Hoppa till innehållet

Ansökan om förnyat miljötillstånd Kungsängsverket

Uppsala Vatten och Avfall AB avser ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Kungsängsverket, beläget på fastigheterna Uppsala Kungsängen 1:14, 37:4, 37:9 samt 37:8. Verksamheten kommer att utökas för att möta behovet av rening av spillvatten från en växande befolkning, genom införandet av nytt reningssteg för läkemedel samt genomförandet av åtgärder som moderniserar och klimatsäkrar verksamheten.

Bolaget avser att ansöka tillstånd för att bedriva verksamhet på befintlig plats med befintlig och planerad utformning samt befintlig utsläppspunkt. Verksamhetens tillstånd kommer dock att utökas för att ge rätt och möjlighet att ta emot och rena avloppsvatten från en belastning motsvarande maximalt 330 000 personekvivalenter. De miljöeffekter som verksamheten antas ge upphov till är främst utsläpp till vatten, utsläpp till luft genom lukt och utsläpp av växthusgaser, användning av kemikalier och energi samt buller. Dessa och andra miljöeffekter kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Bakgrund till ansökan

Uppsala Vatten ansvarar för vattenförsörjning och avfallshantering i Uppsala kommun. Uppsala Vatten levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om hushållsavfall, producerar biogas samt återvinner avfall. Bolaget är verksamhetsutövare och har en fastställd rutin, som beskriver organisation, ansvar och befogenheter för frågor enligt miljöbalken. Spillvatten från de som bor eller uppehåller sig inom verksamhetsområdet för Uppsala stad renas innan utsläpp till Fyrisån vid Kungsängsverket beläget i Kungsängens norra del.

Verksamheten vid Kungsängsverket innebär att den negativa miljöeffekten och risken för människors hälsa eller miljön från det spillvatten som genereras inom verksamhetsområdet minimeras.  Processtegen vid Kungsängsverket bedrivs med bästa tillgängliga teknik som medger en mycket hög reningsgrad på runt 98-99 % för BOD7 och fosfor och runt 75 % för totalkväve. Detta innebär att utsläppta halter och mängder på årsbasis ligger långt under vad nuvarande tillstånd tillåter.

Nytt miljötillstånd

Uppsala Vatten ser dock ett behov av att ansöka om nytt miljötillstånd för att ta emot och behandla spillvatten från en växande stad, genomföra åtgärder som moderniserar och effektiviserar befintlig reningsteknik, införa ett nytt reningssteg för läkemedelsrening samt genomföra ett antal åtgärder som klimatsäkrar verksamheten och minskar risken för bräddning. 

Uppsala Vatten avser att ansöka tillstånd för att bedriva verksamhet på befintlig plats med befintlig och planerad utformning samt befintlig utsläppspunkt. Verksamheten kommer att ha kapacitet för att ta emot och rena avloppsvatten från en belastning motsvarande maximalt 330 000 personekvivalenter. I den nu aktuella ansökan avses inte några ytterligare ytor tas i anspråk utan ombyggnationer på befintlig fastighet bedöms vara tillräckliga för att klara reningen av avloppsvatten till 2050. Alternativet har valts på grund av att det är det mest rimliga utifrån perspektiven miljö, teknik och ekonomi.

Samråd genomfördes i maj 2018 och tillståndsansökan skickades in till miljöprövningsdelegationen i Uppsala län den 21 december 2018. Den 12 juli 2019 inkom ett föreläggande från miljöprövningsdelegationen med önskemål om kompletteringar. Vi arbetar med att besvara punkterna i föreläggandet och planerar att svara miljöprövningsdelegationen under hösten 2019

Mer information

Underlag som tas fram i tillståndsprocessen och ansökan hittar du som länkar här nedanför. Om du har frågor eller vill ha mer information om Uppsala Vattens tillståndsansökan kan du skriva till oss på e-postadress: uppsalavatten@uppsalavatten.se eller brevledes till adress:

Uppsala Vatten och Avfall AB

Box 1444

751 44  UPPSALA

Märk brev eller e-post med ”Tillståndsansökan Kungsängsverket”. Du kan även kontakta oss med frågor på telefon 018-727 93 84.

Alla handlingar finns också tillgängliga som läskopior hos Uppsala Vattens reception på Rapsgatan 7E, Uppsala Business Park.

Ansökan 20181221 (pdf)

Bilaga A ansökan miljötillstånd Kungsängsverket (pdf)

Bilaga B ansökan miljötillstånd Kungsängsverket (pdf)

Föreläggande från miljöprövningsdelegationen (pdf)