Sandavägen, Mälarvägen och Rådjursstigen blir nytt verksamhetsområde

Uppsala Vatten kommer utöka sitt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) för Sandavägen, delar av Mälarvägen och Rådjursstigen. Det innebär att fastigheterna där kommer att anslutas till kommunens VA-ledningsnät. Rådjursstigen är redan ansluten och planerad anslutning för Sandavägen och Mälarvägen är hösten 2023.

Pågående arbete

Uppdatering 13 april 2023

Deletapp 1

Deletapp 1 på Mälarvägen är avslutad. Slutgiltig återställning av vägen återstår och utförs vid entreprenadens slut.

Deletapp 2

Deletapp 2 på Södra Sandavägen är avslutad. Slutgiltig återställning av vägen återstår och utförs vid entreprenadens slut.

Deletapp 3

Under vecka 16 planerar Bro & Väg utföra provschakt i korsningen Granebergsvägen/Södra Rosenvägen. Detta innebär begränsad framkomlighet samt att Södra Rosenvägen är avstängd för in- och utfart via Granebergsvägen. Detta arbete uppskattas ta cirka 3 arbetsdagar.

Buss- och biltrafik kommer delvis att dirigeras om för genomfart via Rälsvägen under tiden arbeten utförs i korsningen Granebergsvägen/ Södra Rosenvägen.

Karta som visar hur trafiken kommer att dirigeras om under vecka 16

Arbetet med deletapp 3 fortsätter därefter från Sandavägen och upp mot Granebergsvägen.

Uppsala Vatten vill påminna er fastighetsägare inom deletapp 3 om att ta bort exempelvis murar, häckar, staket mm så det är klart innan schaktnings- och sprängningsarbeten påbörjas.

Kommande avstängningar korsningen Granebergsvägen/Södra Rosenvägen

Under maj-juni 2023 kommer korsningen Södra Rosenvägen och del av Granebergsvägen stängas av för VA-ledningsarbeten. Trafiken kommer delvis hänvisas till Rälsvägen under perioden arbeten utförs. Mer info om detta kommer närmare inpå planerad avstängning.

Arbetet är uppdelat i tre etapper

Karta över tillfällig sophämtning Sunnersta_461

Preliminär tidplan (deletapper enligt bild nedan):
Deletapp 1 Kvartal 3 2022 - Kvartal 1 2023
Deletapp 2 Kvartal 1 2023 - Kvartal 2 2023
Deletapp 3 Kvartal 2 2023 - Kvartal 3 2023

Tillfällig parkering, framkomlighet, sophämtning och postutlämning

Tillfällig parkering löses på plats, entreprenören Bro & Väg kommer kontakta berörda fastighetsägare i denna fråga. Bro & Väg informerar även berörda fastighetsägare löpande kring eventuella ändringar i sophämtning och postutlämning.

Information om anslutning

Uppsala Vatten räknar med att meddela förbindelsepunkt samt fakturera anläggningsavgifter under hösten 2023. När avgiften är betald finns möjlighet för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och utgör gränsen mellan fastighetsägarens och Uppsala Vattens ansvarsområden. Vanligtvis ligger förbindelsepunkten ca 0,3 meter utanför tomtgränsen.

Anslutning till din fastighets förbindelsepunkt kan ske när:

  • Uppsala Vatten meddelat var förbindelsepunkt kommer att vara. Då kommer du få en karta som visar var förbindelsepunkten finns. Vi rekommenderar dig att vänta med att gräva på din egen tomt till dess att du fått den slutgiltiga förbindelsepunkten.
  • I samband med att förbindelsepunkt meddelas så skickar Uppsala Vatten faktura för anläggningsavgiften. Ingen anslutning kan ske innan fakturan är betald. Avgiften avgörs av då gällande taxa och baseras på storlek på fastighet, antal hus, mm.
  • Enligt tidplanen kommer meddelande om förbindelsepunkter och fakturering av anläggningsavgiften att ske under hösten 2023.
  • I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte kan fungera med självfall används lätt trycksatta avlopp – LTA – för att pumpa avloppsvattnet till det kommunala spillvattennätet. Om du som fastighetsägare som berörs av tryckavloppsystem (LTA) kommer mer information i ett separat brev. Läs mer om LTA-stationer
  • Du som fastighetsägare är ansvarig att gräva och lägga ner ledningar på din tomt från fastigheten fram till förbindelsepunkten. När det och ovanstående punkter är klara kan du ansluta din fastighet till det allmänna ledningsnätet via förbindelsepunkten.

Kommunalt VA och nytt verksamhetsområde

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang (20-30 fastigheter med mindre än 100 m mellan varje hus), om risk för människors hälsa eller miljön föreligger.

Området ligger delvis inom strandskydd och inom måttlig känslighetszon enligt riktlinjerna för markanvändning för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Det ligger också nära badplats vid Ekoln som bedöms som en känslig mottagare av avloppsvatten. De befintliga avloppssystem som finns i området idag utgör en risk för den känsliga miljön i området.

Sommartid finns i området vissa begränsningar i dricksvattentillgången i enskilda brunnar och risk finns för att viss andel avloppsanläggningar inte uppfyller god funktion.

Området består av sammanhängande bebyggelse i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket gör det mycket lämpligt för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Kontakt

Frågor kring utförande
Sara Agduhr Eronen, projektledare
sara.agduhr-eronen@uppsalavatten.se
018-727 94 87

Frågor kring förbindelsepunkter
Fredrik Sillén, Utredningsingenjör
fredrik.sillen@uppsalavatten.se
018-727 95 51

Frågor kring kostnader och anslutning av din fastighet
HandlaggareVA@uppsalavatten.se

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-02-02T14:30:19
Last modified:
2023-11-23T10:38:21
Published:
2021-02-15T15:40:07
Last published:
2023-11-23T10:38:41
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
sunnersta

EPI.Id
6d5ca75072d54e5280c3cccaaddab9d1