Till sidans huvudinnehåll

Bli kund på Hovgården

För att få lämna avfall på Hovgården behöver du registrera ditt företag som kund hos oss. Längre ner på denna sida finns formuläret som du fyller i för att få ett kundnummer. Här hittar du också ordningsregler och instruktioner för hur du gör för att lämna avfall till Hovgården.

Allmänna ordningsföreskrifter

Endast behörig personal har tillträde till Hovgårdens avfallsanläggning.

Uppsala Vatten förbehåller sig rätten att omedelbart och utan förvarning avvisa den som bryter mot anläggningens regler och personalens anvisningar.

Med begreppet kunden nedan avses privatpersoner eller juridisk person, dess personal eller anlitad entreprenör, i form av företag eller annan verksamhet inklusive den som bedriver avfallstransporter på yrkesmässiga grunder åt andra. Observera att den kund som debiteras för avlämnat avfall är avfallslämnare, och inte avfallsproducenten, i de fall dessa inte sammanfaller. För kunder med särskilda överenskommelser gäller undantag från dessa regler.

Den information som normalt anges på fakturorna är datum, kundnummer, registreringsnummer, avfallsslag, vikt, kostnad exklusive moms samt vågsedelnummer. Önskas annan information måste chauffören begära detta hos vågpersonalen.

Minsta avgift som debiteras är avgiften för 500 kilo avlämnat avfall.

Ankomst till anläggningen

Alla kunder ska vid avlämnandet väl känna till avfallets typ, innehåll och ursprung. Detta meddelas vid invägningen så att en korrekt klassning av avfallet kan göras. God kunskap om avfallet är nödvändigt för att ett miljöriktigt omhändertagande ska kunna ske. Definitiv klassning och eventuell omklassning utförs av Hovgårdens personal.

Äganderätten till avfallet övergår till Uppsala Vatten när avfallet tippats av och godkänts av Hovgårdens personal. Avlämnat avfall får inte återtas.

Transport inom anläggningen

Alla kunder ska köra försiktig inom anläggningen, och följa de trafikanvisningar som finns. Hastighetsbegränsningen inom anläggningen är 20 km/h.

Tippning

Kunden ska vid alla tillfällen följa anvisningar lämnade av Hovgårdens personal. Avfallet ska tippas på anvisad plats.

Om avfallet vid tippning visar sig innehålla annat material än vad som angivits till vågpersonalen ska detta omedelbart anmälas till personalen. Efter tippning ska kunden återvända till vågen och därefter lämna anläggningen.

Det är inte tillåtet att plocka upp och ta med sig avfall ut från anläggningen då detta räknas som stöld.

Nedskräpning

Alla kunder ansvarar för att inte skräpa ner inom anläggningen. Om avfallet transporteras i öppna containrar och det finns risk att avfallet kan orsaka nedskräpning, ska containrarna vara nätade. Skyddsnät och annan säkerhetstäckning får avlägsnas först vid platsen där avfallet ska tippas. Uppsala Vatten kan komma att debitera kund kostnader för städning om nedskräpning sker inom vårt område.

Eget ansvar

Om kunden eller kundens fordon skadas, och skadan uppstår på grund av hans eller hennes oaktsamhet, ansvarar inte Uppsala Vatten. Samma sak gäller om skada orsakats av tredje man.

Uppsala Vatten friskriver sig allt ansvar gentemot kunden och dennes fordon inom anläggningen i de fall skadan som drabbar kunden eller fordonet orsakas av det avfall som kunden själv tillfört.

Kunden åtager sig att hålla Uppsala Vatten skadelöst för varje förlust eller skada som orsakas av att avfall inte uppfyller kraven i dessa bestämmelser.

Vidare är kunden ansvarig för all skada och alla kostnader som uppkommer genom att kunden, kundens personal och fordon, eller av kunden anlitad entreprenör, skadar anläggningen eller på annat sätt hindrar dess normala nyttjande. Uppkommer en skada på anläggningen ska detta omedelbart rapporteras till Hovgårdens personal.

Felleverans

Vid leverans av avfall i strid med dessa bestämmelser kan kunden, utöver fastställd behandlingsavgift, komma att debiteras för sortering, omlastning, transport och eventuella andra merkostnader som uppkommer till följd av att bestämmelserna inte följts.

Husdjur

Husdjur får inte vistas i någon av Uppsala Vattens lokaler eller inom inhägnat område som tillhör bolaget. Reglerna gäller inte för ledarhundar.

Priser

Aktuell prislista hittar du under Prislista Hovgården.

Registrering eller uppdatering av kunduppgifter

Är du ny kund eller vill du uppdatera dina uppgifter?

check close Namnet på företaget
check close
check close Gatuadress och nummer
check close
check close Postorten i din adress
check close Er e-postadress för fakturor
check close Fakturaadress om annan än postadressen
check close Om fakturadressen är en annan än postadressen
check close Postort fakturaadress om annan än företagsadressen
check close Den vi ringer om vi har frågor
check close Dit vi kan ringa och skicka SMS
check close E-post för kontakt

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter