Hoppa till innehållet

Järlåsa

Uppsala Vatten har under 2019 inlett ett projekt för att utreda möjligheten att utöka den allmänna dricksvattenförsörjningen i Järlåsa. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Juli 2020

Markundersökningarna som miljökonsulterna Tyréns AB hjälpt oss med under vintern levererades i början av året. Utifrån de resultaten beslutades det att två av de tre platserna som undersökts visade på för höga halter av mikroorganismer i grundvattnet, kanske beroende på ytvattenpåverkan eller påverkan från enskilda avlopp, för att vara intressant som en framtida grundvattentäkt. Det tredje området som undersökts har visat på tillfredställande resultat, varför vi arbetat vidare med förberedelser för provpumpning i det området. Det är många förberedelser som behöver falla på plats och inte minst många tillstånd och kontakter som behöver tas och sammanfalla.

En fördel med det aktuella området är att grundvattenrör och provpumpningsbrunn redan fanns på platsen från tidigare universitetsprojekt, det har sparat en del tid och arbete eftersom dessa har kunnat funktionstestas, med goda resultat, istället för att installera nytt. Under årets första halva har inte bara rör och brunn funktionstestats utan nivågivare har även installerats på utvalda platser. En så kallad brunnsinventering har genomförts för att lokalisera enskilda vattentäkter i området och nivågivare har installerats, även i enskilda brunnar, för att kunna mäta eventuell påverkan inom ett större område från provpumpningsbrunnen.

Mätningarna blir sedan viktiga för att kunna avgöra hur ett grundvattenuttag påverkar området och avgöra vilka begränsningar som kan behöva gälla för ett större (i detta fall kommunalt) uttag. Viktiga kontakter med markägare och myndigheter har förts för att få de tillstånd som behövs. Här har arbetet tagit omvägar eftersom flödeshinder, i form av en bäverdamm, längre nedströms den bäck där provpumpningsvattnet är tänkt att släppas på gjort att tillstånd att starta provpumpningen inte kunnat fås. Arbete för att lokalisera flödeshindret och undersöka möjliga lösningar har vidtagits. I början av juli fick vi besked om att flödeshindret avlägsnats och i och med det ett okej att vatten kan pumpas till tänkta bäck.

Parallellt med arbetet med att få tillstånd för att genomföra provpumpningen har det även arbetats med att få nödvändig infrastruktur i form av elförsörjning och mätutrustning på plats. Detta har i sig krävt att ytterligare kontakter och tillstånd söks hos olika instanser och myndigheter. Några av dessa ärenden har handläggningstider på cirka fyra månader, där vi nu är inne i en semester period, varför det i dagsläget inte går att säga när en provpumpning kan komma att starta. Möjliga alternativ till de arbeten som kräver dessa tidstunga tillstånd undersöks.

Läget i de nuvarande vattentäkterna har under året sett och ser bra ut. Det är normala nivåer i båda våra täkter och hittills har nederbördsmängd och temperatur varit tillfredställande, ur ett grundvattenperspektiv, under vår och sommarmånaderna. Utifrån ortens genomsnittliga vattenförbrukning, vilket är något lägre än snittet i kommunen, ser vi inga tendenser till att besparingsåtgärder behöver tas till under sommaren. Läget kring grundvattennivåerna uppdateras månadsvis på vår hemsida här.

December 2019

Miljökonsulterna Tyréns AB hjälper oss att genomföra markundersökningen på de tre utvalda platserna. De har gjort en historisk inventering av markanvändningen samt tittat på tidigare provresultat från området för att avgöra vilka olika analyser och prover som bör tas på grundvattnet, så att möjliga föroreningar kan bekräftas eller uteslutas. Under december har nya provtagningsrör installerats samt grundvattenprover samlats in och skickats på analys. Bland annat tas prover för pesticider eftersom det i närheten av en plats tidigare legat en plantskola, men också prover för metaller och olja eftersom det på andra ställen även funnit deponier och skjutbana.

Analysflaskor191210.jpg

Inmätning191210.jpg

Oktober 2019

I början av oktober hölls ett uppföljningsmöte mellan Uppsala Vatten och tre representanter från Vattenuppropet. Under mötet presenterades den plan som Uppsala Vatten tagit fram för det fortsatta arbetet med att försöka utöka dricksvattenproduktionen i Järlåsa. Eftersom det är mängden råvatten som begränsar produktionen undersöker bolaget bland annat om det skulle gå att pumpa upp mer grundvatten från den smala Järlåsaåsen. Med hjälp av en konsult tittar bolaget även parallellt på möjligheterna att använda de ytvattenresurser som finns i närområdet, antigen som förstärkning av grundvattnet genom så kallad infiltration, eller använda ytvattnet i sig som råvatten till dricksvattenproduktionen. 

Arbetet med att hitta mer grundvatten kommer ske i flera steg. Utifrån tidigare utredningar som bolaget genomförts har tre platser längs med Järlåsaåsen valts ut som intressanta att titta vidare på, se den powerpointpresentation som användes på möte. 

På dessa platser kommer det genomföras en markundersökning för att utreda om det finns några föroreningar som gör grundvattnet olämpliga för dricksvattenanvändning. Markundersökningen ligger sedan till grund för på vilken/vilka platserna vi genomföra en provpumpning. Provpumpning genomförs för att bedöma vilken uttagskapacitet som är möjlig på platsen. Den utgör därför också en viktig grund i arbete med att söka vattendom (och vattenskyddsområde) för platsen om den visar sig vara möjlig att använda.

Maj 2019

Den 27 maj 2019 hölls ett dialogmöte i Järlåsa där Uppsala Vatten berättade mer om den utredning som pågår avseende grundvattentillgången i Järlåsa.

Se informationsmaterial från mötet (pdf)