Avfallstaxa

Allmänna bestämmelser och tillämpningar. Gäller från och med 1 januari 2024. Den nya avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i 11 december 2023.

Läs taxan som PDF här. Pdf, 540.6 kB, öppnas i nytt fönster.För definitioner se kapitel 6 Definitioner säck- och kärlavfall.

Om du behöver den tidigare avfallstaxan kan du läsa den som PDF här Pdf, 418.7 kB..

1 Allmänna bestämmelser

Denna avfallstaxa har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. Avfallstaxan kompletterar Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun. I renhållningsföreskrifterna anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för mat- och restavfall eller annat avfall.

Enligt renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun svarar Uppsala Vatten och Avfall AB för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap. miljöbalken åvilar kommunen samt förpackningsavfall enligt 6 kap. 2 och 6 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Betalskyldigheter och betalningsvillkor

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Fastighetsinnehavare är, enligt denna taxa, avgiftsskyldig inom Uppsala kommun oberoende av i vilken utsträckning fastigheten nyttjas. Avfallstaxans avgifter ska betalas till Uppsala Vatten och Avfall AB.

Endast fastighetsägare eller motsvarande nyttjanderättshavare får teckna våra avfallsabonnemang. Undantag kan ges till tillfälliga verksamheter, exempelvis byggbodar.

Fastighetsinnehavare ska enligt renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun utan dröjsmål anmäla ändring av ägandeförhållandena för fastigheten eller annan ändring som berör avfallshanteringen till bolaget. Fastighetsinnehavare ska vidare, om inte annat överenskommits med bolaget, utan dröjsmål teckna abonnemang och anmäla ändring av abonnemang till bolaget. Regelbundna kontroller görs mot fastighetsregistret för att se att uppgifter stämmer. Uppsala Vatten och Avfall AB har rätt att ändra och fakturera retroaktivt vid fel.

Se renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun angående ansökan om uppehåll i avfallshämtningen.

Anmälan om ägarbyte, byte av abonnemang eller annan ändring som berör avfallshanteringen eller påverkar beräkningen av avgiften för avfallshanteringen, ska göras till Uppsala Vatten och Avfall AB utan dröjsmål innan förändringen kan träda i kraft.

Betalningsskyldighet vid abonnemang gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Uppsala Vatten och Avfall AB har bestämt. Dröjsmålsränta för faktura som inte betalas på förfallodagen tas ut enligt räntelagen. Påminnelse- och inkassoavgifter kan förekomma beroende på betalningsförsening.

Abonnemang och avgifter

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (25 %). Följande delar ingår eller kan ingå i avgiften:

 • grundavgift
 • hämtningsavgift
 • avgifter för tilläggstjänster
 • övriga tjänster och avgifter

Avgifter vid undantag enligt renhållningsföreskrifterna

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsföreskrifter.

Gemensam avfallsbehållare

Fastighetsinnehavare för närliggande fastigheter kan enligt kommunens renhållningsföreskrifter teckna abonnemang för gemensam avfallsbehållare. Vid gemensam avfallsbehållare ska en av fastighetsinnehavarna vara fakturamottagare för hämtningsavgiften. Faktura för grundavgift skickas till respektive fastighetsinnehavare.

Vid tecknande av abonnemang ska framgå att fastighetsinnehavarna har träffat en överenskommelse om gemensam avfallsbehållare och vilken av fastighetsinnehavarna som är fakturamottagare.

Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Uppsala Vatten och Avfall AB besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.

2 Grundavgift

Grundavgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidsboende, alla lägenheter i flerfamiljshus, alla rum i institutionsboende och alla verksamheter där det uppstår avfall som är jämförligt med avfall från hushåll.

Grundavgiften tas ut med utgångspunkt från olika kundkategoriers nyttjande av gemensamma tjänster, exempelvis återvinningscentraler. Den finansierar kostnader för hantering av farligt avfall, papperspåsar, drift av återvinningscentraler inklusive behandling av inlämnat avfall. Den delfinansierar också administrativa kostnader.

Grundavgiften är uppdelad på följande kundkategorier och fastighetstyp:

 • Hushåll i en- och tvåfamiljshus, för småhusenheter som tex villa, rad- eller kedjehus.
 • Hushåll i flerfamiljshus, för boendeenheter med eget kök och med fler än 2 bostäder eller fler boenden.
 • Institutionsboende, för boendeenheter med gemensamt kök. Exempelvis studentkorridor eller vårdboende.
 • Verksamhet, för lokaler eller fastigheter som inte är boende men genererar kommunalt avfall.
 • Fritidsboende, för småhusenheter som inte räknas som permanentboende och nyttjas endast under sommarsäsong.

Grundavgiften reduceras vid uppehåll i hämtning.

Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och fritidsboende betalas i förhållande till antalet lägenheter i fastigheten i enlighet med fastighetsregistret.
Grundavgiften för institutionsboende betalas i förhållande till antal rum i fastigheten.

Hushåll med gemensamma insamlingsplatser och gemensamma avfallsbehållare med fastighetsnära insamling av förpackningar (glas, papper, plast, metall) och returpapper får ett avdrag på grundavgiften, per bostad.

Grundavgift för verksamheter betalas per verksamhet i fastigheten. Verksamheter som har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens kan välja Uppsala Vatten som utförare av insamling av verksamhetens förpackningar.

Information om fastighetstyp och antal hämtas i första hand från fastighetsregistret.

Avgift i kronor per år och hushåll, inkl. moms.

Grundavgifter per hushåll/verksamhet (årsavgift)

SEK inkl. moms

Hushåll i en- och tvåfamiljshus (gäller även vid gemensam avfallsbehållare)

1 170 kr

Hushåll i flerfamiljshus

582 kr

Institutionsboende*

328 kr

Verksamheter 

936 kr

Fritidsboende 

645 kr

Avdrag för fastighetsnära insamling**

-300 kr

* Med institutionsboende menas någon form av boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende o.s.v.

** Hushåll med gemensamma avfallsbehållare för utsortering och fastighetsnära insamling av pappers-, plast-, metallförpackningar, förpackningar av ofärgat- och färgat glas samt returpapper

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall

Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift oavsett kundkategori, men inte hämtningsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten under uppehållsperioden.

Avgift i kronor per år och hushåll, inkl. moms.

Grundavgifter vid uppehåll per hushåll/verksamhet (årsavgift)

SEK inkl. moms

Grundavgift uppehåll

203 kr

3 Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften motsvarar den genomsnittliga kostnaden enligt självkostnadsprincipen för hämtning, transport och behandling av avfallet och delar av de gemensamma kostnaderna.

Avgifter får tas ut på ett sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Storleken på hämtningsavgiften är beroende av:

 • avfallstyp (restavfall respektive matavfall)
 • behållarstorlek och -typ
 • hämtintervall
 • dragvägens längd

Till hämtningsavgifterna kan ett antal tilläggsavgifter förekomma.

Säck- och kärl

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms och dragväg upp till 10 meter.

Restavfall

80-190 l kärl**

370/400*** l kärl

600***/660 l kärl

7 hämtningar/år

315 kr

544 kr

758 kr

13 hämtningar/år

587 kr

1 012 kr

1 407 kr

26 hämtningar/år

1 173 kr

2 025 kr

2 814 kr

52 hämtningar/år*

2 346 kr

4 048 kr

5 629 kr

104 hämtningar/år*

4 690 kr

8 098 kr

11 256 kr

156 hämtningar/år*

7 036 kr

12 146 kr

16 886 kr

260 hämtningar/år*

11 726 kr

20 242 kr

28 143 kr

* Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

** Standardkärl för detta intervall är 190 liter.

*** Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek.

Matavfall

60-170 l kärl**

190 l kärl***

370/400 l kärl***

26 hämtningar/år

160 kr

500 kr

1 157 kr

52 hämtningar/år*

319 kr

999 kr

2 313 kr

104 hämtningar/år*

638 kr

1 997 kr

4 625 kr

156 hämtningar/år*

956 kr

2 996 kr

6 938 kr

260 hämtningar/år*

1 656 kr

4 992 kr

11 562 kr

* Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

** Standardkärl för detta intervall är 140 liter.

*** Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek.

Säck och kärl – Sommarhämtning

Sommarhämtning sker mellan vecka 18 och 39.

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms och dragväg upp till 10 meter.

Restavfall

80-190 l kärl**

370/400*** l kärl

600***/660 l kärl

5 hämtningar/år

224 kr

389 kr

541 kr

11 hämtningar/år

496 kr

856 kr

1 191 kr

22 hämtningar/år*

993 kr

1 712 kr

2 382 kr

44 hämtningar/år*

1 984 kr

3 426 kr

4 762 kr

66 hämtningar/år*

-

5 139 kr

7 821 kr

* Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

** Standardkärl för detta intervall är 190 liter.

*** Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek.

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.

Matavfall

60-170 l kärl**

190 l kärl***

370/400 l kärl***

11 hämtningar/år

67 kr

212 kr

365 kr

22 hämtningar/år*

135 kr

423 kr

729 kr

44 hämtningar/år*

268 kr

-

-

66 hämtningar/år*

403 kr

-

-

* Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

** Standardkärl för detta intervall är 140 liter.

*** Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek.

Underjordsbehållare

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.

Restavfall

0-0,8 kbm

0,8-1,3 kbm

1,3-3 kbm

3-5 kbm

26 hämtningar/år

28 728 kr

30 272 kr

36 066 kr

41 690 kr

52 hämtningar/år

57 458 kr

60 543 kr

71 035 kr

83 379 kr

104 hämtningar/år

114 915 kr

121 087 kr

142 071 kr

166 758 kr

156 hämtningar/år

172 373kr

181 630 kr

213 106 kr

250 137 kr

Matavfall

0-0,8 kbm

0,8-1,3 kbm

1,3-3 kbm

26 hämtningar/år

26 981 kr

27 594 kr

29 679 kr

52 hämtningar/år

53 962 kr

55 188 kr

59 357 kr

104 hämtningar/år

107 924 kr

110 376 kr

118 715 kr

Container, baklastad

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.

Restavfall

0-4 kbm

4-6 kbm

6-8 kbm

8-10 kbm

26 hämtningar/år

27 720 kr

34 266 kr

40 814 kr

47 361 kr

52 hämtningar/år

55 439 kr

68 534 kr

81 627 kr

94 722 kr

104 hämtningar/år

110 877 kr

137 066 kr

163 254 kr

189 443 kr

Matavfall

0-4 kbm

4-6 kbm

6-8 kbm

8-10 kbm

26 hämtningar/år

13 917 kr

15 756 kr

17 595 kr

19 435 kr

52 hämtningar/år

27 833 kr

31 512 kr

35 190 kr

38 869 kr

Container, lastväxlad

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.

Restavfall

0-4 kbm

4-6 kbm

6-8 kbm

8-10 kbm

26 hämtningar/år

25 230 kr

29 637 kr

34 046 kr

38 455 kr

52 hämtningar/år

50 459 kr

59 276 kr

68 092 kr

76 909 kr

104 hämtningar/år

100 917 kr

118 551 kr

136 184 kr

153 818 kr

Matavfall

0-4 kbm

4-6 kbm

6-8 kbm

8-10 kbm

26 hämtningar/år

13 828 kr

15 054 kr

16 280 kr

17 506 kr

52 hämtningar/år

27 655 kr

30 108 kr

32 560 kr

35 013 kr

Matavfall i tank

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.

Matavfall

0-1,5 kbm

1,5-2,0 kbm

2,0-5,3 kbm

26 hämtningar/år

17 550 kr

23 400 kr

62 010 kr

52 hämtningar/år

35 100 kr

46 800 kr

124 020 kr

104 hämtningar/år

70 199 kr

93 600 kr

248 041 kr

Matavfall i kombitank

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.

Matavfall

0-1,5 kbm

1,5-2,0 kbm

2,0-5,3 kbm

13 hämtningar/år

8 775 kr

11 700 kr

31 005 kr

26 hämtningar/år

17 550 kr

23 400 kr

62 010 kr

52 hämtningar/år

35 100 kr

46 800 kr

124 020 kr

4 Abonnemang med tilläggstjänster

Avgifter för abonnemang med tilläggstjänster beräknas enligt nedan. Formeln avser hämtavgift inklusive tilläggskostnad.

Komprimerat avfall

Komprimerat avfall i kärl

Hämtningsavgift*3

Komprimerat avfall i container

Hämtningsavgift*6

Dragväg

Dragväg 10-30 m

Hämtningsavgift*2

Dragväg 30-50 m

Hämtningsavgift*3,5

Hämtning med specialfordon enligt dispens

Tömning per kärl och hämtningstillfälle

Hämtningsavgift*2

Hämtning lördagar

I de fall hämtning på vardagar inte är tillräckligt kan hämtning på lördagar beviljas av Uppsala Vatten och Avfall AB. Hämtning på lördagar tillåts endast som tillägg i abonnemang med minst tre tömningar per vecka (inklusive hämtningen på lördagar). För lördagshämtningen tillkommer en tilläggsavgift.

Tömning per behållare och hämtningstillfälle

Hämtningsavgift*2

5 Övriga tjänster och avgifter

Extra säck vid ordinarie hämtning

Förbeställd hämtning av extra säck för restavfall vid ordinarie hämtning, för enstaka tillfällen då ordinarie kärl inte räcker till. Säcken får väga max 15 kilo (max 160 l) och inte innehålla skärande eller stickande föremål.

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms.

Extra säck vid ordinarie hämtning (max 15 kg)

75 kr

Extra hämtning

Hämtning som kan beställas vid speciella tillfällen då den ordinarie behållarvolymen inte räcker till. Extrahämtning sker nästkommande helgfri måndag–fredag.

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms.

Extra hämtning av kommunalt avfall, per kärl och hämtningstillfälle

300 kr

Extra hämtning av kommunalt avfall i bottentömmande behållare eller container, per behållare och hämtningstillfälle

2 000 kr

Grov-, bygg- och rivningsavfall

Insamling av grov- bygg- och rivningsavfall från hushåll som inte producerats i yrkesmässig verksamhet görs på uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall AB.

Flera entreprenörer kan vara godkända för att utföra hämtning. De av Uppsala Vatten och Avfall AB godkända entreprenörerna erbjuder tjänsterna i konkurrens med varandra.

Beställning av hämtning görs ej via Uppsala Vatten och Avfall AB utan direkt från entreprenör. Entreprenören fakturerar beställaren.

Avgifterna för grov- bygg- och rivningsavfall nedan fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för hämtning av grov- bygg- och rivningsavfall. Inga ytterligare avgifter utöver dessa får tas ut.

Maxtaxa i kronor per 1000 kg, inkl. moms. Lägsta debiterbara vikt är 100 kg.

Materialslag

SEK inkl. moms

Blandat grovavfall för eftersortering (container)

1 490 kr

Blandat grovavfall för eftersortering (storsäck*)

1 515 kr

Trädgårdsavfall (container)

575 kr

Trädgårdsavfall (storsäck*)

600 kr

* Storsäck tillhandahålls av kund eller beställs av entreprenör enligt förfrågan.

Materialslag

SEK inkl. moms

Metall

0 kr

Plast

1 450 kr

Glas

1 215 kr

Trä (impregnerat)

1 995 kr

Trä (ej impregnerat)

250 kr

Gips

1 250 kr

Betong, klinker, keramik, sten

200 kr

Avgift i kronor, inkl. moms.

Övriga avgifter

SEK inkl. moms

Avgift för utställning (container) - maxtaxa per tillfälle

3 000 kr

Avgift för hämtning (inkluderar transport och ev. administrativa avgifter) - maxtaxa per tillfälle

5 000 kr

Containerhyra

Entreprenören bestämmer själv pris

Storsäck

Entreprenören bestämmer själv pris

Felsorteringsavgift

5 000 kr

Bomkörning (entreprenör kan inte hämta, exv. blockerad container/väg eller liknande)

Entreprenören bestämmer själv pris

Avgifter för returpapper

Insamling av returpapper är ett kommunalt avfall, insamlingen utförs av entreprenörer på uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall AB.

Flera entreprenörer kan vara godkända för att utföra hämtning. De av Uppsala Vatten och Avfall AB:s godkända entreprenörer erbjuder tjänster i konkurrens med varandra.

Beställning av hämtning görs ej via Uppsala Vatten och Avfall AB utan direkt från entreprenör, som även fakturerar beställaren. Avgifterna för tidningar och returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för hämtning av returpapper. Faktureringsavgift, kärlhyra, utställnings- och hemtagningsavgift får inte tas ut.

Returpapper

SEK inkl. moms

Hämtning av returpapper – maxtaxa per kärlvolym (l)

0,50 kr

Tillägg för dragväg 10-30 m

Hämtningsavgift*2

Tillägg för dragväg 30-50 m

Hämtningsavgift*3,5

Avgifter för förpackningar

Uppsala Vatten och Avfall AB har ansvar att samla in förpackningar av; papper, plast, metall samt färgat- och ofärgat glas från hushåll.

Förpackningar från verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält till kommunen att de vill ha kommunal insamling av förpackningar omfattas också. Insamlingen utförs av entreprenörer på uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall AB.

Beställning av hämtning görs ej via Uppsala Vatten och Avfall AB utan direkt från entreprenör, som även fakturerar beställaren. Avgifterna för förpackningar fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för hämtning av förpackningar. Faktureringsavgift, kärlhyra, utställnings- och hemtagningsavgift får inte tas ut.

Avgift i kronor per kärlvolym i liter, inkl. moms.

Förpackningar

SEK inkl. moms

Hämtning av pappersförpackningar – maxtaxa per kärlvolym (l)

0,50 kr

Hämtning av plastförpackningar – maxtaxa per kärlvolym (l)

0,50 kr

Hämtning av metallförpackningar – maxtaxa per kärlvolym (l)

0,50 kr

Hämtning av färgade glasförpackningar – maxtaxa per kärlvolym (l)

0,50 kr

Hämtning av ofärgade glasförpackningar – maxtaxa per kärlvolym (l)

0,50 kr

Tillägg för dragväg 10-30 m

Hämtningsavgift*2

Tillägg för dragväg 30-50 m

Hämtningsavgift*3,5

Papperspåsar

Nedanstående taxa gäller för beställning av papperspåsar och kringutrustning. Beställning kan göras både av verksamheter och hushåll. Beställning kan endast göras av fastighetsägaren eller av fastighetsägaren godkänd person.

Avgift i kronor per styck, inkl. moms.


SEK inkl. moms

Leverans av produkter

25 kr

Köp av hållare, 8 liter

35 kr

Köp av hållare, 45 liter

2 500 kr

Köp av innersäck 350 liter (1 bunt)

206 kr

Köp av papperspåsar, 45 liter (1 bunt)

146 kr

Köp av papperspåsar, 8 liter (1 bunt)

66 kr

Köp av papperspåsar, 8 liter (10 buntar)

600

Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedd för annat avfall har Uppsala Vatten och Avfall AB rätt att debitera en särskild avgift för felsortering. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera och avlämna kommunalt avfall i enlighet med 8 § i Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms.


SEK inkl. moms

Felsorteringsavgifter (per behållare och tillfälle)

500 kr

Omklassning av avfall

För felsorterat restavfall eller matavfall, ej enstaka tillfällen. Omklassning utfärdas av Uppsala Vatten och Avfall AB under tid för åtgärder.

Avgiften debiteras per år och behållare.


SEK inkl. moms

Avgift för omklassat avfall

Hämtningsavgift*3

Tillfällig lösning t.ex. längre än 50 m eller annan specialhämtning

Kan beviljas av Uppsala Vatten och Avfall AB vid avsaknad av mer lämpligt hämtställe.

Avgift i kronor debiteras enligt beräknad årsavgift, inkl. moms.

Avstånd längre än 50 m eller annan specialhämtning med, per behållare och hämtningstillfälle

1 000 kr


Hämtning av avfall där tjänst inte definierats

Avgift i kronor, inkl. moms.

Hämtning av avfall där tjänsten inte definierats


Självkostnadspris


6. Definitioner

Abonnemang: Abonnemanget utgörs av grundavgiften samt de tjänster fastighetsinnehavaren tecknat avtal om. Hämtning planeras enligt ordinarie hämtintervall (schema).

Anslutningspunkt: Punkt från vilken ett slamsugningsfordon ansluter till tank för matavfall.

Behållare: Samlingsnamn för kärl, container, underjordsbehållare och tank för matavfall.

Bottentömmande behållare: Storbehållare som är helt eller delvis nedsänkt under jord. Avfallet hämtas med ett fordon försedd med kran.

Container: Storbehållare med eller utan komprimator med en volym överstigande 660 liter.

Dragväg: Gångväg mellan tömningsfordon och behållare. Längden på dragvägen är uppdelad i olika avståndsklasser vilket påverkar storleken på hämtningsavgiften. Enligt 31 § i Uppsalas renhållningsföreskrifter ansvarar fastighetsinnehavaren för att dragväg har en hårdgjord yta och är fri från hinder. Dragvägens lutning ska inte överstiga 1:12. Dragvägen ska röjas från snö och hållas halkfri.

Fastighetsinnehavare: Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Felsorteringsavgift: Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera och avlämna kommunalt avfall i enlighet med 8 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter. Vid felsortering har Uppsala Vatten och Avfall AB rätt att debitera en felsorteringsavgift.

Förpackningsavfall kommunalt insamlingsansvar: Kommunerna har insamlingsansvar för förpackningar från hushåll. Hushållen kan lämna förpackningar vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Kommunen erbjuder fastighetsnära insamling av papper/kartong, plast och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas från bostadshus. Verksamheter med avfallshantering samlokaliserad med hushåll kan välja kommunal insamling av förpackningar. Hushållens förpackningar av trä och övriga förpackningsmaterial (tex textil, keramik, porslin och sten) ska lämnas på Återvinningscentral.

Hämtning med specialfordon enligt dispens: Ett mindre hämtfordon som hämtar säck- och kärlavfall. Fordonet används för att hämta avfall inom fastigheter där framkomligheten är begränsad för ett normalt stort hämtningsfordon. Vid användning av specialfordon tillkommer en tilläggsavgift samt krävs dispensansökan från fastighetsägare.

Gemensam avfallsbehållare: Närliggande fastigheter där fastighetsinnehavarna tecknat abonnemang för gemensamma behållare.

Grovavfall: Skrymmande kommunalt avfall som inte ryms i eller av andra skäl inte bör läggas i behållare för rest- eller matavfall.

Hämtintervall: Antal gånger per år som avfallet hämtas vid hämtstället. Hämtintervallen påverkar storleken på hämtavgift.

Hämtställe: Uppställningsplats eller utrymme för en eller flera behållare i byggnad, på gård eller mark. Utformning och tillgänglighet av hämtställe regleras bland annat av 29 och 30 § i Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

Hämttillfälle: Dag/tidpunkt då avfallet hämtas.

Institutionsboende: Boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende o.s.v.

Kombitank för matavfall: Matavfall som malts sönder via en avfallskvarn och samlats upp i en tank. Matavfallet, fettet och vattnet separeras. Vattnet släpps ut på ledningsnätet. Fett och matavfall töms med ett slamsugningsfordon.

Komprimator: Behållare med komprimering.

Komprimering: Processen då avfall pressas ihop av en komprimator. Komprimering utgör grund för tilläggsavgift.

Kärl: Behållare som har en maximal volym av 660 liter.

Matavfall: Sådant avfall som är lämpligt som rötningssubstrat, till exempel matrester, frukt- och grönsaksrester, äggskal, kött, skaldjursskal, kaffefilter med sump och tepåsar.

Nyttjanderättshavare: Avser den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

Restavfall: Det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall, textil, grovavfall samt annat avfall som omfattas av producentansvar har sorterats ut. Exempel på restavfall är blöjor, disktrasor, tops, kuvert och dammsugarpåsar.

Specialfordon: Hämtfordon som hämtar säck- och kärlavfall inom fastigheter där framkomligheten är begränsad och/eller avståndet för långt för en normal hämtning. Vid användning av specialfordon tillkommer en tilläggsavgift.

Säck- och kärlavfall: Restavfall och matavfall som hämtas i behållare eller säck vid fastigheten.

Sommarabonnemang: Abonnemang där hämtningen enbart sker under hämtningsperioden vecka 18 till och med vecka 39.

Storsäck: En stor säck för avfall avsedd att hämtas med kranbil.

Tank för matavfall: Matavfall som malts sönder via en avfallskvarn och samlats upp i en tank. Tanken töms med ett slamsugningsfordon.

Tilläggsavgift: Tilläggsavgifter kan tas ut för tjänsterna komprimerat avfall, utökad längd på dragväg och garagehämtning.

Tilläggsfaktor: Används för att beräkna avgiften för dragvägsklasserna klass 2-4, komprimerat avfall och garagehämtning. Tilläggsfaktorn multipliceras med angiven hämtavgift.

Underjordsbehållare: Se bottentömmande behållare.

Uppehåll i hämtning: Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall kan medges av tillsynsmyndighet efter ansökan från fastighetsinnehavare. I ansökan ska intygas att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst sex månader. Uppehåll i hämtning för bostad med sommarhämtning får medges om bostaden inte kommer att användas under hämtningsperioden (v.18–39). Ansökan lämnas in senast sex veckor före avsedd period. Uppehåll kan beviljas för en period av max två år. Vid uppehåll tas dock fortfarande grundavgift ut.

Utebliven hämtning: Hämtning som inte utförts enligt fastställt hämtningstillfälle.

Verksamhet: Med verksamhet menas företag, organisation eller liknande där kommunalt avfall eller därmed jämförligt avfall förekommer. Exempelvis restauranger, kök, personalmatsalar och liknande.

Återvinningscentral: Bemannad mottagningsanläggning där hushåll kan lämna sorterat grovavfall och farligt avfall.

Återvinningsstation: Obemannad mottagningsanläggning för avlämning av hushållens förpackningar och returpapper.

Övrig tjänst: Exempel på övriga tjänster är hämtning av grovavfall och beställning av papperspåsar och hållare.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-11-17T10:05:21
Last modified:
2024-04-29T10:50:08
Published:
2021-11-30T08:24:47
Last published:
2024-01-02T14:48:38
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avfallstaxa

EPI.Id
4f54feb79d7d47acad982a90352f9ac5