Hoppa till innehållet

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun

Denna sida visar taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun. 

Denna taxa gäller från och med 1 april 2020.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051).

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen. I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

Vid eventuella skillnader mellan det som finns skrivet på den här tidan och taxan i pdf-format så är det alltid taxan i pdf som gäller. Se pdf.  

 

§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark iordningsställs och underhålls, om förutsättningarna i 27 § lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS14141.

§ 3 Definitioner

I dessa taxeföreskrifter avses med:

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel:

 • Kontor
 • Restauranger
 • Samlingslokaler
 • Förvaltning
 • Hantverk
 • Studentkorridorer
 • Butiker
 • Småindustri
 • Gruppboende
 • Utställningslokaler
 • Utbildning
 • Stormarknader
 • Hotell
 • Sjukvård
 • Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd ellerenligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd att bebyggas, men ännu ej bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 21054:2009 som en lägenhet. För sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för bostadsändamål men där bostäderna delar kök räknas varje påbörjade 65 kvadratmeter boyta (BOA) enligt Svensk Standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger för nedan angivna ändamål:

 
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift
V, vattenförsörjning Ja Ja
S, spillvattenavlopp Ja Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V,S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

För avgiftsskyldighet ska samtliga förutsättningar i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgifterna ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter

§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med:

 
a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 37 500 kr
b) En avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 33 250 kr
c) En avgift per kvadratmeter tomtyta 34,50 kr
d) En avgift per lägenhet 14 875 kr
e) * en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 12 275 kr

   14 875 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a och b) enligt 8 § eftersom servisledning och förbindelsepunkt för Df inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt nybyggnadskarta, förrättningskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift ut enligt 5.1

c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte tidigare betalats.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven byggnad på fastighet ska avgift betalas enligt § 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift enligt 5.1 e) betalas.

§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med:

a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 37 500 kr
b) En avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 33 250 kr
c) En avgift per kvadratmeter tomtyta 63,75 kr
d) * en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 12 275 kr

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt för Df inte lags respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt nybyggnadskarta, förrättningskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, som motsvarar den mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Framdras ytterligare servisledning och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte tidigare betalats.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift enligt 6.1 d) betalas.

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med:

 
    Bostads-fastighet Hän-visning Annan fastighet Hän-visning
a) Servisavgift 100 % 5.1 a) 100 % 6.1 a)
b) Avgift per uppsättning FP 100 % 5.1 b) 100 % 6.1 b)
c) Tomtyteavgift 100 % 5.1 c) 70 % 6.1 c)
d) Lägenhetsavgift 0 % 5.1 d) - -
e) Grundavgift för Df om FP för Df inte upprättats 100 % 5.1 e) 100 % 6.1 d)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas inte ut till ett högre belopp än vad som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och c), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, för vilken avgifter har betalats tidigare enligt 7.1, ska avgifter betalas enligt följande:

    Bostads-fastighet Hän-visning Annan fastighet Hän-visning
a) Tomtyteavgift *) 5.1 c) 30 % 6.1 c)
b) Lägenhetsavgift 100 % 5.1 d) - -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare tomtyteavgift ut om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

*Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna enligt 5.1 respektive 6.1 reduceras. Följande avgifter, uttryckta i procent av full avgift, ska därvid erläggas:

Avgifter för framdragen servisledning  
En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

                                         Ändamål
    Hänvisning V S Df Dg
b) Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 50 20 -
c) Tomtyteavgift 5.1 c) 30 50 - 20
d) Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 50 - 20
e) Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100  
b) Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 50 20 -
c) Tomtyteavgift 6.1 c) 30 50 - 20
e) Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100 -

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avser täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift.

Avgift utgår med:
a) En avgift per kvadratmeter allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning: 140 kr

§ 10

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Om 31 § lagen om allmänna vattentjänster är tillämplig för en viss eller vissa fastigheter kan huvudmannen bestämma att särskild anläggningsavgift ska gälla i området. De nödvändiga kostnaderna för att försörja området med vatten och avlopp ska för- delas på de avgiftsskyldiga enligt samma principer som vid tillämpning av den normala anläggningstaxan. En områdesfaktor räknas ut genom att de nödvändiga kostnaderna för området divideras med de möjliga intäkterna från anläggningsavgifter enligt normal- taxan. Huvudmannen ska beräkna de särskilda anläggningsavgifternas belopp genom att avgifterna enligt den normala anläggningstaxan multipliceras med områdesfaktorn.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på fakturan.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga betalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt vad som framgår av 36 § lagen om allmänna vattentjänster.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov krävs eller meddelats. Det är fastighetsägarens skyldighet att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, uttas dröjsmålsränta enligt 11.2 för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen funnit nödvändigt, ska fastighetsägare som begärt arbetets utförande betala överenskommen ersättning för detta inom tid som anges på faktura.

12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och huvudmannen godkänner detta, är fastighetsägaren att skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen det nödvändigt att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldigt att svara för fastighetsägarens kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling, med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

§ 13 Indexreglering

Avgifter enligt 5 – 6 §§ är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal juli 2018). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Brukningsavgifter

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

 
a) En fast avgift per mätställe och år 2 500 kr
b) En avgift per kubikmeter levererat vatten 16:68 kr
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 435 kr
d) En avgift per år och varje påbörjat 100- tal kvadratmeter tomtyta för annan fastighet 325 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter, uttryckta i procent av full avgift, ska därvid erläggas för respektive ändamål:

    Hänvisning V S Df Dg
a) Fast avgift 14.1 a) 45 45 5 5
b) Avgift per kubikmeter 14.1 b) 45 55 - -
c) Avgift per lägenhet 14.1 c) 30 35 30 5
d) Avgift efter tomtyta 14.1 d) 30 35 30 5

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 kubikmeter/lägenhet och år (för fritidsfastighet 90 kubikmeter/lägenhet och år).

14.4 För s. k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

14.5 Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren om det anses nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAF 2007.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns vid undersökning, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som efter huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten och dylikt) betalas avgift med 75 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift.

Avgift utgår med:
a) En avgift per kvadratmeter allmän platsmark per år för bortledning av dagvatten: 1,85 kr

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet, ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift erläggas enligt 14.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter, uttryckta i procent av full avgift, ska då betalas för respektive ändamål:

 
  Avgiftskategori Hänvisning V S Df Dg
a) Fast avgift 14.1 a) 45 45 5 5

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

 
Nedtagning, provning och uppsättning av vattenmätare 1 340 kr
Förtida byte av vattenmätare på begäran av fastighetsägare 1 340 kr
Sönderfrusen eller på annat sätt skadad vattenmätare:  
a) Mindre vattenmätare, upp till QN10 1 340 kr
b) Större vattenmätare, över QN10 Arbetskostnad och mätarkostnad+ 20% kr
Avstängning av vattentillförsel 470 kr
Påsläpp av vattentillförsel 470 kr
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 940 kr
Förgävesbesök i samband med uppsättning, nedtagning eller avläsning av vattenmätare 270 kr
Länsning av vattenmätarbrunn 940 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

För sådana arbeten som huvudmannen utför på fastighetsägares begäran och som inte är prissatta i taxan debiteras självkostnad.

§ 19

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgifter enligt §§ 14-17 debiteras i efterskott för period som huvudmannen beslutar om.

Betalas inte debiterat belopp på förfallodagen eller tidigare debiteras dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen.

Har inte mätaravläsning genomförts inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar göras efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därutöver göras på fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa särskild åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukandet av den allmänna anläggningen på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen komma överens med fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Taxans införande

§ 22

Denna taxa träder i kraft 2020-04-01. De brukningsavgifter enligt § 14.1, 14.3 samt 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.