Till sidans huvudinnehåll

Köksavfallskvarnar

Uppsala Vatten tillåter inte anslutning av avfallskvarnar annat än i undantagsfall då särskilda skäl finns.

I Uppsala kommun finns ett helt utbyggt system för insamling av matavfall och livsmedelsavfall från hushåll och företag. Insamlat organiskt avfall rötas vid Kungsängens gård och ger biogas till fordon och gödsel till jordbruket. Organiskt avfall får därför inte i normalfallet krossas i avfallskvarnar och släppas ut på avloppsnätet.

I kommuner som nu tillåter installation av avfallskvarnar (t.ex. Stockholm) saknas utökad källsortering och endast obetydliga mängder organiskt avfall samlas in. Samtliga hushållssopor transporteras istället till förbränning. Så var det också i Uppsala innan insamlingen av matavfall påbörjades 1994.

ABVA09-Allmänna-bestämmelser-Uppsalas-VA-anläggning (pdf)

(Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning)