Järlåsa

Uppsala Vatten har under 2019 inlett ett projekt för att utreda möjligheten att utöka den allmänna dricksvattenförsörjningen i Järlåsa.

Projekt medfinansieras genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Januari 2024

Tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 § miljöbalken har skickats in till mark- och miljödomstolen för den nya täkten i Bryggarbo. En förstudie som ska titta på överföringsledningen mellan Bryggarbo och Granås/Järlåsa påbörjades under slutet av 2023 och förväntas färdigställas under andra halvan av 2024.

Maj 2023

Under våren 2022 togs beslut av Uppsala Vattens styrelse att gå vidare med magasinet i Bryggarbo och vi arbetar nu för att den nya täkten ska vara i drift under 2026.

Under våren 2023 har Uppsala Vatten hållit samråd med berörda runt den tänka täkten enligt 6 kap. 24 § miljöbalken inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för det nya uttaget vid Bryggarbo. Samrådsredogörelsen hanteras nu av Länsstyrelsen fram till mitten av juni. Därefter färdigställs ansökan om vattenverksamhet fär att enligt plan att skickas till mark- och miljödomstolen under tidig höst. En förstudie som ska titta på överföringsledningen mellan Bryggarbo och Granås är planerad att starta under augusti 2023 och påbörjas med en stråkstudie som följs av framtagande av systemhandling. Förstudien kommer pågå en bit in i 2024.  

April 2022

Beslutet om det fortsatta arbetet med nya vattentäkten i Bryggarbo har skjutits fram då ytterligare utvärdering av framtaget underlag har krävts. Beslut beräknas fattas under slutet av april, därefter kommer uppdatering publiceras här.

Februari 2022

Beslut om fortsatt arbete med nya vattentäkten i Bryggarbo kommer att fattas under mars av Uppsala Vattens ledningsgrupp. Efter detta kommer hemsidan att uppdateras med mer information.

December 2021

Grundvattenutredningen för den nya vattentäkten i Järlåsa har slutförts och en slutrapport för utredningen har levererats till Uppsala Vatten för granskning. Preliminärt ser resultatet lovande ut. Nu väntar en period med beslutsfattande för det fortsatta arbetet med den nya vattentäkten. Om det blir ett beslut att gå vidare med den nya vattentäkten, inleds arbetet med tillståndsprocess, färdigställande av brunnsområde och ny ledning till vattenverket. Information kring tidplan vid eventuellt fortsatt arbete är planerat att publiceras under februari 2022. 

September 2021

Den senaste provpumpningen som startade i juni 2021 avslutades 31 augusti. Vädret under sommaren ser ut att ha varit mer gynnsamt för den här typen av fältförsök jämfört med försöket under 2020 då man fick ovanligt mycket nederbörd för perioden. Nu påbörjas arbetet med att gå igenom och utvärdera den data som samlats in under försöket för att bedöma magasinets lämplighet för att bidra till Järlåsas vattenförsörjning

Juni 2021

Höstens provpumpning har avslutats och utvärderats. Pumpningen upphörde den 15 december och efter det registreras den så kallade återhämtningen under några veckors tid, för att se hur magasinet återställer sig till naturliga förhållanden igen.

Till december hade vi även fått in de sista analysresultaten för vattenprover tagna medan pumpningen pågick, de som togs för att undersöka vattnets innehåll av bland annat bekämpningsmedel och PFAS, vilka var till belåtenhet. Däremot har det bestämts att ytterligare prover kommer att tas för säkerhets skull.

Oktober var som nämnt mycket blötare än normalt, det regnade ca 70% mer än medelåret. Trots att november blev torrare än vanligt, och försök till att kompensera för de höga nederbördsmängderna gjordes, har vi konstaterat att det tyvärr inte går att göra en säker bedömning av grundvattenbildningen i området eller magasinets uttagskapacitet.
För att området ska kunna fungera som en eventuell framtida dricksvattentäkt krävs att verksamhetsutövaren får tillstånd till vattenuttag av Mark- och miljödomstolen, en så kallad vattendom. För att få det behöver verksamhetsutövaren kunna visa på just hur stor grundvattenbildningen som sker i området och att uttaget som planeras för är hållbart över tid. Vi bedömer tyvärr att det underlag som provpumpningen i höst kunnat ge inte är tillräckligt för att svar på dessa frågor. Som vi informerade om under mötet med representanter från vattenuppropet i november såg vi redan då att ytterligare provpumpning i området troligen skulle bli nödvändig.

Nu har vi dragit igång ytterligare en provpumpning som kommer att pågå under sommaren 2021. Till det passade vi på att sätta några ytterligare grundvattenrör för att få än mer information om hur uttaget påverkar omgivningen och utöka provtagningsprogrammet för att verkligen säkerställa att vattenkvalitén är tillräcklig. Förhoppningen är att denna gång kunna utföra provpumpningen under torrare förhållanden under den period där grundvattenbildningen statistiskt är som lägst under året. Eftersom infrastrukturen redan finns på plats från i höstas och dialog med markägare- och brukare redan är inledd har förberedelserna för att starta ytterligare en provpumpning gått smidigare och provpumpningen startades i början av juni.

Vi håller våra tummar hårt för att vädergudarna ska vara med oss denna period och att vi får en sommar med normala nederbördsmängder!
Även under denna provpumpning kommer kontinuerliga nivåkontroller och provtagning att ske för att kunna följa förändringar och vidta åtgärder ifall en större omgivningspåverkan motförmodan skulle uppstå.

väggren_461x259.jpg
provtagning_461x296.jpg

November 2020

På grund av rådande omständigheter med pågående pandemi var det inte möjligt att genomföra ett informationsmöte där alla intresserade var välkomna att lyssna och ställa frågor till representanter från Uppsala Vatten likt det mötet som hölls i oktober 2019. Därför hölls under mitten av november istället ett digitalt möte med representanter från Vattenuppropet där arbetet som skett under de senaste året presenterades. Presentationen finns här nedan. Arbetet har presenterats löpande här på hemsidan och mötet sammanfattade det vi kommit fram till hittills och vad vi ser för möjligheter framöver.

Presentation från uppföljningsmöte  om Järlåsa 18 nov 2020 (pdf) Pdf, 592.2 kB.

Oktober 2020

Efter semestern fortsatte arbetet med att få de tillstånd och elinstallationer, som är nödvändiga för att starta provpumpningen av området, med beslutsamhet. Lösningar kring marktillgång och eldragning kunde till slut nås och sedan slutet av september är provpumpningen äntligen igång!
Arbetet är något försenat, men den viktiga kontakten med markägare och -brukare har fått ta den tid som behövs för att alla ska känna sig införstådda och trygga med de undersökningar som sker, och vad de kan innebära. En viktig aspekt vid denna typ av arbete!

Innan provpumpningen startade installerades ytterligare några observationsrör och kontrollpunkter i området för att kunna mäta eventuella förändringar av nivån i bäcken, till vilken vattnet pumpas ut, och eventuell påverkan på växttillgängligt vatten i den jordbruksmark som omger täktområdet. Nivågivarna som installerades under våren i enskilda brunnar och observationsrör har kontrollerats ca en gång i månaden fram till provpumpningsstart, därefter kontrolleras de minst en gång i veckan. Detta för att vi på nära håll ska kunna följa utvecklingen av grundvattennivåerna i området till följd av pumpningen och kunna vidta åtgärder om förändringarna riskerar leda till oangelägenheter.

Under provpumpningen kontrolleras inte bara grundvattennivåerna utan även vattenprover tas för att ser om kvalitétsförändringar uppstår. Utöver de prover som tagits i området inför provpumpningen har ytterligare prover skickats på analys (några analyssvar har vi inte hunnit få tillbaka i skrivandet stund), bland annat för att undersöka vattnets innehåll av bekämpningsmedel, PFAS eller radioaktiva ämnen. Att undersöka vattnets kvalitét hjälper oss att avgöra om det är möjligt att behandla grundvattnet till ett godkänt dricksvatten i vårt befintliga vattenverk eller om ytterligare processteg är nödvändiga.

Än så länge har vi fått tillfredställande resultat av mätningarna kring både vattentillgång och vattenkvalitet, vilket är glädjande. Det är dock för tidigt att säga om området kommer kunna fungera som vattentäkt för orten, eftersom denna typ av utredningar ofta behöver pågå under några månader för att resultaten ska vara tillförlitliga.

Nivåerna i de två täkter som används till orten har under året och sommaren varit stabila och legat på över eller kring medelnivåerna. Vi har alltså haft ännu en bra grundvattensommar utan att behöva ta till besparingsåtgärder. Läget kring grundvattennivåerna uppdateras som vanligt på sidan om grundvattenläget.

järlåsa1okt.jpg
järlåsa2okt.jpg
järlåsa3okt.jpg

Juli 2020

Markundersökningarna som miljökonsulterna Tyréns AB hjälpt oss med under vintern levererades i början av året. Utifrån de resultaten beslutades det att två av de tre platserna som undersökts visade på för höga halter av mikroorganismer i grundvattnet, kanske beroende på ytvattenpåverkan eller påverkan från enskilda avlopp, för att vara intressant som en framtida grundvattentäkt. Det tredje området som undersökts har visat på tillfredställande resultat, varför vi arbetat vidare med förberedelser för provpumpning i det området. Det är många förberedelser som behöver falla på plats och inte minst många tillstånd och kontakter som behöver tas och sammanfalla.

En fördel med det aktuella området är att grundvattenrör och provpumpningsbrunn redan fanns på platsen från tidigare universitetsprojekt, det har sparat en del tid och arbete eftersom dessa har kunnat funktionstestas, med goda resultat, istället för att installera nytt. Under årets första halva har inte bara rör och brunn funktionstestats utan nivågivare har även installerats på utvalda platser. En så kallad brunnsinventering har genomförts för att lokalisera enskilda vattentäkter i området och nivågivare har installerats, även i enskilda brunnar, för att kunna mäta eventuell påverkan inom ett större område från provpumpningsbrunnen.

Mätningarna blir sedan viktiga för att kunna avgöra hur ett grundvattenuttag påverkar området och avgöra vilka begränsningar som kan behöva gälla för ett större (i detta fall kommunalt) uttag. Viktiga kontakter med markägare och myndigheter har förts för att få de tillstånd som behövs. Här har arbetet tagit omvägar eftersom flödeshinder, i form av en bäverdamm, längre nedströms den bäck där provpumpningsvattnet är tänkt att släppas på gjort att tillstånd att starta provpumpningen inte kunnat fås. Arbete för att lokalisera flödeshindret och undersöka möjliga lösningar har vidtagits. I början av juli fick vi besked om att flödeshindret avlägsnats och i och med det ett okej att vatten kan pumpas till tänkta bäck.

Parallellt med arbetet med att få tillstånd för att genomföra provpumpningen har det även arbetats med att få nödvändig infrastruktur i form av elförsörjning och mätutrustning på plats. Detta har i sig krävt att ytterligare kontakter och tillstånd söks hos olika instanser och myndigheter. Några av dessa ärenden har handläggningstider på cirka fyra månader, där vi nu är inne i en semester period, varför det i dagsläget inte går att säga när en provpumpning kan komma att starta. Möjliga alternativ till de arbeten som kräver dessa tidstunga tillstånd undersöks.

Läget i de nuvarande vattentäkterna har under året sett och ser bra ut. Det är normala nivåer i båda våra täkter och hittills har nederbördsmängd och temperatur varit tillfredställande, ur ett grundvattenperspektiv, under vår och sommarmånaderna. Utifrån ortens genomsnittliga vattenförbrukning, vilket är något lägre än snittet i kommunen, ser vi inga tendenser till att besparingsåtgärder behöver tas till under sommaren. Läget kring grundvattennivåerna uppdateras månadsvis på vår sida om grundvattennivåerna Öppnas i nytt fönster..

December 2019

Miljökonsulterna Tyréns AB hjälper oss att genomföra markundersökningen på de tre utvalda platserna. De har gjort en historisk inventering av markanvändningen samt tittat på tidigare provresultat från området för att avgöra vilka olika analyser och prover som bör tas på grundvattnet, så att möjliga föroreningar kan bekräftas eller uteslutas. Under december har nya provtagningsrör installerats samt grundvattenprover samlats in och skickats på analys. Bland annat tas prover för pesticider eftersom det i närheten av en plats tidigare legat en plantskola, men också prover för metaller och olja eftersom det på andra ställen även funnit deponier och skjutbana.

Analysflaskor191210.jpg
Inmätning191210.jpg

Oktober 2019

I början av oktober hölls ett uppföljningsmöte mellan Uppsala Vatten och tre representanter från Vattenuppropet. Under mötet presenterades den plan som Uppsala Vatten tagit fram för det fortsatta arbetet med att försöka utöka dricksvattenproduktionen i Järlåsa. Eftersom det är mängden råvatten som begränsar produktionen undersöker bolaget bland annat om det skulle gå att pumpa upp mer grundvatten från den smala Järlåsaåsen. Med hjälp av en konsult tittar bolaget även parallellt på möjligheterna att använda de ytvattenresurser som finns i närområdet, antigen som förstärkning av grundvattnet genom så kallad infiltration, eller använda ytvattnet i sig som råvatten till dricksvattenproduktionen. 

Arbetet med att hitta mer grundvatten kommer ske i flera steg. Utifrån tidigare utredningar som bolaget genomförts har tre platser längs med Järlåsaåsen valts ut som intressanta att titta vidare på, se den powerpointpresentation Pdf, 742.2 kB. som användes på möte. 

På dessa platser kommer det genomföras en markundersökning för att utreda om det finns några föroreningar som gör grundvattnet olämpliga för dricksvattenanvändning. Markundersökningen ligger sedan till grund för på vilken/vilka platserna vi genomföra en provpumpning. Provpumpning genomförs för att bedöma vilken uttagskapacitet som är möjlig på platsen. Den utgör därför också en viktig grund i arbete med att söka vattendom (och vattenskyddsområde) för platsen om den visar sig vara möjlig att använda.

Maj 2019

Den 27 maj 2019 hölls ett dialogmöte i Järlåsa där Uppsala Vatten berättade mer om den utredning som pågår avseende grundvattentillgången i Järlåsa.

Se informationsmaterial från mötet (pdf) Pdf, 2.8 MB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-06-27T15:33:11
Last modified:
2024-02-02T16:59:01
Published:
2019-06-28T13:35:12
Last published:
2024-02-02T16:59:01
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
jarlasa

EPI.Id
5ca14ab52e5f4a95bf341df18e31d29b