Frågor och svar VA-taxa

Här har vi samlat frågor och svar om VA-taxan i Uppsala kommun.

Varför höjer vi taxan 1 januari 2024?

Höjningen föreslås främst på grund av stora räntehöjningar och ökade elkostnader.

Vatten och avloppsverksamheten, VA, är en verksamhet som finansieras via avgifter och får varken gå med vinst eller förlust. Avgifterna ska täcka behov av underhåll, investeringar i nya ledningar samt höjd kapacitet för produktion av dricksvatten och rening.

Avgifterna ska också täcka utveckling av verksamheten för att möta lagkrav, förstärkning av skydd och kontroll för att säkra att vi kan leverera rent dricksvatten till alla kunder.

Hur stor blir höjningen?

I VA-taxan från 1 januari 2024 höjs anläggningstaxan med 15 procent för anläggningstaxan och brukningstaxan med 28 procent.

Brukningsavgift är det du betalar årligen för vatten och avlopp. Anläggsavgift är en engångsavgift som du betalar när du ansluter en fastighet till vatten och avlopp.

För en genomsnittlig villa som gör av med 150 kubikmeter vatten per år innebär det en höjning med 159 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet blir det en ökning med ca 99 kronor per månad.

Vad är en lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en årlig avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. För fastigheter med ett enbostadshus betalas 1 lägenhetsavgift.

Har du till exempel en gäststuga eller uthyrningsdel med egen ingång och matlagningsmöjligheter så räknas den som en lägenhet och du betalar då 2 lägenhetsavgifter, 1 för din villa/småhus och 1 för gäststuga/uthyrningsdel.

Definition lägenhet för bostadsfastigheter
En bostadslägenhet är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad och utgör en självständig enhet. En fastighet kan omfatta flera bostadslägenheter som kan ägas eller hyras. En bostadslägenhet har egen ingång från korridor, trapphus eller det fria och skall innehålla utrustning för att kunna laga mat dvs kök, kokvrå, kokskåp eller liknande.

Vilka betalar fast avgift?

Alla anslutna fastigheter och alla obebyggda fastigheterna inom detaljplan är skyldiga att betala avgiften enligt brukningstaxan.

Som obebyggd fastighet kan också en nedbrunnen eller riven fastighet räknas. Det är enbart obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område, avsedda för bebyggelse, som är avgiftsskyldiga. Det beror på att det är svårt att bedöma det långsiktiga behovet av vattentjänster för en obebyggd fastighet utanför detaljplan. Finns det ingen plan som klargör att marken ska bebyggas på ett visst sätt, kan den obebyggda marken fortsätta att vara obebyggd lång tid framöver.

Vad kostar VA i Uppsala jämfört med resten av Sverige?

Vid en jämförelse med Sverigesnittet den 1 januari 2020 så utgör anläggningsavgifter 77 procent av Sverigesnittet för Typhus A (villa) och 69 procent för Typhus B (flerbostadshus). Motsvarande jämförelse för brukningsavgifterna ger 74 procent för Typhus A och 71 procent för Typhus B. Höjningar av VA-avgifter sker i flera kommuner och Sverigesnittet förväntas öka under 2024.

Se tabell med taxejämförelser från de senaste tre åren Öppnas i nytt fönster.

Var hittar jag uppgifter om min årsförbrukning?

Uppgift om årsförbrukning finns på din faktura, samt på Mina sidor.

Varför funkar det inte när jag försöker registrera min vattenmätaravläsning på Mina sidor?

Det kan ha två olika orsaker:

1. Det har gått mindre än 27 dagar sedan du senast registerade din vattenmätaravläsning.

2. Om din förbrukning skiljer mer än 25% (upp eller ner) jämfört med tidigare beräknad förbrukning, behöver vi en förklaring till varför. Kontakta vår kundservice för att rapportera din avläsning. Färre personer i hushållet, eller ökad bevattning kan vara sådant som har stor påverkan på vattenförbrukningen.

Vad betyder förkortningarna på fakturan?

Förkortningarna står för de olika VA-tjänster som du kan ha; dricksvatten, spillvatten och dagvatten (regn- och smältvatten). Se hela fakturaförklaring på Faktura och betalning.

Varför har jag fått en VA-faktura för en obebyggd tomt?

En obebyggd fastighet som enligt detaljplan är avsedd att bebyggas, men ännu inte bebyggts är skyldig att betala en fast årlig avgift för vatten och avlopp enligt brukningstaxan.

Vad räknas som obebyggd fastighet och vilka berörs?

En fastighet inom detaljplanelagt område anses vara obebyggd om beviljat bygglov inte finns. Som obebyggd fastighet kan också en nedbrunnen eller riven fastighet räknas. Det är enbart obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område, avsedda för bebyggelse, som är avgiftsskyldiga. Det beror på att det är svårt att bedöma det långsiktiga behovet av vattentjänster för en obebyggd fastighet utanför detaljplan. Finns det ingen plan som klargör att marken ska bebyggas på ett visst sätt, kan den obebyggda marken fortsätta att vara obebyggd lång tid framöver.

Vad betalar jag för gällande min obebyggda tomt?

Den fasta avgiften avser att täcka Uppsala Vattens kostnader för ajourhållning av abonnentregister, upplägg, fakturering mm.

Avgiften är den samma för samtliga fastigheter.

Kommer VA-taxan höjas nästa år också?

Uppsala Vatten är en taxefinansierad verksamhet som inte får gå med vinst; vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, driva och utveckla anläggningarna och vatten-och avloppsnätet. För att avgifterna ska motsvara kostnaderna, behöver vi se över avgiften varje år.

Varför är det så många rader på min faktura?

Fakturan har fler rader än vanligt eftersom den sträcker sig över årsskiftet och två olika taxenivåer. Så en rad är fakturerad enligt den taxa som gällde fram till och den 31 decemeber 2023 och den andra raden är fakturerad enligt den taxa som gäller från och med den 1 januari 2024.

Varför höjer vi inte bara den rörliga delen av brukningstaxan?

Uppsala Vattens kostnader är till stor del fasta, det är inte produktionen av vattnet som är dyrt utan framförallt driften och underhållet av infrastrukturen i form av till exempel ledningar, vattenverk och reningsverk. Alla som har tillgång till kommunalt VA behöver vara med och betala för vår gemensamma infrastruktur. Kommunfullmäktige har beslutat att avgifterna ska sättas så att hälften av intäkterna kommer från fasta avgifter och hälften från rörliga avgifter vilket är i linje med branschorganisationens riktlinje. För att uppnå det höjs både de fasta avgifterna och kubikmeterpriset.

Vad kostar en kubikmeter (kbm) vatten?

Utöver de fasta avgifterna betalar man en avgift på 22,63 kr per kubikmeter vatten från och med den 1 januari 2024.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-08-26T15:26:29
Last modified:
2024-05-07T11:08:44
Published:
2023-12-13T17:00:56
Last published:
2024-05-07T11:08:45
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
fragor-och-svar-va-taxan

EPI.Id
bd6ad593463f450da7103eaa5af23afc