Till sidans huvudinnehåll

Sandavägen, Mälarvägen och Rådjursstigen blir nytt verksamhetsområde

Uppsala Vatten kommer utöka sitt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) för Sandavägen, delar av Mälarvägen och Rådjursstigen. Det innebär att fastigheterna där kommer att anslutas till kommunens VA-ledningsnät. Planerad tid för anslutning är under 2022.

Pågående arbete

Just nu pågår arbete med att samla in nödvändig information om området och Uppsala Vattens personal är på plats. 

Vi har mätt in markhöjder och framåt våren väntar undersökning av markens egenskaper för att kunna fastställa systemval och hur arbetet med att lägga vatten- och avloppsledningarna ska gå till. I slutet av 2021 är det planerat att utbyggnaden av VA-ledningsnätet ska påbörjas, med reservation för förändringar. Löpande information om undersökningar samt om utförandet kommer ut till de fastigheter som berörs.

Kommunalt VA och nytt verksamhetsområde

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang (20-30 fastigheter med mindre än 100 m mellan varje hus), om risk för människors hälsa eller miljön föreligger.

Området ligger delvis inom strandskydd och inom måttlig känslighetszon enligt riktlinjerna för markanvändning för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Det ligger också nära badplats vid Ekoln som bedöms som en känslig mottagare av avloppsvatten. De befintliga avloppssystem som finns i området idag utgör en risk för den känsliga miljön i området.

Sommartid finns i området vissa begränsningar i dricksvattentillgången i enskilda brunnar och risk finns för att viss andel avloppsanläggningar inte uppfyller god funktion.

Området består av sammanhängande bebyggelse i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket gör det mycket lämpligt för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om vad det innebär att ingå i Uppsala Vattens verksamhetsområde för kommunalt VA, hur anslutningen går till och vad som händer med befintliga VA-anläggningar. 

Läs mer under Frågor och svar