Tillståndsansökan Fyrislund återvinningscentral

Ny återvinningscentral i Fyrislund

Inom Uppsala kommun finns idag åtta återvinningscentraler varav tre finns i Uppsala centraltätort, Boländerna, Librobäck och Gottsunda. De åtta centralerna samlar in 27 000 - 30 000 ton grovavfall årligen från hushållen och från mindre företag i Uppsala kommun.

Återvinningscentralen (ÅVC) i Boländerna ligger på hyrd mark och ytan är för liten för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. För att kunna upprätthålla en väl fungerande hantering av hushållens grovavfall planerar Uppsala Vatten att bygga en ny återvinningscentral i Fyrislund som kan ersätta Boländernas ÅVC.

Stor karta ÅVC beskuren_461.jpg

I Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 konstateras att det för att kunna möta behovet hos en växande befolkning krävs flera nya återvinningscentraler. Översiktsplanen pekar bland annat ut Fyrislund som ett område där det ska finnas en tätortsnäta ÅVC.     

För att få bygga en ny ÅVC kommer Uppsala Vatten att söka tillstånd enligt Miljöbalken för ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt 300 ton farligt avfall (FA), dock max 50 ton mellanlagrat FA per tillfälle. Uppsala Vatten bedömer att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan och ska enligt 6 kap. 24 § Miljöbalken samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Under samrådsperioden finns möjlighet att yttra sig kring miljökonsekvenserna för den planerade ÅVCn.

Ungefärlig tidplan för ansökan om miljötillstånd

Mars 2019: Samråd med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten enligt 6 kap 24 § miljöbalken

Mars till och med 17 april 2019: Samråd med berörda enligt 6 kap 24 § Miljöbalken

Maj 2019: Ansökan skickas in till Länsstyrelsen för tillståndsprövning enligt Miljöbalken

Tidplan byggnationer

Preliminär byggstart under kvartal 1 2023.

Ytterligare information

Samrådsunderlag för ÅVC Fyrislund Pdf, 2.4 MB. 

Minnesanteckningar undersökningssamråd Fyrislund Pdf, 217.7 kB. 


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:33:11
Last modified:
2022-08-24T15:38:00
Published:
2019-05-09T15:33:49
Last published:
2022-08-24T15:38:00
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
tillstandsansokan-atervinningscentral-i-fyrislund

EPI.Id
6179053c316c4ee5a7d60bde9e58e7f5