Till sidans huvudinnehåll

Oljeavskiljare

Spillvatten som kan innehålla olja ska ledas till oljeavskiljare, det gäller till exempel för verkstäder, biltvättar, bensinstationer och parkeringsplatser. För bilverkstäder är den bästa lösningen att inte ha någon golvbrunn. Under vintern kan man till exempel låta smältvatten från fordonen dunsta av naturligt. Oljespill ska alltid samlas upp med absorptionsmedel.

Gränsvärdet för mineralolja (oljeindex) är 50 mg/l för vatten som släpps till spillvattennätet (vilket leds till reningsverket) och 5 mg/l för vatten som släpps på dagvattennätet (släpps direkt ut i Fyrisån eller andra vattendrag). Verksamheter som hanterar olja, till exempel verkstäder, biltvättar, bensinstationer och parkeringsplatser, måste installera en oljeavskiljare av klass 1 för att uppfylla dessa reningskrav.

Fordonstvättar kan behöva kompletterande rening efter oljeavskiljaren och ska årligen ta prover på det utgående vattnet. För mer information, se Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar.  

Val av oljeavskiljare

Vilken typ av rening eller oljeavskiljare som ska användas beror bland annat på:

 • vilken form oljan befinner sig i: fri form, dispergerad eller emulgerad form
 • vilken verksamhet som bedrivs
 • hur stort flödet är
 • vilka kemikalier som används.
 • Rengöringsmedel ska vara självspjälkande.

I de flesta fall ska en koalescensavskiljare av klass 1 användas. Verkstäder och fordonstvättar ska inte ha gemensam oljeavskiljare om det inte är en oljeavskiljare med koalescensfilter.

Generella krav på oljeavskiljare

Enligt den europeiska standarden SS-EN 858 ska oljeavskiljaren:

 • dimensioneras så att den behåller sin funktion vid det högsta momentana flödet
 • förses med larm, automatisk avstängningsventil, provtagningsmöjlighet samt lock märkt ”Avskiljare”
 • även avskilja slam från vattnet.

Anmäla verksamheten

Informera miljöförvaltningen innan du installerar en oljeavskiljare. Alla som har oljeavskiljare är skyldiga att bedriva egenkontroll enligt Miljöbalken. Mer information finns på Uppsala kommuns webbplats.

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och som inte tidigare anmälts till miljöförvaltningen, ska anmälas dit minst sex veckor innan verksamheten startar.

Anmäl miljöfarlig verksamhet – uppsala.se (öppnas i ett nytt fönster)

Oljeavskiljare – uppsala.se (öppnas i ett nytt fönster)

Utsläppspunkt och påkoppling på det kommunala ledningsnätet

Oljeavskiljare ska kopplas till spillvattennätet och får inte tillföras regn- eller smältvatten. Regn- och smältvatten från till exempel parkeringar ska ha separat oljeavskiljare som ska kopplas till dagvattennätet. Den avskiljaren får då inte ta emot vatten från verksamheten i övrigt.

Kontakta alltid Uppsala Vatten innan oljeavskiljaren kopplas till det kommunala ledningsnätet.

 • Tömning av oljeavskiljaren
 • Oljeavskiljaren ska tömmas minst en gång om året. Vid tömning ska:
 • oljeavskiljaren okulärbesiktas
 • den automatiska avstängningsanordningen och larmet kontrolleras så att de fungerar
 • koalescensenheten kontrolleras så att den inte är igensatt
 • provtagningsenheten rengöras.

Efter tömning ska oljeavskiljare återfyllas med vatten.

Ordförklaringar

Dispergerad och emulgerad olja

Bildar små oljedroppar i vattnet som mycket långsamt stiger till vattenytan och avskiljs. Emulgerad olja uppkommer bland annat vid högtryckstvätt och vid användning av avfettningsmedel.

Gravimetrisk oljeavskiljare

Lätta vätskor som olja flyter upp och lägger sig ovanpå vattnet och hålls kvar av en skärm

Koalescensavskiljare

Har till exempel lameller eller rörfilter som för samman mycket små oljedroppar till större som kan avskiljas.