Till sidans huvudinnehåll

Abonnemangstaxa

Våra abonnenter betalar cirka 5 öre per liter dricksvatten och då ingår även rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten. Ganska billigt för världens viktigaste livsmedel!

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften betalas vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet. Anläggningsavgiften består av fem olika delavgifter: förbindelsepunktsavgift, servisavgift, lägenhetsavgift, tomtyteavgift och grundavgift för dagvatten utan förbindelsepunkt.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av tre avgifter:

  1. Fast avgift. Den fasta avgiften är en årsavgift som alla anslutna fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader för de administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten fastighet, till exempel för planering, abonnentregister, fakturering mm. De allra flesta betalar 1 fast avgift. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  2. Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  3. Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. 

VA-taxa 

Läs taxan som nedladdningsbar PDF här. Gäller taxa från och med 1 april 2021. 

Beräkna årskostnad för vatten och avlopp här

Fakturamottagare

Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. De vi godkänner som fakturamottagare är den som äger fastigheten eller innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller dylikt. Hyresgäster kan alltså inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem.

Fakturaförklaring

Här finns en förklaring över de centrala begreppen på din faktura. Observera att förbrukningsavgiften baseras på den senaste avläsningen och er beräknade årsförbrukning.  Debiteringen på fakturan är därför preliminär. Om vi har tagit för mycket (förbrukningen har minskat) eller för lite (förbrukningen har ökat) betalt så justeras det på kommande fakturor.

Kontrollera gärna om den beräknade mätarställningen stämmer på mätaren i slutet av den period som fakturan gäller. Om den inte gör det så får ni gärna rapportera in mätarställningen.

Fakturaförklaring företag (pdf)

Fakturaförklaring för bostadsrättsföreningar (pdf)

Räkna ut din årskostnad

Eftersom brukningstaxan till viss del är rörlig så beror din årskostnad på hur mycket vatten du gör av med under ett år. Använd vårt verktyg för att räkna ut hur mycket din årskostnad blir.

Räkna ut din årskostnad