Dagvatten

Dagvatten är på ytan avrinnande regn- och smältvatten. Dagvattnet leds av diken eller ledningar till sjöar och vattendrag i kommunen. Det mesta av Uppsala stads dagvatten leds till Fyrisån.

Under naturliga förhållanden tränger regn- och smältvattnet ner i marken eller tas upp av växter innan det når sjöar och vattendrag. På sin väg genom marken renas och fördröjs vattnet. I en stad med stora hårdgjorda ytor av till exempel asfalt och hustak hindras istället vattnet från att tränga ner i marken och det bildas snabbt stora mängder vatten och kraftiga flödestoppar.

Ledningssystemet är dimensionerat för att klara av ett normalstort regn och blir överbelastat vid kraftigare regn. Om flera hårdgjorda ytor tillkommer, som till exempel en följd av stadens expansion och förtätning, kan ledningssystemet bli överbelastat. I vissa områden krävs det att dagvattnet fördröjs lokalt i till exempel dammar och diken innan det rinner vidare ut i ledningarna.

Föroreningar i dagvatten

Vattnet som rinner efter marken sveper med sig föroreningar som ansamlats på ytan. I regel är regn- och smältvatten rent men det förorenas i varierande grad när det kommer i kontakt med mark och hustak. I vissa fall måste dagvattnet renas. Det är känsligheten på sjön eller vattendraget som ska ta emot vattnet och markanvändningen som avgör om dagvattnet måste renas.

Dagvatten från fastigheter

Eftersom fastigheterna i kommunen är av mycket varierande ålder så finns det olika modeller för hur dagvattnet är anslutet till det allmänna ledningsnätet. 

Dräneringsvatten och dagvatten skall anslutas till den allmänna dagvattenledningen om man inte har annat lokalt omhändertagande av dagvatten inom fastigheten.

Innan 1985 gällde andra regler än i dag. Vissa fastigheter har fortfarande sitt dagvatten kopplat till spillvattennätet. Detta måste fastighetsägaren ändra på när Uppsala Vatten bestämmer så, eftersom det här är en av de stora orsakerna till översvämning vid häftiga skyfall. Uppsala Vatten bestämmer tidsperiod inom vilken ändringen skall ske. Dräneringsvattnet är för de allra flesta äldre fastigheter kopplat till spillvattennätet och en omkoppling till dagvattennätet kan bli aktuellt om Uppsala Vatten bestämmer så.

Mer information

Vill du veta mer eller har du frågor om hur dagvattenanslutningen ser ut för din fastighet? Kontakta vår kundservice så hjälper de dig vidare.

Kontakta kundservice

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:08:39
Last modified:
2024-05-03T15:29:35
Published:
2019-05-09T14:08:44
Last published:
2024-05-03T15:29:35
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
dagvatten

EPI.Id
0182534cafa94635a7e31799676ae170