Till sidans huvudinnehåll

Uppsala Vatten och Avfall AB:s förhållningssätt avseende sprinkleranslutning

Uppsala Vatten och Avfall AB såsom huvudman för den allmänna dricksvattenanläggningen är mycket restriktiv med att tillåta anslutningar av sprinkler till den allmänna dricksvattenanläggningen. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster omfattar inte tillhandahållandet av anslutning till den allmänna va-anläggningen för sprinkleranläggningar. Uppsala Vatten har därför ingen skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar i fastigheter.

Uppsala Vattens huvuduppdrag är att leverera vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt så måste vi planera för att kunna förtäta bebyggelsen och försörja framtida hushåll med dricksvatten. Vi måste samtidigt uppfylla Livsmedelsverkets krav på vattenkvalité. 

Sprinkleranslutningar tar resurser som belastar dricksvattennätet. Uppsala Vatten har därför från och med 2016 inte tillåtit några sprinkleranslutningar till den allmänna dricksvattenanläggningen där fastigheter uppför nya byggnader eftersom fastighetsägaren då har alla förutsättningar till att projektera och bygga en reservoar för sprinklervattnet. Uppsala Vatten kan i undantagsfall tillåta anslutning av sprinkler till befintliga byggnader där förutsättningarna till att bygga en reservoar är begränsade och där det är möjligt utan att det påverkar dricksvattenförsörjningen negativt. En skriftlig ansökan ska göras till Uppsala Vatten.