Till sidans huvudinnehåll

Innan deponering

Det avfall som inte kan återvinnas läggs i en form av slutförvar som kallas deponi. Hit räknas bland annat isolermaterial och gips som är svåra att återvinna idag. På Hovgården deponeras asbest och avfall som klassas som inert, och icke farlig.

Innan du lämnar in avfall för deponering måste du fylla i och lämna in blanketten för grundläggande karakterisering till vår vågoperatör.

Karakteriseringen ska förhindra att avfall som går att materialutvinna hamnar på deponi, samt säkerställa att avfallet hanteras på ett vis som är säkert för både hälsa och miljö.

Avfall till deponi utan grundläggande karakterisering eller ofullständigt ifylld blankett avvisas vid ankomst.

Blankett för grundläggande karaktärisering

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (2004:10) måste grundläggande karakterisering utföras på ett avfall innan det kan lämnas till deponi. Karakteriseringens syfte är att förhindra att ett avfall som kan utnyttjas på annat vis deponeras i onödan. Karakteriseringen ska också bidra till att hanteringen av avfallet sker på ett vis som skyddar miljö och människor som kommer i kontakt med det. Rätt klassning är en förutsättning för mottagning och rätt hantering på anläggningen.

Den grundläggande karakteriseringen ska ge en så komplett bild av avfallet som möjligt, därför ska den som har mest kunskap om avfallet fylla i blanketten, avfallsproducenten. Undertecknad av blanketten ansvarar för att karakteriseringen är komplett och korrekt ifylld. Ofullständiga eller fel ifyllda blanketter medför att lass nekas inkörning till dess att blanketten är ifylld korrekt. Alla fält i blanketten ska fyllas i. Underskriven blankett är giltig i en vecka, sedan måste en ny lämnas in. Blanketten kan lämnas i vågen, eller mailas till hovgarden@uppsalavatten.se.

Blankett för grundläggande karaktärisering (pdf)

Trä och torvaskor

För att uppfylla kraven från strålskyddsmyndighetens föreskrifter om hantering av kontaminerad aska, SSMFS 2012:3 utför vi kontroller vid mottagning av trä och torvaskor. Vid inleverans av Trä och torvaskor måste du fylla i och lämna in blanketten Uppgifter om torv- och trädbränsleaska. Blanketten bifogas tillsammans med en utförd grundläggande karakterisering.

Uppgifter om torv- och trädbränsleaska (pdf)

Förklaring av begrepp i blanketten

1. Avfallsproducenten

Avfallsproducent menas den person som gett upphov till avfallet eller den som på något sätt förändrat avfallets egenskaper. Avfallsproducenten är den person med störst kunskap om avfallet och ansvarar för att karakteriseringen är korrekt ifylld. Ange uppgifter om önskad märkning för projekt eller annan märkning för fakturering. Kundnummer måste anges eftersom att kundnumret är kopplat till fakturamottagare, saknas kundnummer kontakta kundtjänst.

2. Avfallets ursprung

Avfallets ursprung ska svara för uppkomsten till avfallet och hur det har hanterats. Producerad mängd ska endast ge en uppskattning av mängd, en rimlig felmarginal godtas.

3. Avfallets sammansättning

Avfallets sammansättning ska ge en bild om avfallets innehåll gällande eventuella föroreningar, avfallets fysikaliska form och om det består av organiskt eller brännbart material. Material innehållande för stor andel brännbart eller organiskt material får ej deponeras idag då det kan materialutnyttjas på annat vis /ge upphov till deponigas. Ett heterogent avfall är en blandning av två eller flera ämnen som är tydligt åtskiljbara och inte en enhet. Ett homogent material kan bestå av flera ämnen men det är enhetligt och rakt igenom likformigt. Betong exempelvis är homogent medan en jord innehållande sten är heterogen. Brännbar andel menas den del av materialet som brinner. TOC anger halt av organiskt kol i materialet, material som kan bidra till nedbrytning och potentiell gasproduktion i deponin.

Eventuella analyser som utförts bifogas karakteriseringen. Om förorening och uppkomst är känd, fyll i detta under förklaring.

4. Deponering

Deponeringen ska säkerställa att avfallet hamnar på rätt plats och förhindra en felaktig hantering som kan bidra till skada på vår miljö eller hälsa för personer som kan tänkas komma i kontakt med materialet. En kontroll av huruvida materialet kan återvinnas ska bidra till att onödig deponering sker, deponering är det sista steget i avfallstrappan och ska om möjligt undvikas till förmån för bättre alternativ.