Hoppa till innehållet

Ny konstruktion av VA-taxan

7 oktober 2019 fattade Uppsala kommunfullmäktige beslut om ny VA-taxekonstruktion. På den här sidan har vi samlat information som rör den nya VA-taxekonstruktionen. Här finns frågor och svar samt Uppsala Vattens beslutsunderlag. Vi uppdaterar också sidan i takt med att nya beslut fattas kring VA-taxan.

En taxa som speglar kostnaderna

I dag har Uppsala kommun en VA-taxa som baseras på rörliga intäkter. Detta samtidigt som kostnaderna för att producera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten och regnvatten till största delen är fasta.

– Den nya taxan innehåller en större del fasta avgifter som är oberoende av vattenförbrukningen. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att spela en mindre roll än tidigare. På så sätt får vi en taxa som bättre speglar kostnaderna för att rena, producera, distribuera och använda vatten, säger Elin Jansson, chef på planeringssektion för ledningsnät på Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten har föreslagit en total ökning om 12 procent av sina intäkter, men det är den nya VA-taxekonstruktionen som avgör om din totala årskostnad för VA blir lägre eller högre än de föreslagna 12 procenten. 

Uppsala Vatten har ett ökat intäktsbehov för att täcka framtida investeringar vilket gör att intäkterna föreslås vara 12 procent högre än vad nu gällande taxa ger. Den föreslagna höjningen om 12 procent kommer att behandlas av kommunfullmäktige i slutet av 2019 för att, vid beslut, träda i kraft den 1 april 2020.

Beslut om en ny VA-taxekonstruktion fattades av kommunfullmäktige den 7 oktober och den kommer att införas den 1 april 2020, vilket är samma införandedatum som intäktshöjningen är föreslagen att börja gälla. Trots att den inte är beslutad så har vi valt att ta med den föreslagna 12 procentiga höjningen i beräkningsformuläret där du kan göra en uträkning av din årskostnad.

Varför är det nödvändigt med förändring av VA-taxan?

1) Idag har Uppsala kommun en VA-taxa som till största del baseras på rörliga intäkter, samtidigt som kostnaderna för att leverera vattentjänster (dricksvatten, avlopp och dagvatten) till största delen är fasta.

Det är infrastrukturen i form av till exempel ledningar, vattenverk och reningsverk som kostar pengar att driva och underhålla. Och dessa kostnader är fasta och påverkas i mindre utsträckning av vattenkonsumtionen. Med dagens VA-taxa är intäkterna i princip helt rörliga, kunderna betalar för det vatten man använder och endast en mindre summa för tjänsten att ha vatten i kranen. Det innebär att om kunderna förbrukar mindre vatten så kommer det mindre pengar in till kollektivet. Trots att kostnaderna är lika höga som tidigare. 

2) Alla behöver betala för nyttan av att ha rent vatten i kranen och möjlighet att spola sin toalett. Precis som nyttan av att fastighetens regnvatten, så kallat dagvatten, tas om hand.

Förändringen i den nya taxekonstruktionen innebär att vi går från att ha en avgift som till allra störst del baseras på vattenförbrukning till att även ha en fast avgift per fastighet och antal lägenheter i de fall där fastigheten är ett flerbostadshus. Denna förändring gör att avgifterna bättre speglar nyttan en fastighet har av samtliga vattentjänster. Även om man gör av med lite vatten så är det en förmån att kunna vrida på kranen och få rent dricksvatten. 

3) Att minska vattenkonsumtionen är smart och miljövänligt. Vi vill stödja innovationer och ny teknik för att bygga lösningar som hjälper oss att minska vattenkonsumtionen. Då krävs en annan taxekonstruktion.

För att vi som bolag ska kunna stötta innovationer för att få ner vattenförbrukningen i samhället så krävs en taxa där vi först har säkrat att vi har intäkter till de fasta kostnaderna. Rapporter visar också att incitamentet att ha en låg förbrukning genom en enbart rörlig brukningsavgift inte är effektivt. Anledningen till detta är troligen till stor del att kostnaden för vatten och avlopp är en liten del av hushållens ekonomi och så kommer det fortfarande förhålla sig även med den nya taxekonstruktionen.

Vad kommer en förändring av VA-taxan att innebära?

1) Flertalet av flerfamiljshushållen gynnas av den nya konstruktionen eftersom flera delar på den fasta kostnaden. Verksamheter med stor lokalyta i kombination med låg vattenförbrukning och småhusägare med låg vattenförbrukning får en ökad kostnad.

Den nya konstruktionen gynnar flertalet som bor i flerfamiljshus. Däremot blir det en ökad kostnad för verksamheter som har stor lokalyta. Det beror framförallt på att man får börja betala mer för verksamhetens dagvattenhantering. Likaså blir det dyrare för den som bor i en villa och har mycket låg vattenkonsumtion. De fasta kostnaderna för att leverera vatten till varje fastighet är idag mycket högre än vad de hushåll som gör av med väldigt lite vatten betalar. Därför behöver man börja betala en högre fast kostnad, det vill säga att man behöver betala mer för nyttan att ha rent vatten, kunna spola sin toalett och att dagvattnet, regnvattnet, från fastigheten tas om hand.

2) Uppsala har fortfarande mycket låga taxor för vatten och avlopp.

Jämfört med andra kommuner ligger Uppsala under genomsnittet för vad vatten och avlopp kostar i andra kommuner. Med den nya taxekonstruktionen går vi över till en konstruktion som de flesta kommuner i Sverige har. Men Uppsala har fortfarande lägre taxor än majoriteten av Sveriges kommuner. 

3) Ny konstruktion och en höjning av taxorna träder i kraft 1 april 2020.

I samband med ny taxekonstruktion ser Uppsala Vatten att det också är nödvändigt att öka intäkterna för att klara bolagets uppdrag. Hur stor procentuell höjning som krävs kommer att beslutas under hösten och föreslås till kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxor.

Frågor och svar om VA-taxan

Beslutsunderlag

Här kan du ladda ner och läsa det beslutsunderlag som användes när Uppsala Vatten styrelse fattade beslut om den nya VA-taxan.

Beslut om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.pdf