Till sidans huvudinnehåll

Besmanvägen

Uppsala Vatten ska förnya vattenledning och tillhörande serviser vid Tjudervägen och VA-ledningar i parken intill Besmansvägen. En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras innan arbetet påbörjas, denna är planerad att utföras under vecka 10. Utförandet är planerat med start under vecka 11 och avslut under vecka 26. Anledning till förnyelsen är att förbättra konditionen och säkerställa att ledningarna uppfyller gällande funktions- och miljökrav. Samtidigt minskar vi risken för framtida driftstörningar.

I samband med ledningsomläggningen kan det komma att bli vissa störningar i vattenleveransen till berörda fastigheter, till exempel lägre tryck eller kortare avstängningar. Arbetena innebär också att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed också eventuella olägenheter med buller och vibrationer.

Eventuellt kommer sprängarbeten att förekomma. I nära anslutning till sprängning varnas det genom flertal korta ljudsignaler. Efter sprängning kommer en längre sammanhållande ljudsignal som signalerar att faran är över. Vi kommer i samarbete med en konsult genomföra fasadbesiktning för de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av sprängarbetena.

Trafikavstängningar och omledningar kommer att förekomma, följ därmed aktuell skyltning. Vi säkerställer att fastighetsägare har tillgång till sin fastighet under byggnation. Arbetsområdets utbredning ser du nedan.

För att säkerställa att du får sms-utskick vid eventuella vattenavstängningar eller andra driftstörningar kan du redigera dina uppgifter här.  


Arbetsområde

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 23 februari 2021