Fordonstvättar

Vatten från fordonstvättar innehåller ofta höga halter av metaller (till exempel kadmium, bly, krom) och olja. Kommunens reningsverk kan inte effektivt rena bort dessa föroreningar då dessa främst är byggda för att ta emot vatten innehållandes kväve och fosfor. Metaller och andra föroreningar riskerar försämra kvaliteten på vatten ut från reningsverket eller på avloppsslammet som annars kan användas till jordbruksmark. Därför behöver vatten från förorenande verksamheter som fordonstvättar och verkstäder renas innan det kan ledas till de kommunala reningsverken.

Det är viktigt att vatten från tvättanläggningar och fordonsverkstäder är separerade och att verkstäder har egna oljeavskiljare. Utsläpp från verkstadsavlopp kan nämligen försämra funktionen på reningsanläggningen och rengöringsmedel från fordonstvätten kan dessutom försämra funktionen på oljeavskiljaren.

Från och med 2017 skall alla fordonstvättar som tvättar fler än 1000 fordon per år årligen lämna in provtagningsresultat på utgående vatten till Uppsala Vatten. Provtagning skall ske under perioden november-april och analysresultat skall vara oss till handa senast den sista maj varje år. För stora tvättanläggningar tas minst ett veckosamlingsprov, och för små anläggningar tas minst ett dygnssamlingsprov. Provtagning skall alltid ske vid en tidpunkt då antalet fordon som tvättas förväntas vara hög.

Om verksamhetens analysresultat visar på att riktlinjerna för utsläpp från fordonstvättar överskrids ska även en handlingsplan lämnas tillsammans med analysresultaten. Handlingsplanen ska beskriva hur verksamheten avser arbeta med att minska sina utsläpp till avloppsnätet så att riktlinjer vid nästa provtagning underskrids.

Riktlinjer för utsläpp till avlopp

För att minska utsläppen av till exempel olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet, reningsverket och efterföljande recipient har Uppsala Vatten tagit fram riktlinjer för fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar. Riktlinjerna innehåller maximala utsläppsmängder föroreningar per tvättat fordon, allmänna miljöskyddsåtgärder samt anvisningar för provtagning.

Läs Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Pdf, 255.3 kB.
Uppdaterad april 2019.

Anmäla verksamheten

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen ska anmälas till miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar.

Anmäl miljöfarlig verksamhet – uppsala.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T23:46:24
Last modified:
2022-09-20T11:40:21
Published:
2019-05-07T23:48:09
Last published:
2022-09-20T11:41:09
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
fordonstvatt

EPI.Id
e75e5744114a48f78e5b5c65a6da905b