Slam- och latrintaxa

Taxor avseende tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin. Gäller från och med 1 januari 2024. Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2023.

Vid eventuella skillnader gäller alltid den version av taxan som finns som PDF. Läs taxan som PDF här.  Pdf, 540.6 kB, öppnas i nytt fönster.För definition i nedan kapitel, se 6 Definitioner slam- och latrinavfall.

Om du behöver den tidigare taxan för slam och latrin Pdf, 418.7 kB. hittar du den länkad som PDF.

1 Allmänna bestämmelser

Denna taxa gäller för kommunalt avfall (tidigare benämnt hushållsavfall) och därmed jämförligt avfall inom Uppsala kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av gällande renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun.

Renhållningsavgifter regleras i 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken (1998:808). Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

Betalskyldigheter och betalningsvillkor

Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Uppsala kommun. Medfastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Uppsala Vatten och Avfall AB har bestämt. Dröjsmålsränta för faktura som inte betalas på förfallodagen tas ut enligt räntelagen. Påminnelse- och inkassoavgifter kan förekomma beroende på betalningsförsening.

Uppgifter som påverkar beräkningen av grundavgiftens och tömningsavgiftens storlek skaomedelbart meddelas Uppsala Vatten och Avfall AB.

Anmälan om ägarbyte, byte av abonnemang eller annan ändring som berör slam- och latrinhanteringen eller påverkar beräkningen av avgiften, ska göras till Uppsala Vatten och Avfall AB utan dröjsmål innan förändringen kan träda i kraft.

Abonnemang och avgifter

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (25 procent). Följande delar ingår eller kan ingå i avgiften:

  • grundavgift
  • tömningsavgift
  • tilläggsavgift
  • avgift för tillkommande tjänster.

Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Uppsala Vatten och Avfall AB besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.

2 Grundavgifter slam- och latrintömning

Grundavgiften är en årlig avgift som motsvarar den genomsnittliga kostnaden enligt självkostnadsprincipen för administration, information, upphandling, planering, uppföljning, fakturahantering och liknande.

Grundavgiften är obligatorisk för samtliga fastigheter med en enskild avloppsanläggning och tas ut med utgångspunkt från antalet slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk som töms.

De fastighetsinnehavare som av tillståndsmyndigheten beviljats ett förlängt tömningsintervall på exempelvis vartannat, vart tredje eller ett längre tidsintervall debiteras en grundavgift per år, även under de år då ingen tömning utförs.

Om en fastighetsinnehavare har två slamanläggningar tas två grundavgifter ut, för tre anläggningar tas tre grundavgifter ut osv.

Om två eller flera fastighetsinnehavare har en gemensam anläggning med exempelvis ett minireningsverk och väljer att ha separata fakturor tas en grundavgift ut per fakturamottagare (fastighetsinnehavare).

Grundavgifter för slam (årsavgift)

SEK inkl. moms

Grundavgifter per slamanläggning (gäller även vid förlängt tömningsintervall)

580 kr

Grundavgift för gemensam slamanläggning där separat fakturering sker till respektive fastighetsinnehavare

447 kr

Grundavgift för uppehåll i tömningen

250 kr


Grundavgiften för latrin tas ut per fastighet, inkl. moms.

Grundavgifter för latrin (årsavgift)

SEK inkl. moms

Grundavgifter per fastighet

580 kr

3 Tömningsavgifter

Tömningsavgiften motsvarar den genomsnittliga kostnaden enligt självkostnadsprincipen för tömningsavisering, tömning, transport, behandling av avfallet och delar av de gemensamma kostnaderna. Storleken på tömningsavgiften är beroende av:

  • storleken på den slutna tanken, slamavskiljaren, minireningsverket, fosforfällan eller latrintanken.

Avgift i kronor per tömning och slamanläggning vid maximalt avstånd av 20 meter slanglängd, inkl. moms.


Abonnemangstömning av slamavskiljare, slutna tankar,


minireningsverk och filtermaterial från fosforfälla som


kan tömmas via slamsugningsfordon.

SEK inkl. moms

Volym 0–3 kubikmeter

1 006 kr


Volym 3–5 kubikmeter

1 571 kr


Volym 5–7 kubikmeter

2 086 kr


Volym 7–9 kubikmeter

2 594 krAvgift i kronor per tömning och fettavskiljare, inkl. moms.

Ordertömning av fettavskiljare

SEK inkl. moms

Volym 0–5 kubikmeter

1 812 krAvgift i kronor per tömning och anläggning för latrin, inkl. moms.

Abonnemangstömning av latrintank

SEK inkl. moms

0–320 liter

2 793 kr

4 Tilläggsavgifter för slam- och latrintömning

Till tömningsavgiften kan tilläggsavgifter förekomma.

Avgift i kronor per tömning och slamanläggning, inkl. moms.

Tilläggsavgifter för slamtömning

SEK inkl. moms

Akut ordertömning inom 24 timmar, helgfria vardagar

1 040 kr

Ordertömning inom 5 arbetsdagar

519 kr

Slanglängd över 20 m (ej latrin)

310 kr per påbörjad 10 meters intervall

Tömningsvolym över 9 kubikmeter

360 kr per påbörjad kubikmeter

Specialtömning, slamsugningsfordon

1 1494 kr per timme + 360 kr per kubikmeter tömd mängd slam

Specialfordon, kranfordon

1 494 kr per timme + 1 312,50 kr/ton tömd mängd filtermaterial


Avgift i kronor per tömning och anläggning för latrin, inkl. moms.

Tilläggsavgifter för latrintömning

SEK inkl. moms

Akut ordertömning med en tankvolym 0–320 liter

2 360kr

Ordertömning inom 5 arbetsdagar med en tankvolym 0–320 liter

0 kr

Tömningsvolym överstigande 320 liter

920 kr per påbörjad 320 liter

5 Avgift för tillkommande tjänst

Följande tillkommande tjänster finns för slam.

Tillkommande tjänster för slamtömning

SEK inkl. moms

Tömning av fördelningsbrunn och infiltrationsbrunn i samband med tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank.

220 kr per tömning

Tidstyrd tömning

409 kr per tillfälle

Vattenpåfyllning vid samtidig tömning av enskild slamanläggning

6 521 kr per tillfälle

Tömning där tjänsten inte definierats

Självkostnadspris

6. Definitioner

Abonnemang: Abonnemang utgör den normala tjänst som varje fastighet är skyldig att ha enligt Uppsala kommuns renhållningsförskrifter. Tömning planeras enligt ordinarie tömningsintervall (schema). Abonnemangstömning finns för slutna tankar, slamavskiljare, minireningsverk och latrintank.

Akut ordertömning: Akut ordertömning är en extra tömning som sker utöver planerad abonnemangstömning. Akut ordertömning sker inom 24 timmar efter beställning, helgfria vardagar.

Anläggning: Samlingsnamn för sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller latrintank.

Anslutningspunkt: Punkt till vilken ett slamsugningsfordon ansluter en avloppsanläggning. Kan exempelvis vara slamanslutningskoppling på minireningsverk eller en framdragen ledning som slamsugningsfordonet ansluter till.

Fastighetsinnehavare: Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Fettavskiljare: En teknisk utrustning som har till syfte att rena spillvatten från fett innan det släpps på det allmänna va-nätet. Vilka som ska ha fettavskiljare regleras av de allmänna bestämmelserna för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Tömning av fettavskiljare kan tillhandhållas av Uppsala Vatten. Fett kan i vissa fall klassificeras som ett verksamhetsavfall vilket innebär att det är fritt för fastighetsägaren att vända sig till valfri entreprenör.

Tömning av fettavskiljare sker alltid efter order.

Filtermaterial från fosforfälla: En fosforfälla är en teknisk utrustning som har till syfte att binda fosfor i enskilda avloppsanläggningars avloppsvatten. Fosforfällan består av en typ av filterbrunn som fylls med en utbytbar filterbehållare (töms som specialtömning) eller filtermaterial i lösvikt (töms oftast med slamsugningsfordon).

Fördelningsbrunn och infiltrationsbrunn: Brunnar som har till uppgift att fördela avloppsvattnet jämnt ut till två eller flera infiltrationsrör. Dessa typer av brunnar töms på order och endast i samband med samtidig tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk eller fettavskiljare. Brunnen får ha en volym på högst 200 liter.

Latrin: Avfall från torrtoalett eller liknade. Töms via latrintank som ska kunna slamsugas.

Minireningsverk: En teknisk utrustning som har till syfte att rena enskilda avloppsanläggningars avloppsvatten. Minireningsverket kan tekniskt liknas vid större reningsverk, exempelvis kommunala reningsverk, och kräver i de flesta fall en annan typ av tömningsförfarande än exempelvis en slamavskiljare. Enbart tömning utförs av Uppsala Vatten, eventuell påfyllning av vatten i samband med tömning kan beställas i förväg av Uppsala Vatten mot en extra avgift.

Nyttjanderättshavare: Avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

Ordertömning: Ordertömning är en extra tömning som sker utöver planerad abonnemangstömning. Ordertömningen utförs inom fem arbetsdagar efter beställning.

Slam: Avfall från avloppsanläggningar.

Slanglängd: Med slanglängd avses den längd på slang som krävs för att tömma hela den aktuella anläggningen när slangen är dragen den kortast möjliga vägen från hämtningsfordonet till anläggningen eller i förekommande fall annan anslutningspunkt. Med slanglängd avses även den slang som leder ner i anläggningen.

Uppställningsplatsen för slamtömningsfordonet från vilket avståndet mäts måste vara tillgängligt för ett större och tyngre slamfordon vilket åligger fastighetsägaren att säkerställa.

Anläggningsbotten eller anslutningspunkten får inte ligga lägre än 5 meter under hämtningsfordonets uppställningsplats.

För slanglängder över 20 meter tillkommer tilläggsavgift på tömningsavgiften. Tilläggsavgiften för slanglängd tas ut per påbörjad 10 meters intervall.

Specialtömning: Tömning som inte kan ske med konventionella metoder på grund av speciellaförutsättningar vid anläggningen.

Exempel på tillämpningsområden är när två slamtömningsfordon krävs för att utföra tömningen för att det är så lång slanglängd så att tillräckligt med slang inte kan medföras på ett fordon. Ett ytterligare exempel är tömning av filtermaterial från fosforfälla där tömningen inte kan ske med slamsugningsfordon utan måste
ske med kranbil.

Tömningen utförs som en tilläggstjänst och debiteras per timme och den
volym/mängd slam/filtermaterial som töms. I beräkningen av tidsåtgång så inkluderas tiden för transport till och från den enskilda slamanläggningen. Uppsala Vatten tillhandahåller inte nytt filtermaterial och det ingår heller inte i tjänsten att tillföra sådant material efter tömning.

Tidsstyrd tömning: En tillkommande tjänst till abonnemangs-, ordertömning eller akut ordertömning där kunden har möjlighet att välja inom vilka tidsintervall som tömningen skall ske. Tillgängliga tidsintervaller är helgfria måndagar–fredagar klockan 07.00–11.00, 12.00–15.00 eller 15.00–18.00. Tidsstyrd tömning ska beställas av kund senast 5 arbetsdagar innan önskad dag för tömning. Avgiften för tidsstyrd tömning tillkommer utöver avgiften för abonnemangstömning, akut ordertömning eller ordertömning.

Tillkommande tjänst: Exempel på tillkommande tjänster är tidsstyrd tömning, tömning av fördelningsbrunn/infiltrationsbrunn och återfyllning av vatten.

Tilläggsavgift: Tilläggsavgifter är tillägg till tömningsavgiften för ordertömning, akut ordertömning, slanglängd över 20 meter (slam), tömning av brunnar och slutna tankar med en volym över 9 m3 samt för specialtömning (slam). För latrintank tillkommer tilläggsavgiften vid tömningar över 320 liters tankvolym.

Tömningsintervall: Antal gånger som slammet eller latrinet töms vid hämtstället.

Tömningstillfälle: Tidpunkt då slammet eller latrinet töms.

Utebliven hämtning: Hämtning som inte utförts på fastställd tidpunkt eller inom tidsramen för order- och akuttömning.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-12-20T09:57:41
Last modified:
2024-01-16T08:48:44
Published:
2022-12-20T12:31:27
Last published:
2024-01-16T08:48:44
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avfallstaxa

EPI.Id
4f54feb79d7d47acad982a90352f9ac5