Sandavägen, Mälarvägen och Rådjursstigen blir nytt verksamhetsområde

Uppsala Vatten kommer utöka sitt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) för Sandavägen, delar av Mälarvägen och Rådjursstigen. Det innebär att fastigheterna där kommer att anslutas till kommunens VA-ledningsnät. Rådjursstigen är redan ansluten och planerad anslutning för Sandavägen och Mälarvägen är hösten 2023.

Pågående arbete

Uppdatering 19 oktober 2022

För att säkerställa lägena på vatten- och avloppsavsättningarna mot berörda fastigheter (servislägena) kommer entreprenören Bro och Väg att markera var servislägena kommer vara. De kommer antingen att sprayas ut eller markeras med stakkäppar på marken. Bro och Väg kommer eventuellt kommer beträda berörda fastigheter.

Syftet med att markera ut servisavsättningarna är att tydliggöra var serviserna kommer vara och var vi kommer att schakta in på berörda fastigheter.

Uppdatering 27 september 2022

Uppsala vatten har tidigare informerat om att tillfälliga sopkärl ska ställas upp i korsningarna Granebergsvägen och Mälarvägen och i korsningen Granebergsvägen och Sandavägen. Efter synpunkter på tidigare lösning så har vi valt att ändra avfallshanteringen för att öka tillgängligheten.

Boende i området kommer kunna ha kvar sina avfallskärl vid sin fastighet. När arbeten sker på respektive deletapp kommer inte avfallshämtarna att kunna köra på de berörda vägsträckorna och de fastigheter som då är berörda kommer få sina kärl flyttade till en uppsamlingsplats som är åtkomlig för avfallshämtarna.

Avfallshämtning sker varannan vecka på tisdagar (jämna veckor) mellan klockan 06-18.00 och därför kommer kärlen att dras fram till upphämtningsplatserna på måndag eftermiddag och sedan tillbaka på onsdag morgon. Under denna tid får fastighetsägaren själv gå till uppsamlingsplatsen med sitt avfall. Se karta nedan för uppsamlingsplatser för avfallskärl i samband med avfallshämtning.

Karta över tillfällig sophämtning Sunnersta_461

Uppdatering 20 september 2022

Uppsala Vattens entreprenör Bro och Väg Mälardalen AB kommer utföra förberedande arbeten under v. 38 inför bland annat trafik och trädfällning längs med Mälarvägen. Under tiden som trädfällning pågår kommer Mälarvägen vara svårframkomlig upp mot Granebergsvägen.

Schaktarbeten kommer påbörjas i Granebergsvägen v.39. Arbetena kommer löpa från Granebergsvägen mot Mälarvägen och sedan in på Mälarvägen i deletapp 1 enligt bilden nedan.

Bro och Väg Mälardalen AB kommer knacka på hos berörda fastigheter för att lämna en mer detaljerad tidplan för respektive fastighet.

I samband med att schaktarbetena startar blir det aktuellt med uppsättning av vibrationsmätare som kommer sättas upp på utvalda ställen för att mäta vibrationer i området under byggnationen. Om er fastighet valts ut som mätplats med vibrationsmätare kommer ni att kontaktas av företaget Nilsson & Lindgren inför uppsättning.

Uppdatering 17 augusti 2022

Uppsala Vatten med entreprenör Bro och Väg Mälardalen AB planerar påbörja arbetena med deletapp 1 i månadsskiftet augusti/september 2022.

Arbeten med fasadbesiktningar och provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar pågår just nu och utförs av CSK Projekt. Uppsala Vatten och Bro och Väg Mälardalen AB har gått en syn i området som vi gör inför varje ny projektuppstart.

Vibrationsmätare kommer sättas upp på utvalda ställen för att mäta vibrationer i området under byggnationen. Om er fastighet valts ut som mätplats med vibrationsmätare kommer ni att kontaktas av företaget Nilsson & Lindgren inför uppsättning.

Vi har tidigare informerat om att vi kommer att ha två gemensamma uppsamlingskärl för sopor och samlingsplats för posthantering. Information om sista datum av tömning av ert ordinarie sopkärl skickas separat. Därefter ska ni inte använda era egna sopkärl utan lämna era sopor på de angivna platserna. Era egna sopkärl ska ni dra in på er fastighet. Er avgift för sophantering kommer tas bort under den tid som ni lämna sopor i de gemensamma sopkärlen.

Angående posthantering kommer Bro och Väg Mälardalen AB ansvarar för den tillfälliga posthanteringen och informerar er vid förändringar. Det är också från dem ni får information när entreprenören utför arbeten som påverkar er fastighet, till exempel provisorisk parkering.

Uppdatering 23 juni 2022

Uppsala Vatten har nu en upphandlad entreprenör för utförande av markarbetena för nyläggning av VA-ledningar på Sandavägen och Mälarvägen. Entreprenören är Bro och Väg Mälardalen AB. Arbetet beräknas att påbörjas i slutet på augusti 2022 och kommer då börja med deletapp 1 enligt karta nedan.

Arbetet innebär en del byggtrafik till och från arbetsområdet och arbetena och trafiken kan medföra olägenheter med buller och vibrationer. Vi kommer i samarbete med en konsult (CSK Projekt) genomföra fasadbesiktning och ta prover på enskilda dricksvattenbrunnar för de hus som ligger i nära anslutning till området. CSK Projekt har redan börjat ringa runt till berörda för att boka tider. Det kommer även sättas upp vibrationsmätare på utvalda ställen för att mäta vibrationer i området under byggnationen.

Den 11 augusti kommer Uppsala Vatten tillsammans med Bro och Väg Mälardalen AB ha en gemensam förbesiktning av de fastigheter som har sina infarter från den väg som ingår i deletapp 1. Bro och Väg Mälardalen AB kommer kontakta de som berörs av detta i augusti för att bestämma tid.
Vi kommer att ha uppsamlingskärl för sophämtning och samlingsplats för posthantering, se bild. Detta för att sop- och postbilarna inte kommer kunna köra på de vägsträckor där arbeten pågår. Mer information om detta kommer närmare utförandet.

Samordning kommer att ske med fastighetsägare om hur arbetet kommer att påverka boende i området när entreprenören är utanför fastigheten, exempelvis behov av provisorisk parkering.

Preliminär tidplan (deletapper enligt bild nedan):
Deletapp 1 Kvartal 3 2022 - Kvartal 1 2023
Deletapp 2 Kvartal 1 2023 - Kvartal 2 2023
Deletapp 3 Kvartal 2 2023 - Kvartal 3 2023

Uppdatering 16 mars 2022

Under våren handlar vi upp entreprenör för utförande av markarbetena för nyläggning av VA-ledningar på Sandavägen och Mälarvägen. Arbetet beräknas att påbörjas hösten 2022 och beräknas ta ett år att slutföra. Observera att detta är en översiktlig tidplan. Se karta nedan för deletapper med uppskattade utförandetider.

Eventuella justeringar i tidplanen uppdateras här löpande tillsammans med statusuppdateringar för arbetet.

När arbetet närmar sig er fastighet kommer ni att få direkt information om det. Vi kommer även att genomföra en förbesiktning av er fastighet för att diskutera utförandet av servisindragning samt hur området återställs utifrån befintlig situation. Husfasader ska besiktigas inför arbetet samt provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar.

Under byggnationen kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafik, följ därmed aktuell skyltning. Samordning kommer att ske med er fastighetsägare hur arbetet kommer att påverka er när entreprenören är utanför er fastighet, exempelvis behov av provisorisk parkering. Vibrationsmätare kommer att placeras på utvalda ställen för att mäta vibrationer i området under byggnation. Vi kommer även att ha uppsamlingskärl för sophämtning och samlingsplats för posthantering. Mer information om detta kommer närmare utförandet.

Uppdatering 3 december 2021

Under vecka 49 kommer entreprenören att slutföra arbetena på Rådjursstigen.

Eftersom det just nu är för kallt för att asfaltera så kommer vi behöva vänta med det tills det blir varmare ute. Troligtvis blir asfalteringen av fram mot våren.

Information om anslutning

Uppsala Vatten räknar med att meddela förbindelsepunkt samt fakturera anläggningsavgifter under januari månad. När avgiften är betald finns möjlighet för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen.

Läs mer om LTA-stationer

Kommunalt VA och nytt verksamhetsområde

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang (20-30 fastigheter med mindre än 100 m mellan varje hus), om risk för människors hälsa eller miljön föreligger.

Området ligger delvis inom strandskydd och inom måttlig känslighetszon enligt riktlinjerna för markanvändning för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. Det ligger också nära badplats vid Ekoln som bedöms som en känslig mottagare av avloppsvatten. De befintliga avloppssystem som finns i området idag utgör en risk för den känsliga miljön i området.

Sommartid finns i området vissa begränsningar i dricksvattentillgången i enskilda brunnar och risk finns för att viss andel avloppsanläggningar inte uppfyller god funktion.

Området består av sammanhängande bebyggelse i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket gör det mycket lämpligt för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Kontakt

Frågor kring utredningen
Johan Hamelius, Utredningsingejör
johan.hamelius@uppsalavatten.se
018-727 92 89

Frågor kring utförande
Sara Agduhr Eronen, projektledare
sara.agdhur-eronen@uppsalavatten.se
018-727 94 87

Frågor kring förbindelsepunkter
Fredrik Sillén, Utredningsingenjör
fredrik.sillen@uppsalavatten.se
018-727 95 51

Frågor kring kostnader och anslutning av din fastighet
HandlaggareVA@uppsalavatten.se

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-02-02T14:30:19
Last modified:
2022-10-19T11:09:39
Published:
2021-02-15T15:40:07
Last published:
2022-10-19T11:09:39
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
sunnersta

EPI.Id
6d5ca75072d54e5280c3cccaaddab9d1