Till sidans huvudinnehåll

Ändring av § 12 i föreskrifter för avfallshantering inför papperspåsar för matavfallsinsamling

Från och med 2020 planerar Uppsala Vatten och Avfall AB att införa papperspåsar som emballage för insamling av matavfall. I samband med införandet föreslås en ändring av 12 § i avfallsföreskriften.

Bakgrund

Uppsala Vatten och Avfall AB har i styrelsebeslut 2018-06-14 (Diarienr:2018-0001, §57) givit bolaget i uppdrag att införa papperspåsar och hållare för insamling av matavfall i kommunen. Användning av emballage regleras enligt 12 § i kommunens avfallsföreskrifter. Dagens formulering anger inte typ av emballage varför en revidering av 12 § är nödvändig för att tydligt styra användningen av framtida emballage för matavfallsinsamling.

Målet med implementeringen av förändrat emballage är att minska plastanvändningen i samhället. Kostnaden för papperspåsar och ventilerade hållare kommer att belasta taxekollektivet. En ungefärlig kostnad av 70 kronor per hushåll och år efter implementeringsfasen är i dagsläget en rimlig bedömning. 

Föreskrift

Ny formulering: 

Ny formulering nedan, tillägg markeras kursivt. 

12 § I behållare för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska vid behov vara väl emballerat så att risk för skada eller olägenhet inte uppkommer. Avfall som kan förorsaka antändning av annat avfall eller behållare får inte läggas i behållaren. "Matavfall läggs i den påse avsedd för matavfall som tillhandahålls av bolaget. Annat emballage för matavfall får användas efter godkännande av bolaget. Påsarna ska vara väl förslutna när de läggs i behållaren för matavfall.

Samråd

Samråd genomfördes under perioden 6-22 maj 2019. Kallelse för de olika samråden delgavs  med e-post, annons i tidning samt i vissa fall med personlig vykortsinbjudan. Genom samråden har det inkommit synpunkter på ordvalen ”godkännande” och ”väl förslutna”. Synpunkterna har behandlats men Uppsala Vatten och Avfall AB väljer att vidhålla aktuell formulering då det stärker rätt användning gällande den praktiska hanteringen. 

Utställning

Den reviderade avfallsföreskriften har varit tillgänglig för synpunkter för Uppsala kommuns invånare under perioden 2019-06-24 till 2019-08-16. 

Miljökonsekvenser

Uppsala Vatten och Avfall AB bedömer att papperspåsar som emballage för matavfallsinsamling inte har någon betydande negativ miljöpåverkan jämfört med det emballage som idag används för kommunens hushållsavfall.

Tidplan

  • Våren 2019: Samråd med berörda enligt 15 kap 42-44 §§ miljöbalken
  • Sommaren 2019: Utställning av förslag till ny föreskrift enligt 15 kap 42-44 §§ miljöbalken . 
  • Hösten 2019: Frivillig övergång till papperspåse som emballage för matavfallinsamling.
  • 2020: Införande av obligatorisk papperspåse som emballage för matavfallinsamling.

Ytterligare information

Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun (öppnas i ett nytt fönster) (pdf, extern länk)

B2307 Matavfallsemballage LCA (öppnas i ett nytt fönster) (pdf, extern länk)

Rapport, en jämförelse mellan insamling av matavfall i plastbärkasse och insamling av matavfall i papperspåse i Uppsala kommun, 2018-05-23, (pdf)