Infiltrationsförsök Rosta

Uppsala Vatten är ansvarig för den allmänna drickvattensförsörjningen i Uppsala kommun. Vi vill nu söka tillstånd inför infiltrationsförsök vid Rosta.

Infiltrationsförsöket omfattar att ytvattenuttag kommer att ske ur Björklingeån. Vattnet kommer att överledas till en ny infiltrationsanläggning strax väster uttagspunkten i Björklingeån. Uttag av grundvatten, i samma volym av ytvatten som infiltrerats, kommer att ske ur brunnar i Svista. Avledningen av vatten från Svista planeras att ske med ledning till Fyrisån vid Vallskog.

Ansökan om tillstånd för bortledning av ytvatten från Björklingeån avses att göras för ett maximalt uttag om cirka 8 600 m³ per dygn för en period om 3-4 månader därmed blir totalt uttag cirka 800 000 – 1 100 000 m³.

Verksamheten strider inte mot gällande kommunala planer, miljömål eller miljökvalitetsnormer. Verksamheten bedöms inte generera buller eller luftföroreningar. 

Vattenverksamhet

En relativt stor andel av medelvattenföringen i Björklingeån kan komma att tas ut. Dessutom finns risk för föroreningsspridning i samband med infiltrationen. Mot bakgrund av omfattningen av den planerade verksamheteten gör verksamhetsutövaren bedömningen att planerad verksamhet kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Därmed ska en specifik miljöbedömning göras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Föreliggande samrådsunderlag utgör underlag för avgränsningssamråd. Undersökningssamråd har inte genomförts.

Miljö- och omgivningspåverkan

Planerad verksamhet medför ytvattenavledning, infiltration och uttag av grundvatten och avledning till Fyrisån. Samrådsunderlaget redovisar översiktligt de aspekter som kan förutses påverkas av den planerade verksamheten.

De huvudsakliga riskerna för negativ påverkan från planerad verksamhet är låga vattenflöden i Björklingeån till följd av ytvattenuttag, risker med förändrad grundvattenkvalitet på grund av infiltration av ytvatten samt risk för föroreningsspridning i samband med infiltrationen.

Kumulativa effekter av den planerade verksamheten kan inte förutses i dagsläget.

Skyddsåtgärder

Vattenuttag respektive vattenutsläpp kommer att utföras och planeras i tid för att minimera risker för påverkan på livsbetingelser och vattenkvalitet i Björklingeån respektive Fyrisån.

Ett kontrollprogram kommer att användas för att kontrollera att förändringar i flöden, ytvattennivåer, grundvattennivåer och vattenkvalitet inte medför negativa miljöeffekter.

Samråd

Uppsala Vatten bjuder härmed in till samråd enligt miljöbalkens bestämmelser inför ansökan om vattenverksamhet.

Inom ramen för avgränsningssamrådet har ett digitalt möte genomförts med Länsstyrelsen i Uppsala län och Miljöförvaltningen. Avgränsningssamrådet sker fortsättningsvis skriftligt.

Samrådsunderlag

En detaljerad beskrivning av försöksverksamheten som vi avser söka tillstånd för finns i dokumentet Samrådsunderlag för vattenverksamhet, infiltrationsförsök Rosta, avgränsningssamråd Pdf, 6 MB. (PDF, 6mb).

Synpunkter

Synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar gärna emot skriftliga synpunkter och frågor fram till den 22 oktober 2021.

Du kan beställa samrådsunderlag, lämna synpunkter och ställa frågor till: Greta Lindberg, greta.lindberg@geosigma.se, 072-727 49 52 eller:

Geosigma
att: Greta Lindberg
Box 894
751 08 Uppsala.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-09-17T12:46:05
Last modified:
2022-09-19T17:04:03
Published:
2021-09-17T12:58:08
Last published:
2022-09-19T17:04:03
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
infiltrationsforsok-rosta

EPI.Id
95050f837c734c8ca9e4a74867e08940