Till sidans huvudinnehåll

Sandavägen, Mälarvägen och Rådjursstigen blir nytt verksamhetsområde

Uppsala Vatten kommer utöka sitt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) för Sandavägen, delar av Mälarvägen och Rådjursstigen. Det innebär att fastigheterna där kommer att anslutas till kommunens VA-ledningsnät. Planerad tid för anslutning är under 2022.

Pågående arbete

Uppdaterad 7 oktober 2021

Under mitten av oktober har vi för avsikt att påbörja markarbetena i området. Den gata som berörs av första etappens arbete är Rådjursstigen. Arbetet beräknas pågå fram till december 2021. Markarbetet för resterande delar av området, Mälarvägen och Sandavägen, beräknas starta under början av 2022. Arbetet beräknas ta cirka ett år att slutföra, det vill säga till slutet av 2022.

VA-ledningsarbetena innebär att det kommer att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Det kan också förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Avstängningar för trafik förekommer, följ tillfällig skyltning.

Det pågår fortsatt en diskussion om förbindelsepunkt för boende längs med Sandavägen och Mälarvägen. Vi ser att detta blir klart nu under hösten.

Mer information kring tidplan för utförande för Mälarvägen och Sandavägen kommer framöver.

Inför att servisarbetet kommer att pågå på din fastighet så kommer du att bli kontaktad av vår entreprenör. Entreprenören kontaktar också dig som fastighetsägare om det skulle vara andra saker av arbetet som påverkar din fastighet.

Efter att utbyggnaden är klar kommer Uppsala Vatten att meddela om förbindelsepunkt och vad fastighetsägarna behöver göra. För dig som fastighetsägare som berörs av tryckavloppssystem (LTA) kommer att få mer information.

Kommunalt VA och nytt verksamhetsområde

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang (20-30 fastigheter med mindre än 100 m mellan varje hus), om risk för människors hälsa eller miljön föreligger.

Området ligger delvis inom strandskydd och inom måttlig känslighetszon enligt riktlinjerna för markanvändning för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Det ligger också nära badplats vid Ekoln som bedöms som en känslig mottagare av avloppsvatten. De befintliga avloppssystem som finns i området idag utgör en risk för den känsliga miljön i området.

Sommartid finns i området vissa begränsningar i dricksvattentillgången i enskilda brunnar och risk finns för att viss andel avloppsanläggningar inte uppfyller god funktion.

Området består av sammanhängande bebyggelse i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket gör det mycket lämpligt för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Kontakt

Frågor kring utredningen
Johan Hamelius, Utredningsingejör
johan.hamelius@uppsalavatten.se
018-727 92 89

Frågor kring utförande
Sara Edvardsson, VA-projektör
sara.edvardsson@uppsalavatten.se
018-727 98 38

Frågor kring förbindelsepunkter
Fredrik Sillén, Utredningsingenjör
fredrik.sillen@uppsalavatten.se
018-727 95 51

Frågor kring kostnader och anslutning av din fastighet
HandlaggareVA@uppsalavatten.se