Till sidans huvudinnehåll

Sandavägen, Mälarvägen och Rådjursstigen blir nytt verksamhetsområde

Uppsala Vatten kommer utöka sitt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) för Sandavägen, delar av Mälarvägen och Rådjursstigen. Det innebär att fastigheterna där kommer att anslutas till kommunens VA-ledningsnät. Planerad tid för anslutning är under 2022.

Pågående arbete

Uppdatering 3 december

Under vecka 49 kommer entreprenören att slutföra arbetena på Rådjursstigen.

Eftersom det just nu är för kallt för att asfaltera så kommer vi behöva vänta med det tills det blir varmare ute. Troligtvis blir asfalteringen av fram mot våren.

Information om anslutning

Uppsala Vatten räknar med att meddela förbindelsepunkt samt fakturera anläggningsavgifter under januari månad. När avgiften är betald finns möjlighet för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen. Nedan följer information, installationsmanual och produktblad, om de LTA-stationer som ska användas.

Ansvar vid installation av LTA-stationen

Uppsala Vatten svarar för inköp och leverans av LTA-stationen.

  • Fastighetsägaren schaktar på den egna fastigheten och beställer sedan leverans av LTA-stationen från Uppsala Vatten (kontakt: handlaggareVA@uppsalavatten.se).
  • Uppsala Vatten levererar LTA-stationen exklusive pump till fastigheten. Fastighetsägaren tar över ansvaret för det levererade materialet.
  • Fastighetsägaren installerar pumpsumpen, ansluter VA-ledningar samt fyller igen schakten runt stationen. Fastighetsägaren ansvarar även för att styrskåpet ansluts till fastighetens elcentral enligt leverantörens monteringsanvisningar.
  • Uppsala Vatten besiktar installationen. Vid godkänd besiktning utför Uppsala Vatten nödvändiga installationer vid LTA-stationen såsom konfiguration av styrskåp och larm samt installation av pump. Uppsala Vatten driftsätter sedan stationen och provkör.
  • Uppsala Vatten övertar driftansvaret för LTA-stationen.
  • Fastighetsägaren använder anläggningen i enlighet med gällande bestämmelser, ABVA (allmänna bestämmelser VA).

Installationen av LTA-stationen inklusive elinstallationer och montering av styrskåp ska utföras fackmannamässigt och enligt leverantörens monteringsanvisningar.

Läs mer om allmänna bestämmelser VA (ABVA)

Produktblad LTA-station

Installationsmanual LTA-station

Kommunalt VA och nytt verksamhetsområde

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang (20-30 fastigheter med mindre än 100 m mellan varje hus), om risk för människors hälsa eller miljön föreligger.

Området ligger delvis inom strandskydd och inom måttlig känslighetszon enligt riktlinjerna för markanvändning för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Det ligger också nära badplats vid Ekoln som bedöms som en känslig mottagare av avloppsvatten. De befintliga avloppssystem som finns i området idag utgör en risk för den känsliga miljön i området.

Sommartid finns i området vissa begränsningar i dricksvattentillgången i enskilda brunnar och risk finns för att viss andel avloppsanläggningar inte uppfyller god funktion.

Området består av sammanhängande bebyggelse i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket gör det mycket lämpligt för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Kontakt

Frågor kring utredningen
Johan Hamelius, Utredningsingejör
johan.hamelius@uppsalavatten.se
018-727 92 89

Frågor kring utförande
Sara Edvardsson, VA-projektör
sara.edvardsson@uppsalavatten.se
018-727 98 38

Frågor kring förbindelsepunkter
Fredrik Sillén, Utredningsingenjör
fredrik.sillen@uppsalavatten.se
018-727 95 51

Frågor kring kostnader och anslutning av din fastighet
HandlaggareVA@uppsalavatten.se