Avfallstaxa

Allmänna bestämmelser och tillämpningar. Gäller från och med 1 januari 2022. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2021.

Vid eventuella skillnader gäller alltid den version av taxan som finns som PDF. Läs taxan som PDF här. Pdf, 326.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1 Allmänna bestämmelser

Denna taxa har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun. I renhållningsföreskrifterna anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för mat- och restavfall eller annat avfall.

Enligt renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun svarar Uppsala Vatten och Avfall AB för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap. miljöbalken åvilar kommunen.

Betalskyldigheter och betalningsvillkor

Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Uppsala kommun oberoende av i vilken utsträckning fastigheten nyttjas. Avfallstaxans avgifter ska betalas till Uppsala Vatten och Avfall AB.

Fastighetsinnehavare ska enligt renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun utan dröjsmål anmäla ändring av ägandeförhållandena för fastigheten eller annan ändring som berör avfallshanteringen till bolaget. Fastighetsinnehavare ska vidare, om inte annat överenskommits med bolaget, utan dröjsmål teckna abonnemang och anmäla ändring av abonnemang till bolaget.

Se renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun angående ansökan om uppehåll i avfallshämtningen.

Anmälan om ägarbyte, byte av abonnemang eller annan ändring som berör avfallshanteringen eller påverkar beräkningen av avgiften för avfallshanteringen, ska göras till Uppsala Vatten och Avfall AB senast tio dagar innan förändringen kan träda i kraft. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Betalningsskyldighet vid abonnemang gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Uppsala Vatten och Avfall AB har bestämt. Dröjsmålsränta för faktura som inte betalas på förfallodagen tas ut enligt räntelagen. Påminnelse- och inkassoavgifter kan förekomma beroende på betalningsförsening.

Abonnemang och avgifter

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (25 %). Följande delar ingår eller kan ingå i avgiften:

 • grundavgift
 • hämtningsavgift
 • avgifter för tilläggstjänster
 • övriga tjänster och avgifter

Avgifter vid undantag enligt renhållningsföreskrifterna

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsföreskrifter.

Gemensam avfallsbehållare

Fastighetsinnehavare för närliggande fastigheter kan enligt kommunens renhållningsföreskrifter teckna abonnemang för gemensam avfallsbehållare. Vid gemensam avfallsbehållare ska en av fastighetsinnehavarna vara fakturamottagare för hämtningsavgiften. Faktura för grundavgift skickas till respektive fastighetsinnehavare.

Vid tecknande av abonnemang ska framgå att fastighetsinnehavarna har träffat en överenskommelse om gemensam avfallsbehållare och vilken av fastighetsinnehavarna som är fakturamottagare.

Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Uppsala Vatten och Avfall AB besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.

2 Grundavgift

Grundavgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidsboende, alla lägenheter i flerfamiljshus, alla rum i institutionsboende och alla verksamheter där det uppstår avfall som är jämförligt med avfall från hushåll.

Grundavgiften tas ut med utgångspunkt från olika kundkategoriers nyttjande av gemensamma tjänster, exempelvis återvinningscentraler. Den finansierar kostnader för hantering av farligt avfall, papperspåsar, drift av återvinningscentraler inklusive behandling av inlämnat avfall. Den delfinansierar också administrativa kostnader.

Grundavgiften är uppdelad på följande kundkategorier:

 • hushåll i en- och tvåfamiljshus
 • hushåll i flerfamiljshus
 • institutionsboende
 • verksamhet
 • fritidsboende

Grundavgiften reduceras vid uppehåll i hämtning.

Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och fritidsboende betalas i förhållande till antalet lägenheter i fastigheten i enlighet med fastighetsregistret. Grundavgiften för institutionsboende betalas i förhållande till antal rum i fastigheten och grundavgiften för verksamheter per verksamhet i fastigheten.

Avgift i kronor per år och hushåll, inkl. moms.


Grundavgifter (årsavgift)
SEK inkl. moms
Hushåll i en- och tvåfamiljshus
1 020 kr
Hushåll i en- och tvåfamiljshus, gemensam avfallsbehållare
1 020 kr
Hushåll i flerfamiljshus
510 kr
Institutionsboende*
285 kr
Verksamheter 
815 kr
Fritidsboende 
565 kr

* Med institutionsboende menas någon form av boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende o s v.

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall

Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift oavsett kundkategori, men inte hämtningsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten under uppehållsperioden.

Avgift i kronor per år och hushåll, inkl. moms.


Grundavgifter vid uppehåll (årsavgift)
SEK inkl. moms
Grundavgift uppehåll
150 kr

3 Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften motsvarar den genomsnittliga kostnaden enligt självkostnadsprincipen för hämtning, transport och behandling av avfallet och delar av de gemensamma kostnaderna. Storleken på hämtningsavgiften är beroende av:

 • avfallstyp (restavfall respektive matavfall)
 • behållarstorlek och -typ
 • hämtfrekvens
 • dragvägens längd

Till hämtningsavgifterna kan ett antal tilläggsavgifter förekomma.

Säck- och kärl

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.


Restavfall
190 l kärl
370/400** l kärl
600**/660 l kärl
7 hämtningar/år
312 kr
539 kr
750 kr
13 hämtningar/år
581 kr
1 002 kr
1 393 kr
26 hämtningar/år
1 161 kr
2 005 kr
2 786 kr
52 hämtningar/år*
2 323 kr
4 008 kr
5 573 kr
104 hämtningar/år*
4 644 kr
8 018 kr
11 145 kr
156 hämtningar/år*
6 966 kr
12 026 kr
16 719 kr
260 hämtningar/år*
11 610 kr
20 042 kr
27 864 kr

* Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

** Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek.


Matavfall
130/140 l kärl
190 l kärl**
370/400 l kärl**
26 hämtningar/år
228 kr
500 kr
1 157 kr
52 hämtningar/år*
455 kr
999 kr
2 313 kr
104 hämtningar/år*
911 kr
1 997 kr
4 625 kr
156 hämtningar/år*
1 366 kr
2 996 kr
6 938 kr
260 hämtningar/år*
2 366 kr
4 992 kr
11 562 kr

* Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

** Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek. 

Säck och kärl – Sommarhämtning

Sommarhämtning sker mellan vecka 18 och 39.

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.


Restavfall
190 l kärl
370/400** l kärl
600**/660 l kärl
5 hämtningar/år
223 kr
385 kr
536 kr
11 hämtningar/år
491 kr
848 kr
1 179 kr
22 hämtningar/år*
983 kr
1 695 kr
2 358 kr
44 hämtningar/år*
1 964 kr
3 392 kr
4 715 kr
66 hämtningar/år*
-
8 480 kr
11 789 kr

Matavfall
130/140 l kärl
190 l kärl**
370/400 l kärl**
11 hämtningar/år
96 kr
212 kr
365 kr
22 hämtningar/år*
193 kr
423 kr
729 kr

* Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

** Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek.

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.


Restavfall
190 l kärl
370/400** l kärl
600**/660 l kärl
5 hämtningar/år
223 kr
385 kr
536 kr
11 hämtningar/år
491 kr
848 kr
1 179 kr
22 hämtningar/år*
983 kr
1 695 kr
2 358 kr
44 hämtningar/år*
1 964 kr
3 392 kr
4 715 kr
66 hämtningar/år*
-
8 480 kr
11 789 kr

Matavfall
130/140 l kärl
190 l kärl**
370/400 l kärl**
11 hämtningar/år
96 kr
212 kr
365 kr
22 hämtningar/år*
193 kr
423 kr
729 kr

* Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

** Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek.

Underjordbehållare

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.


Restavfall
0-0,8 kbm
0,8-1,3 kbm
1,3-3 kbm
3-5 kbm
26 hämtningar/år
28 444 kr
29 972 kr
35 709 kr
41 277 kr
52 hämtningar/år
56 889 kr
59 944 kr
70 332 kr
82 553 kr
104 hämtningar/år
113 777 kr
119 88 kr
140 664 kr
165 107 kr
156 hämtningar/år
170 666 kr
179 832 kr
210 996 kr
247 660 kr

Matavfall i tank

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.


Matavfall
0-1,5 kbm
1,5-2,0 kbm
2,0-5,3 kbm
26 hämtningar/år
17 550 kr
23 400 kr
62 010 kr
52 hämtningar/år
35 100 kr
46 800 kr
124 020 kr
104 hämtningar/år
70 199 kr
93 600 kr
248 041 kr

Matavfall i kombitank

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms.


Matavfall
0-1,5 kbm
1,5-2,0 kbm
2,0-5,3 kbm
13 hämtningar/år
8 775 kr
11 700 kr
31 005 kr
26 hämtningar/år
17 550 kr
23 400 kr
62 010 kr
52 hämtningar/år
35 100 kr
46 800 kr
124 020 kr

4 Avgifter för tilläggstjänster

Avgifter för tilläggstjänster tas ut enligt nedan. Avgiften läggs till abonnemanget utgående från hämtningsavgiften.

Komprimerat avfall


Komprimerat avfall i kärl
Hämtningsavgift*3
Komprimerat avfall i container
Hämtningsavgift*6

Tillägg för dragväg inkl. hämtningsavgift

Nedan visar uträkning av total hämtningsavgift med tillägg för dragväg. Exempelvis för beräkning av endast tillägg för dragväg vid avstånd mellan 10-30 m: hämtningsavgift*2 - hämtningsavgift.


Dragväg 10-30 m
Hämtningsavgift*2
Dragväg 30-50 m
Hämtningsavgift*3,5

Garagetömning


Garagetömning, per kärl och hämtningstillfälle
Hämtningsavgift*1,5

Hämtning lördagar

I de fall hämtning på vardagar inte är tillräckligt kan hämtning på lördagar beviljas av Uppsala Vatten och Avfall AB. Hämtning på lördagar tillåts endast som tillägg i abonnemang med minst tre tömningar per vecka (inklusive hämtningen på lördagar). För lördagshämtningen tillkommer en tilläggsavgift.


Lördagshämtning, per kärl och hämtningstillfälle
Hämtningsavgift*1,6

5 Övriga tjänster och avgifter

Extra säck vid ordinarie hämtning

Förbeställd hämtning av extra säck för restavfall vid ordinarie hämtning, för enstaka tillfällen då ordinarie kärl inte räcker till. Säcken får väga max 15 kilo (max 160l) och inte innehålla skärande eller stickande föremål.

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms.


Extra säck vid ordinarie hämtning (max 15 kg)
75 kr

Extra hämtning

Hämtning som kan beställas vid speciella tillfällen då den ordinarie behållarvolymen inte räcker till. Extrahämtning sker nästkommande helgfri måndag–fredag.

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms.


Extra hämtning av kommunalt avfall, per kärl och hämtningstillfälle
200 kr
Extra hämtning av kommunalt avfall i underjordsbehållare eller container, per behållare och hämtningstillfälle
2 000 kr

Hämtning av grovavfall

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms.


Hämtning av grovavfall per tillfälle (max 5 kbm)
3 500 kr
Hämtning av grovavfall i container per tillfälle
5 000 kr
Bomkörning
1 000 kr

Tidningar och returpapper

Insamling av tidningar och returpapper görs på uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall AB. Flera entreprenörer kan vara godkända för att utföra hämtning. De av Uppsala Vatten och Avfall AB godkända entreprenörerna erbjuder tjänsterna i konkurrens med varandra. Beställning av hämtning görs ej via Uppsala Vatten och Avfall AB utan direkt från entreprenör. Entreprenören fakturerar beställaren. Avgifterna för tidningar och returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för hämtning av tidningar och returpapper. Faktureringsavgift, kärlhyra, utställnings- och hemtagningsavgift får inte tas ut.


 
SEK inkl. moms
Hämtning av tidningar och returpapper – maxtaxa per kärlvolym (l)*
0,50
Tillägg för dragväg 10-30 m
Hämtningsavgift*2
Tillägg för dragväg 30-50 m
Hämtningsavgift*3,5

* För kärl innehållande fack för flera fraktioner, inklusive tidningar och returpapper, (exempelvis flerfackskärl) får kärlets totala volym användas vid beräkning av maxtaxa per kärlvolymliter. 

Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedd för annat avfall har Uppsala Vatten och Avfall AB rätt att debitera en särskild avgift för sortering. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera och avlämna kommunalt avfall i enlighet med 8 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter.

Avgift i kronor per styck, inkl. moms.


Felsorteringsavgifter (per behållare och tillfälle)
500 kr

Omklassning av avfall

För avfall som inte är rätt sorterat i restavfall och matavfall, ej enstaka tillfällen.

Avgiften debiteras per behållare och hämtningstillfälle.


 
SEK inkl. moms
Avgift för omklassificering av avfall
Hämtningsavgift*2,5

Avstånd längre än 50 m eller annan hämtning med specialfordon

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms.


Avstånd längre än 50 m eller annan hämtning med specialfordon, per hämtningstillfälle
2 000 kr

Hämtning av avfall där tjänst inte definierats

Avgift i kronor, inkl. moms.


Hämtning av avfall där tjänsten inte definierats
Självkostnadspris

6. Definitioner

Abonnemang: Abonnemanget utgörs av grundavgiften samt de tjänster fastighetsinnehavaren tecknat avtal om. Hämtning planeras enligt ordinarie hämtintervall (schema).

Anslutningspunkt: Punkt till vilken ett slamsugningsfordon ansluter till tank för matavfall.

Behållare: Samlingsnamn för kärl, container, underjordsbehållare och tank för matavfall.

Container: Storbehållare med eller utan komprimator med en volym överstigande 660 liter.

Dragväg: Gångväg mellan tömningsfordon och behållare. Längden på dragvägen är uppdelad i olika avståndsklasser vilket påverkar storleken på hämtningsavgiften.

Fastighetsinnehavare: Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Felsorteringsavgift: Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera och avlämna kommunalt avfall i enlighet med 8 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter. Vid felsortering har Uppsala Vatten och Avfall AB rätt att debitera en felsorteringsavgift.

Garagehämtning: Ett mindre hämtfordon som hämtar säck- och kärlavfall. Fordonet används för att hämta avfall inom fastigheter där framkomligheten är begränsad för ett normalt stort hämtningsfordon. Vid användning av specialfordon tillkommer en tilläggsavgift samt krävs dispensansökan från fastighetsägare.

Gemensam avfallsbehållare: Närliggande fastigheter där fastighetsinnehavarna tecknat abonnemang för gemensamma behållare.
Grovavfall: Skrymmande kommunalt avfall som inte ryms i eller av andra skäl inte bör läggas i behållare för rest- eller matavfall.

Hämtintervall: Antal gånger per år som avfallet hämtas vid hämtstället. Hämtintervallen påverkar storleken på hämtavgift.

Hämtställe: Uppställningsplats eller utrymme för en eller flera behållare i byggnad, på gård eller mark.

Hämttillfälle: Dag/tidpunkt då avfallet hämtas.

Institutionsboende: Boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende o.s.v.

Kombitank för matavfall: Matavfall som malts sönder via en avfallskvarn och samlats upp i en tank. Matavfallet, fettet och vattnet separeras. Vattnet släpps ut på ledningsnätet. Fett och matavfall töms med ett slamsugningsfordon.

Komprimator: Behållare med komprimering.

Komprimering: Processen då avfall pressas ihop av en komprimator. Komprimering utgör grund för tilläggsavgift.

Kärl: Behållare som har en maximal volym av 660 liter.

Matavfall: Sådant avfall som är lämpligt som rötningssubstrat, till exempel matrester, frukt- och grönsaksrester, äggskal, kött, skaldjursskal, kaffefilter med sump och tepåsar.

Miljöstation: Insamlingsställe för hushållens farliga avfall.

Nyttjanderättshavare: Den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

Restavfall: Det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall, textil, grovavfall samt annat avfall som omfattas av producentansvar har sorterats ut. Exempel på restavfall är blöjor, disktrasor, tops, kuvert och dammsugarpåsar.

Specialfordon: Hämtfordon som hämtar säck- och kärlavfall inom fastigheter där framkomligheten är begränsad och/eller avståndet för långt för en normal hämtning. Vid användning av specialfordon tillkommer en tilläggsavgift.

Säck- och kärlavfall: Restavfall och matavfall som hämtas i behållare eller säck vid fastigheten.

Sommarabonnemang: Abonnemang där hämtningen enbart sker under hämtningsperioden vecka 18 till och med vecka 39.

Tank för matavfall: Matavfall som malts sönder via en avfallskvarn och samlats upp i en tank. Tanken töms med ett slamsugningsfordon.

Tilläggsavgift: Tilläggsavgifter kan tas ut för tjänsterna komprimerat avfall, utökad längd på dragväg och garagehämtning.

Tilläggsfaktor: Används för att beräkna avgiften för dragvägsklasserna klass 2-4, komprimerat avfall och garagehämtning. Tilläggsfaktorn multipliceras med angiven hämtavgift.

Underjordsbehållare: Storbehållare som är helt eller delvis nedsänkt under jord. Avfallet hämtas med ett fordon försedd med kran.

Uppehåll i hämtning: Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall kan medges av tillsynsmyndighet efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavare. I ansökan ska intygas att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst sex månader. Uppehåll i hämtning för bostad med sommarhämtning får medges om bostaden inte kommer att användas under hämtningsperioden (v.18–39). Ansökan lämnas in senast sex veckor före avsedd period. Uppehåll kan beviljas för en period av max två år. Vid uppehåll tas dock fortfarande grundavgift ut.

Utebliven hämtning: Hämtning som inte utförts enligt fastställt hämtningstillfälle.

Verksamhet: Med verksamhet menas företag, organisation eller liknande där kommunalt avfall eller därmed jämförligt avfall förekommer. Exempelvis restauranger, kök, personalmatsalar och liknande.

Återvinningscentral: Bemannad mottagningsanläggning där hushåll kan lämna sorterat grovavfall och farligt avfall.

Övrig tjänst: Exempel på övriga tjänster är hämtning av grovavfall och beställning av papperspåsar och hållare.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-11-17T10:05:21
Last modified:
2022-09-28T15:12:46
Published:
2021-11-30T08:24:47
Last published:
2022-09-28T15:12:46
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avfallstaxa

EPI.Id
4f54feb79d7d47acad982a90352f9ac5