Till sidans huvudinnehåll

Sandavägen, Mälarvägen och Rådjursstigen blir nytt verksamhetsområde

Uppsala Vatten kommer utöka sitt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) för Sandavägen, delar av Mälarvägen och Rådjursstigen. Det innebär att fastigheterna där kommer att anslutas till kommunens VA-ledningsnät. Rådjursstigen är redan ansluten och planerad anslutning för Sandavägen och Mälarvägen är hösten 2023.

Pågående arbete

Uppdatering 23 juni 2022

Uppsala Vatten har nu en upphandlad entreprenör för utförande av markarbetena för nyläggning av VA-ledningar på Sandavägen och Mälarvägen. Entreprenören är Bro och Väg Mälardalen AB. Arbetet beräknas att påbörjas i slutet på augusti 2022 och kommer då börja med deletapp 1 enligt karta nedan.

Arbetet innebär en del byggtrafik till och från arbetsområdet och arbetena och trafiken kan medföra olägenheter med buller och vibrationer. Vi kommer i samarbete med en konsult (CSK Projekt) genomföra fasadbesiktning och ta prover på enskilda dricksvattenbrunnar för de hus som ligger i nära anslutning till området. CSK Projekt har redan börjat ringa runt till berörda för att boka tider. Det kommer även sättas upp vibrationsmätare på utvalda ställen för att mäta vibrationer i området under byggnationen.

Den 11 augusti kommer Uppsala Vatten tillsammans med Bro och Väg Mälardalen AB ha en gemensam förbesiktning av de fastigheter som har sina infarter från den väg som ingår i deletapp 1. Bro och Väg Mälardalen AB kommer kontakta de som berörs av detta i augusti för att bestämma tid.
Vi kommer att ha uppsamlingskärl för sophämtning och samlingsplats för posthantering, se bild. Detta för att sop- och postbilarna inte kommer kunna köra på de vägsträckor där arbeten pågår. Mer information om detta kommer närmare utförandet.

Samordning kommer att ske med fastighetsägare om hur arbetet kommer att påverka boende i området när entreprenören är utanför fastigheten, exempelvis behov av provisorisk parkering.

Preliminär tidplan (deletapper enligt bild nedan):
Deletapp 1 Kvartal 3 2022 - Kvartal 1 2023
Deletapp 2 Kvartal 1 2023 - Kvartal 2 2023
Deletapp 3 Kvartal 2 2023 - Kvartal 3 2023

Klicka på kartan för at se den i större format

Uppdatering 16 mars 2022

Under våren handlar vi upp entreprenör för utförande av markarbetena för nyläggning av VA-ledningar på Sandavägen och Mälarvägen. Arbetet beräknas att påbörjas hösten 2022 och beräknas ta ett år att slutföra. Observera att detta är en översiktlig tidplan. Se karta nedan för deletapper med uppskattade utförandetider.

Klicka på kartan för att se den i större format

Eventuella justeringar i tidplanen uppdateras här löpande tillsammans med statusuppdateringar för arbetet.

När arbetet närmar sig er fastighet kommer ni att få direkt information om det. Vi kommer även att genomföra en förbesiktning av er fastighet för att diskutera utförandet av servisindragning samt hur området återställs utifrån befintlig situation. Husfasader ska besiktigas inför arbetet samt provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar.

Under byggnationen kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafik, följ därmed aktuell skyltning. Samordning kommer att ske med er fastighetsägare hur arbetet kommer att påverka er när entreprenören är utanför er fastighet, exempelvis behov av provisorisk parkering. Vibrationsmätare kommer att placeras på utvalda ställen för att mäta vibrationer i området under byggnation. Vi kommer även att ha uppsamlingskärl för sophämtning och samlingsplats för posthantering. Mer information om detta kommer närmare utförandet.

 

Uppdatering 3 december 2021

Under vecka 49 kommer entreprenören att slutföra arbetena på Rådjursstigen.

Eftersom det just nu är för kallt för att asfaltera så kommer vi behöva vänta med det tills det blir varmare ute. Troligtvis blir asfalteringen av fram mot våren.

Information om anslutning

Uppsala Vatten räknar med att meddela förbindelsepunkt samt fakturera anläggningsavgifter under januari månad. När avgiften är betald finns möjlighet för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen. Nedan följer information, installationsmanual och produktblad, om de LTA-stationer som ska användas.

Ansvar vid installation av LTA-stationen

Uppsala Vatten svarar för inköp och leverans av LTA-stationen.

  • Fastighetsägaren schaktar på den egna fastigheten och beställer sedan leverans av LTA-stationen från Uppsala Vatten (kontakt: handlaggareVA@uppsalavatten.se).
  • Uppsala Vatten levererar LTA-stationen exklusive pump till fastigheten. Fastighetsägaren tar över ansvaret för det levererade materialet.
  • Fastighetsägaren installerar pumpsumpen, ansluter VA-ledningar samt fyller igen schakten runt stationen. Fastighetsägaren ansvarar även för att styrskåpet ansluts till fastighetens elcentral enligt leverantörens monteringsanvisningar.
  • Uppsala Vatten besiktar installationen. Vid godkänd besiktning utför Uppsala Vatten nödvändiga installationer vid LTA-stationen såsom konfiguration av styrskåp och larm samt installation av pump. Uppsala Vatten driftsätter sedan stationen och provkör.
  • Uppsala Vatten övertar driftansvaret för LTA-stationen.
  • Fastighetsägaren använder anläggningen i enlighet med gällande bestämmelser, ABVA (allmänna bestämmelser VA).

Installationen av LTA-stationen inklusive elinstallationer och montering av styrskåp ska utföras fackmannamässigt och enligt leverantörens monteringsanvisningar.

Läs mer om allmänna bestämmelser VA (ABVA)

Produktblad LTA-station

Installationsmanual LTA-station

Kommunalt VA och nytt verksamhetsområde

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang (20-30 fastigheter med mindre än 100 m mellan varje hus), om risk för människors hälsa eller miljön föreligger.

Området ligger delvis inom strandskydd och inom måttlig känslighetszon enligt riktlinjerna för markanvändning för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Det ligger också nära badplats vid Ekoln som bedöms som en känslig mottagare av avloppsvatten. De befintliga avloppssystem som finns i området idag utgör en risk för den känsliga miljön i området.

Sommartid finns i området vissa begränsningar i dricksvattentillgången i enskilda brunnar och risk finns för att viss andel avloppsanläggningar inte uppfyller god funktion.

Området består av sammanhängande bebyggelse i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket gör det mycket lämpligt för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Kontakt

Frågor kring utredningen
Johan Hamelius, Utredningsingejör
johan.hamelius@uppsalavatten.se
018-727 92 89

Frågor kring utförande
Sara Agduhr Eronen, projektledare
sara.agdhur-eronen@uppsalavatten.se
018-727 94 87

Frågor kring förbindelsepunkter
Fredrik Sillén, Utredningsingenjör
fredrik.sillen@uppsalavatten.se
018-727 95 51

Frågor kring kostnader och anslutning av din fastighet
HandlaggareVA@uppsalavatten.se