Till sidans huvudinnehåll

Björklinge

Under 2022 planerar Uppsala Vatten att lägga om flera vatten- och avloppsledningar i Sandbrovägen och Södra Tibblevägen i Björklinge.

Vi lägger nya ledningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området. I samband med att vi lägger om ledningar så kommer vi också flytta på vissa ledningar för ökad tillgänglighet vid framtida drift av ledningarna och därmed minska behovet av allmänna ledningar i privat mark.

Bilden visar vilka sträckor som kommer att beröras av Uppsala Vattens planerade arbeten.

Tidplan

Arbetet är beräknat att starta under hösten 2022. Under tiden som omläggningen av vatten- och avloppsledningarna pågår kommer det att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Det kan också förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Avstängningar och omledning av trafik kommer att behövas under vissa perioder.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Informationsmöte

Den 16 februari hölls ett digitalt informationsmöte mellan Uppsala Vatten och särskilt berörda fastighetsägare.

Presentation från informationsmöte 16 feb 2022

Avtal

Under vecka 8 har det tagits fram avtalsförslag för nyttjanderätter och ledningsrätter inför projektet Björklinge Norra Södra Tibbelvägen etapp 2. Dessa utkast har skickats ut med post och berörda fastighetsägare har i brevet fått en förklaring till varför fastighetsägarna fått brevet. Vid frågor kring avtalen kan ni vända er direkt till Mattias Nyberg på mattias.nyberg@uppsalavatten.se.