Om oss
Skriv ut

Dagvattendamm vid Kungsängen

Vid Kungsängsleden intill Kungsängens gård i södra Uppsala pågår schaktarbeten för den nya dammen samt kulvertar och diken ned till Fyrisån. Dammen får en yta på drygt två hektar, vilket motsvarar ungefär två fullstora fotbollsplaner.

Dagvattendammens syfte är att avlasta det befintliga dagvattennätet och rena dagvattnet från delar av Boländerna.

Fler verksamheter samlas i industriområdet och allt större markytor beläggs med asfalt eller andra hårda ytor. Konsekvenserna blir att dagvattnet-regnvattnet inte tränger ner i marken, utan leds via brunnar och rör ut i Fyrisån. Dagens anläggningar klarar inte att ta hand om vattnet under regniga perioder.

Den nya dagvattendammen rymmer 8 000 kubikmeter vatten och fungerar samtidigt som infiltration för ämnen och partiklar som annars följer med ut i ån. Avsikten är att slammet ska sjunka till botten i dammen, medan det renare vattnet leds vidare.

En ö mitt i dammen ska fungera både som funktäng och ett skyddat näste för fågellivet. Området får dessutom planteringar med fuktälskande växtlighet, gräs och örter, samt små promenadstråk.

Så här kommer dagvattenområdet att se ut