Tillståndsansökan, Uppsala Vattens biogasanläggning

Uppsala Vatten har för avsikt att utöka biogasverksamheten på Kungsängens gård i Uppsala och inbjuder till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för biogasanläggningen.

Uppsala Vatten och Avfall AB äger och driver biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala.

Biogasanläggningen behandlar årligen upp till 50 000 ton substrat enligt nuvarande tillstånd. Substrat som behandlas inom den befintliga verksamheten är kommunalt avfall (källsorterat matavfall och livsmedelsavfall från restauranger och storkök) och industriavfall (till exempel slakteriavfall och organiskt avfall från livsmedelsindustrin). Biogasen som framställs används framförallt som drivmedel, bland annat för Uppsalas stadsbussar i stället för fossila drivmedel. Biogödseln, som är en näringsrik gödsel med lågt klimatavtryck, används inom jordbruket i Uppsala med omnejd.

Uppsala Vatten ser en ökad efterfrågan på biogas inom regionen samt en potential i att kunna ta hand om mer substrat så som gödsel eller kommunalt avfall på anläggningen. Det finns även en ökad efterfrågan på biogödsel från bl.a. lantbrukare. Uppsala Vatten avser därför att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, enligt 9 kap. miljöbalken, för biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala. För att klara kommande efterfrågan på biogas behöver villkoren för att ta emot mängderna substrat öka till 125 000 ton. Uppsala Vatten avser att uppgradera biogas motsvarande 105 GWh på anläggningen.

Verksamheten avses att utökas inom befintlig anläggning. Biogasanläggningen är placerad inom Kungsängens gård, som är belägen ca 2,5 km sydost från Uppsala centrum.

Aktuellt

Ärendet handläggs av miljöprovningsdelegationen i Uppsala län.

Tidplan för ansökan om miljötillstånd

17 januari 2022: Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen och kommunen (tillsynsmyndigheten) enligt 6 kap. 30 § Miljöprövningsförordningen.

24 januari till och med 18 februari 2022: Samråd med berörda och allmänheten enligt 6 kap.30 § Miljöprövningsförordningen.

18 februari till och med 30 juni 2022: Framställan av tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt underutredningar.

30 juni 2022: Ansökan skickades in till Länsstyrelsen för tillståndsprövning enligt Miljöbalken.

Biogasanläggningen.jpg

Fotograf: Stewen Quigley, Q-image

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-01-13T10:03:46
Last modified:
2023-09-26T13:51:15
Published:
2022-01-25T06:02:03
Last published:
2023-09-26T13:13:29
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
tillstandsansokan-uppsala-vattens-biogasanlaggning

EPI.Id
175faca0da024d638479e4cbeac7d300