Oljeavskiljare

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i spillvatten- eller dagvattennätet behöver oljan avskiljas för att förhindra utsläpp.

Gränsvärdet för mineralolja (oljeindex) är 50 mg/l för vatten som släpps till spillvattennätet (leds till reningsverket) och riktvärde 5 mg/l för vatten som släpps på dagvattennätet (släpps ut i Fyrisån eller andra vattendrag).

Spillvatten

Avloppsreningsverk är anpassade att rena spillvatten från hushåll och inte för att ta hand om oljeföroreningar.

Spillvatten som kan innehålla olja ska ledas till oljeavskiljare, det gäller till exempel för verkstäder, biltvättar, skrotverksamhet, parkeringshus och bensinstationer. Oljeavskiljare som kopplas till spillvattennätet får inte tillföras dagvatten. För bilverkstäder är den bästa lösningen att inte ha någon golvbrunn. Under vintern kan man till exempel låta smältvatten från fordonen dunsta av naturligt. Oljespill ska alltid samlas upp med absorptionsmedel.

Fordonstvättar kan behöva kompletterande rening efter oljeavskiljaren. Alla fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilar eller mer än 200 större vägfordon per år ska årligen ta prover på det utgående vattnet och skicka in analysresultaten senast den 31 maj till: verksamhetsavlopp@uppsalavatten.se.

Val av oljeavskiljare

Vilken typ av rening eller oljeavskiljare som ska användas beror bland annat på:

 • vilken form oljan befinner sig i: fri form, dispergerad eller emulgerad form
 • vilken verksamhet som bedrivs
 • hur stort flödet är
 • vilka kemikalier som används.

Rengöringsmedel ska vara självspjälkande.

I de flesta fall ska en koalescensavskiljare av klass 1 användas. Verkstäder och fordonstvättar ska inte ha gemensam oljeavskiljare om det inte är en oljeavskiljare med koalescensfilter.

Generella krav på oljeavskiljare

Enligt den europeiska standarden SS-EN 858 ska oljeavskiljaren:

 • dimensioneras så att den behåller sin funktion vid det högsta momentana flödet
 • förses med larm, automatisk avstängningsventil, provtagningsmöjlighet samt lock märkt ”Avskiljare”
 • även avskilja slam från vattnet.

Tömning av oljeavskiljare

Oljeavskiljaren ska tömmas minst en gång om året.

Vid tömning ska:

 • oljeavskiljaren okulärbesiktas
 • den automatiska avstängningsanordningen och larmet kontrolleras så att de fungerar
 • koalescensenheten kontrolleras så att den inte är igensatt
 • provtagningsenheten rengöras.

Efter tömning ska oljeavskiljare återfyllas med vatten.

Dagvatten

Olja som kommer ut via dagvattennätet ger en direkt förorening av miljön på till exempel sjöar, vattendrag och grundvatten. Kommer olja ut i dagvatten inom ett vattenskyddsområde kan det även få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen.

Dagvatten från parkeringsytor ska genomgå en oljeavskiljning samt renas och fördröjas på eller i direkt anslutning till ytorna. Tekniker där dagvattnet kan infiltrera och renas i marken är att föredra framför en traditionell oljeavskiljare. Lokal rening kan ske via en eller en kombination av följande dagvattenanläggningar innan det eventuellt leds till dagvattennätet:

 • genomsläpplig beläggning
 • i skelettjord,
 • nedsänkt växtbädd,
 • infiltration i grönyta.

Vid infiltration av dagvatten finns en risk att förorena grundvattnet och därför bör det alltid utredas om det är lämpligt i varje enskilt fall.

Anläggningarna avskiljer förutom olja även partikelbundna föroreningar och har en renande effekt på lösta föroreningar. Dessutom bidrar de med grönska i stadsmiljön och dagvatten kan nyttiggöras som en resurs.

Se exempelsamling för dagvattenhantering Pdf, 2.2 MB..

Anmäla verksamheten

Innan du installerar en ny oljeavskiljare behöver du göra en bygganmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. Om oljeavskiljaren ska kopplas till dagvatten behöver du även göra en anmälan till miljöförvaltningen. Alla som har oljeavskiljare är skyldiga att bedriva egenkontroll enligt Miljöbalken. Mer information finns på Uppsala kommuns webbplats.

Informera Uppsala Vatten innan oljeavskiljaren kopplas till det kommunala ledningsnätet.

Anläggningar som renar olja i dagvatten med hjälp av infiltration ska anmälas till miljöförvaltningen i god tid innan installationen. Även dessa anläggningar omfattas av egenkontroll enligt Miljöbalken.

Oljeavskiljare - Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Dagvattenanläggning – anmäl installation eller ändring - Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-08T23:27:26
Last modified:
2022-09-20T16:41:44
Published:
2019-05-08T23:31:36
Last published:
2022-09-20T16:41:45
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
oljeavskiljare-rena-avloppsvattnet-fran-olja

EPI.Id
8877d508fa1c4e1ebec29371a6d002d8