Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Vid en nyetablering eller utökning av en industriverksamhet i kommunen, som kan tänkas påverka miljön i vid bemärkelse, krävs vanligen ett tillstånd eller en anmälan enligt miljöbalken. Det är antingen kommunens miljöförvaltning eller länsstyrelsen som ska kontaktas i ett sådant fall. Processavloppsvatten från verksamheter kan behöva förbehandling innan det avleds till det kommunala spillvattennätet, kontakta i så fall Uppsala Vatten för mer information.

Processavloppsvatten som uppkommer vid verksamheter avleds i regel till spillvattennätet. Det finns dock ingen skyldighet för ett kommunalt avloppsreningsverk att ta emot processavloppsvatten från industrier om vattnet väsentligt skiljer sig från hushållsspillvatten. Ofta behöver sådant vatten någon form av förbehandling vid industrin. Stora industrier med hög vattenförbrukning kan även ha rening helt i egen regi med ett eget ledningsnät till utsläppspunkten. Åtta kommuner i Mellansverige har utfärdat gemensamma riktlinjer för utsläpp av processavloppsvatten till kommunernas ledningsnät.

"Näckrosen" - Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Pdf, 1.4 MB.

Vid laboratorier uppkommer ofta frågor om hur flytande avfall ska hanteras. Riktlinjer för vilka ämnen och mängder av dessa som kan accepteras till spillvattennätet framgår av ett PM avsedd för Uppsala kommun.

Riktlinjer för periodiska utsläpp och flytande avfall uppdaterad januari 2022 Pdf, 303.6 kB.

Mer information

Kontakta Sofie Orvestedt på sofie.orvestedt@uppsalavatten.se eller
018 -726 14 27 för mer information.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T23:41:25
Last modified:
2023-06-09T08:53:18
Published:
2022-01-12T10:13:36
Last published:
2023-06-09T08:53:18
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
riktlinjer-for-utslapp-av-avloppsvatten

EPI.Id
70e48c58254b40bb9fd71eccfb687d14