Hoppa till innehållet

Järlåsa

Uppsala Vatten har under 2019 inlett ett projekt för att utreda möjligheten att utöka den allmänna dricksvattenförsörjningen i Järlåsa. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.

December 2019

Miljökonsulterna Tyréns AB hjälper oss att genomföra markundersökningen på de tre utvalda platserna. De har gjort en historisk inventering av markanvändningen samt tittat på tidigare provresultat från området för att avgöra vilka olika analyser och prover som bör tas på grundvattnet, så att möjliga föroreningar kan bekräftas eller uteslutas. Under december har nya provtagningsrör installerats samt grundvattenprover samlats in och skickats på analys. Bland annat tas prover för pesticider eftersom det i närheten av en plats tidigare legat en plantskola, men också prover för metaller och olja eftersom det på andra ställen även funnit deponier och skjutbana.

Analysflaskor191210.jpg

Inmätning191210.jpg

Oktober 2019

I början av oktober hölls ett uppföljningsmöte mellan Uppsala Vatten och tre representanter från Vattenuppropet. Under mötet presenterades den plan som Uppsala Vatten tagit fram för det fortsatta arbetet med att försöka utöka dricksvattenproduktionen i Järlåsa. Eftersom det är mängden råvatten som begränsar produktionen undersöker bolaget bland annat om det skulle gå att pumpa upp mer grundvatten från den smala Järlåsaåsen. Med hjälp av en konsult tittar bolaget även parallellt på möjligheterna att använda de ytvattenresurser som finns i närområdet, antigen som förstärkning av grundvattnet genom så kallad infiltration, eller använda ytvattnet i sig som råvatten till dricksvattenproduktionen. 

Arbetet med att hitta mer grundvatten kommer ske i flera steg. Utifrån tidigare utredningar som bolaget genomförts har tre platser längs med Järlåsaåsen valts ut som intressanta att titta vidare på, se den powerpointpresentation som användes på möte. 

På dessa platser kommer det genomföras en markundersökning för att utreda om det finns några föroreningar som gör grundvattnet olämpliga för dricksvattenanvändning. Markundersökningen ligger sedan till grund för på vilken/vilka platserna vi genomföra en provpumpning. Provpumpning genomförs för att bedöma vilken uttagskapacitet som är möjlig på platsen. Den utgör därför också en viktig grund i arbete med att söka vattendom (och vattenskyddsområde) för platsen om den visar sig vara möjlig att använda.

Maj 2019

Den 27 maj 2019 hölls ett dialogmöte i Järlåsa där Uppsala Vatten berättade mer om den utredning som pågår avseende grundvattentillgången i Järlåsa.

Se informationsmaterial från mötet (pdf)