Till sidans huvudinnehåll

Ulleråker och Rosendal

Nya vatten- och avloppsledningar ska dras mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna. Ledningarna kommer att dras via Ulleråker.

I de södra delarna av Uppsala stad planeras och byggs för helt nya stadsdelar. Sedan några år tillbaka pågår utbyggnad av Rosendal med ungefär 7000 nya bostäder och nu har även planering och projektering av Ulleråker med ungefär lika många bostäder startat.

Stora delar av de områden som ska exploateras saknar i dag vatten- och avloppsledningar och helt nya ledningssystem måste därför byggas upp. Därför har Uppsala Vatten planerat och projekterat för nya huvud-/överföringsledningar för både spillvatten och dricksvatten mellan Rosendal och Kungsängen/Boländerna via Ulleråker.

Projektet är indelat i 3 etapper och under hösten 2018 påbörjas utbyggnaden av den första etappen som förläggs mellan Rosendal och de norra delarna av Ulleråker via Kronparken. Sh Bygg, Sten och Anläggning AB har tilldelats entreprenaden för att bygga denna del av ledningssträckningen och inom kort kommer även de övriga etapperna att handlas upp.

Etapp 1 beräknas vara klar under hösten 2019 och hela projektet beräknas vara klart 2020.

RoU översiktsbild.jpg

Etapp 1

Etapp 1 är påbörjad.

Uppsala kommun ansvarar för den trädfällning som pågår i området just nu. De skyddsvärda träd som fälls är beviljade av Länsstyrelsen.

Alla vägar hålls öppna förutom gång- och cykelväg vid Ulleråkersvägen 48.

Etapp 2

Etapp 2 startar i Ulleråker den 5/8.

Entreprenaden för Rosendal och Ulleråker etapp 2 inleds med styrd borrning i slutändan av etappen, vid Ulleråkersvägen.

Innan schaktningen startar genomförs trädfällning, sannolikt veckan före schaktningen.

Längs gång- och cykelvägen som går förbi Kajan friskola finns ett antal rödlistade tallar med mycket högt naturvärde. De är bland annat hem för skalbaggen reliktbock och är av stor betydelse ur skyddssynpunkt. Därför har Uppsala Vatten och Uppsala kommun valt en annan väg genom skogsdungen än den som först planerades längs gång- och cykelvägen. De träd som fällts i skogsdungen är i första hand det som anses som ”sly” och ett par äldre granar som inte bedömts skyddsvärda av arborister och kommunekologer. De har också identifierat vilka träd i dungen som ska sparas för framtida uppväxt - rensningen gagnar dessa.

Slutdatum för hela etapp 2 är planerat till hösten 2020.

 

Arbetet pågår: kl 00:00 till kl 00:00

Senast uppdaterad 12 juni 2019