Till sidans huvudinnehåll

Avfallsabonnemang

Taxa för hämtning av hushållsavfall och livsmedelsavfall

Den aktuella taxan för hämtning av hushållsavfall samt livsmedelsavfall gäller från den 1 januari 2016.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (pdf)

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift. Avgifterna finansierar insamling, transport och behandling av det insamlade avfallet.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift fördelad utifrån hur olika boendeformer nyttjar tjänsterna som ingår. I avgiften ingår kostnader för drift av återvinningscentraler och behandling av det inlämnade avfallet. Avgiften finansierar även planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift

I tömningsavgiften ingår kostnaden för sopkärl, tömning, transport och behandling. Avgiften påverkas av avfallstyper, behållarstorlek, hämtningsintervaller och dragavstånd.

Förslag ny avfallstaxa 2022

Uppsala Vattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att göra en generell höjning av avfallstaxan med 35 procent från och med den 1 januari 2022. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om taxa och ärendet kommer att tas upp den 8-9 november 2021.

Avfallstaxan höjs för att säkerställa finansieringen av den kommunala avfallshanteringen under 2022 och 2023. Vidare är syftet att justera och förtydliga det utbud av tjänster som erbjuds i den nya taxan. Sedan nuvarande avfallstaxa beslutades 2016 har det skett flertalet förändringar av avfallshanteringen och av Uppsala Vattens verksamhet vilka lett till ökade kostnader till följd av till exempel normala indexhöjningar och en förändrad efterfrågan, att fler avfallsslag och ansvarsområden inkluderats i det kommunala ansvaret samt att service och utbud förändrats exempelvis genom övergången till hantering av matavfall i papperspåsar.

Se samlade frågor och svar om den föreslagna nya avfallstaxan

Taxa för hämtning av slam från enskilt avlopp

Den aktuella taxan för tömning av slam från enskilt avlopp gäller från den 1 januari 2021.

Taxa för hämtning av slam från enskilt avlopp från 1 januari 2021 (pdf)

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av slam.

Tilläggsavgifter

Det finns fyra olika tilläggsavgifter: extra slanglängd, ordertömning, extra kubikmeter slam som överstiger 9 kubikmeter samt förgävesbesök. Tilläggsavgift för extra slanglängd tas ut då mer än 20 meter slang behövs. Ordertömning är tömning utöver ordinarie abonnemang som debiteras beroende på på hur snabbt det behöver utföras. För slamanläggningar som överstiger 9 kubikmeter så tas en tilläggsavgift ut per påbörjad kubikmeter över 9 kubikmeter. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.

Taxa för tömning av latrintank

Den aktuella taxan för tömning av latrin gäller från den 1 januari 2021.

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och en tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Taxa för tömning av latrin från 1 januari 2021

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av latrin.

Tilläggsavgifter

Vid beställning av en extratömning med tömning inom fem arbetsdagar alternativt inom en arbetsdag tillkommer en tilläggsavgift. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.