Till sidans huvudinnehåll

Svia-Skölsta

Allmän information om utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp inom befintliga Svia-Skölsta.

Klicka på bilden för att se en större karta.

VA-arbetet i området kommer vid tillfällen medföra begränsad framkomlighet på delar av sträckan samt att vägar kommer att stängas för genomfartstrafik. Information om tillfälliga avstängningar uppdateras löpande under arbetets gång.

Tillfälliga sopkärlsuppställningsplatser finns i området. Se bifogad karta för  del 2.

På en del sträckor kommer det krävas bergsprängning. I nära anslutning till sprängning varnas det genom flertal korta ljudsignaler. Efter sprängning kommer en längre sammanhållande ljudsignal som signalerar att faran är över.

För att kunna utföra planerat VA-arbete i området krävs att vägen hålls fri från parkerade bilar eller annat uppställt som kan tänkas ta upp en del av vägbredden. Vi ber er därför att hålla vägbredden helt fri under perioden.

I anslutning till bergsprängning så kommer det ske vibrationsmätning av vissa byggnader. Berörda kommer bli kontaktade av de som utför mätningsarbetet.

VA-arbeten inom del 1 befintliga Skölsta: Enrisvägen, Granrisvägen samt Skölsta rönnväg är avslutat.

Pågående arbeten

Del 2:

Utbyggnaden av vatten och avloppsledningar del 2 som omfattas av del av Tallrisvägen, Asplövsvägen, Byskillnadsvägen, Skansvägen och Skölsta byväg.

Entreprenör är JR Markteknik AB

Arbetet beräknas att pågå till senhösten 2021.

Del 3:

Utbyggnaden av vatten och avloppsledningar del 3 som omfattas av Stamvägen, Tallrisvägen samt Skölsta ängsväg.

Entreprenör är JR Markteknik AB.
Arbetet beräknas att pågå till sommaren 2022.

VA-anmälan

Uppsala Vatten meddelar om förbindelsepunkt och när anläggningen är i drift.

För att ni ska få en vattenmätare uppsatt och kunna påbörja ert VA-abonnemang behöver ni skicka in en anslutningsanmälan.  

Vattenmätarplatsen ska utformas på ett visst vis för att vattenmätaren ska kunna sättas upp. Innan vattenmätare kan sättas upp ska du som fastighetsägare vara klar med det interna grävarbetet . Läs om vattenmätarplatsens utformning.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om anläggningsavgift eller anslutningsfrågor, kontakta någon av våra VA-handläggare.

E-post: handlaggareVA@uppsalavatten.se

Tillfällig lösning för avfallshantering

Under arbetsperioden är tillfälliga större soptunnor utställda. Se karta över tillfälliga uppställningsplatser.