Till sidans huvudinnehåll

Ansluta till VA-nätet i Svia-Skölsta

VA-anmälan

Ska din fastighet ansluta till kommunalt VA? Vänligen fyll i en VA-anmälan. VA-anmälan innehåller den information som vi behöver för att kunna starta upp ditt ärende om en framtida VA-anslutning. 

Anmälan om VA-anslutning (fylls i direkt på skärmen, extern länk). (öppnas i ett nytt fönster)

Anslutningsanmälan

När Uppsala Vatten byggt ut och meddelat förbindelsepunkt till din fastighet har du möjlighet att ansluta till den allmänna Va-anläggningen. Innan anslutning måste en anmälan göras till Uppsala vatten som då kan installera vattenmätare och godkänna anslutningen.

Anslutningsanmälan Svia-Skölsta (pdf)

Ansvar vid installation av LTA-stationen

Uppsala Vatten svarar för inköp och leverans av LTA-stationen.

 • Fastighetsägaren schaktar på den egna fastigheten och beställer sedan leverans av LTA-stationen från Uppsala Vatten (kontakt: handlaggareVA@uppsalavatten.se).
 • Uppsala Vatten levererar LTA-stationen exklusive pump till fastigheten. Fastighetsägaren tar över ansvaret för det levererade materialet.
 • Fastighetsägaren installerar pumpsumpen, ansluter VA-ledningar samt fyller igen schakten runt stationen. Fastighetsägaren ansvarar även för att styrskåpet ansluts till fastighetens elcentral enligt leverantörens monteringsanvisningar.
 • Uppsala Vatten besiktar installationen. Vid godkänd besiktning utför Uppsala Vatten nödvändiga installationer vid LTA-stationen såsom konfiguration av styrskåp och larm samt installation av pump. Uppsala Vatten driftsätter sedan stationen och provkör.
 • Uppsala Vatten övertar driftansvaret för LTA-stationen.
 • Fastighetsägaren använder anläggningen i enlighet med gällande bestämmelser, ABVA (allmänna bestämmelser VA).

Installationen av LTA-stationen inklusive elinstallationer och montering av styrskåp ska utföras fackmannamässigt och enligt leverantörens monteringsanvisningar.

Läs mer om allmänna bestämmelser VA (ABVA)

Produktblad LTA-station

Installationsmanual LTA-station

VA-taxa

VA-verksamheten i Uppsala kommun är helt finansierad av avgifter från de fastigheter som har allmän VA-försörjning. Avgifterna ska täcka kostnaderna för utbyggnad och underhåll av ledningsnät, vattenförsörjning och avloppshantering. Taxan består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgift tas ut när en fastighet fått en förbindelsepunkt utbyggd och meddelad för en eller flera vattentjänster. Det är en engångsavgift och anläggningsavgifterna i kommunen ska täcka de investeringar i utbyggnad. 

I samband med att den nya VA-taxan infördes i Uppsala kommun den 1 april 2020 så upphörde den särtaxa för anläggningsavgift som funnits för Skölsta- och Jällaområdet att gälla.

I den nya VA-taxan har justeringar gjorts mellan parametrarna för anläggningsavgiften för att på bästa vis fördela avgiftsuttaget. Justeringarna som gjorts har inneburit att avvikelserna mellan taxorna minskat och det finns därför inte skäl till särtaxa för de ovannämnda områdena längre.

För att ta reda på avgift för er fastighet kan ni höra av er till HandlaggareVA@uppsalavatten.se eller ringa till kundtjänst tel:0187279400.

Avgiftsskyldighet

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster är fastighetsägare skyldiga att betala avgifter för vattenförsörjning och avlopp om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Fastigheten är belägen inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen.
 • Fastigheten har ett behov av en eller flera vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten).
 • Fastighetens behov kan inte tillgodoses bättre på annat sätt än genom anslutning till den allmänna va-anläggningen.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen är det område inom vilket vattenförsörjning, spillvattenavlopp och/eller dagvattenavlopp ska ordnas genom kommunens försorg. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområdet och Uppsala Vatten är VA-huvudman i Uppsala kommun. Mer information om verksamhetsområden för den allmänna va-anläggningen i Uppsala kommun finns här.

Fastighetens behov av vattentjänster

Bedömningen av om fastigheten har behov av vattentjänster ska göras objektivt och utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att det sätt fastigheten för närvarande används på eller fastighetsägarens uppfattning om behovet inte är avgörande för bedömningen av fastighetens behov. Fastigheter som är bebyggda för bostadsändamål, både fritids- och permanentbebyggelse, anses i regel ha behov av anordningar för vattenförsörjning och avlopp. En obebyggd fastighet är detaljplanelagd för bebyggelse anses ha behov som om fastigheten var bebyggd enligt planen. 

Tillgodoses bättre på annat sätt

En fastighetsägare som kan visa att behovet av va-försörjning för fastigheten kan tillgodoses bättre på annat sätt än genom anslutning till den allmänna va-anläggningen kan undvika avgiftsskyldighet. Det krävs att den enskilda anordningen som tillgodoser behovet bättre än genom den allmänna anläggningen redan finns, och det är fastighetsägaren som ska visa för att den enskilda anordningen innebär en större fördel.

När det gäller spillvattenhantering framgår det av praxis att anslutning till en allmän va-anläggning i princip alltid innebär en större fördel än en enskild avloppsanläggning.

För dricksvatten kan fastighetens behov ibland anses tillgodoses bättre genom en enskild anläggning, om den enskilda vattenbrunnen har vatten av tillräckligt god kvalitet och i tillräckligt stor kvantitet för att tillgodose fastighetens behov. Fastighetsägaren måste kunna uppvisa protokoll och liknande som styrker kvalitet och kvantitet hos den enskilda vattenbrunnen. 

Även för dagvatten kan behovet anses tillgodoses bättre på annat sätt om fastighetsägaren kan visa att dagvattnet kan tas om hand på ett tillfredställande sätt inom fastigheten. Det kan vara nödvändigt att i bedömningen ta hänsyn till den omgivande bebyggelsen och områdets karaktär i övrigt.

Tidpunkt för avgiftsskyldighetens inträde

När VA-huvudmannen ordnat en förbindelsepunkt till fastigheten och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge så är fastighetsägaren betalningsskyldig för va-avgifter. Ibland sker avledning av dagvatten från en fastighet inte genom en förbindelsepunkt utan tex via ett dike, då inträder betalningsskyldigheten när anordningarna för bortledande har ordnats och fastighetsägaren har informerats om detta.

Det krävs inte att fastigheten faktiskt ansluts till den allmänna va-anläggningen för att avgiftsskyldighet ska inträda. Det räcker med att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet och att va-huvudmannen informerat fastighetsägaren om förbindelsepunkten.

Det är alltid den va-taxa som gäller vid tidpunkten för meddelande om förbindelsepunkt som fastighetens anläggningsavgift ska beräknas utifrån. 

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

För fastigheter inom verksamhetsområdet finns möjlighet att ansöka om avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Fastighetsägare inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen ska betala en anläggningsavgift när va-huvudmannen informerat fastighetsägaren om att en ny förbindelsepunkt upprättats. Anläggningsavgiften är en engångsavgift och avgiftsskyldigheten uppstår när en förbindelsepunkt för någon av vattentjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten har upprättats och meddelats.

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom det förfallodatum som anges på fakturan. Men fastighetsägare kan ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgifter på högst 10 år. Det framgår av 36 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) och gäller endast för privatpersoner och inte vid nybyggnation. 

Ansökan om avbetalningsplan kan göras först när fastighetsägaren har fått fakturan för anläggningsavgiften.

Va-huvudmannen prövar i varje enskilt fall om de förutsättningar som enligt 36 § LAV krävs för att en avbetalningsplan ska beviljas är uppfyllda. 

Det krävs att anläggningsavgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter. Vid bedömning av om avgiften är ekonomiskt betungande tittar vi bland annat på om anläggningsavgiften är högre än taxeringsvärdet för fastigheten, om fastigheten är ett permanentboende och att fastighetsägaren inte äger flera fastigheter. Det krävs också att fastighetsägaren inte kan finansiera anläggningsavgiften på annat sätt, tex genom banklån. 

Fastighetsägaren ska också ställa godtagbar säkerhet, i första hand genom pantbrev i fastigheten. Avgiften för pantbrev ska betalas av fastighetsägaren. 

Vid beviljad avbetalningsplan tillkommer ränta enligt 5 § räntelagen.

VA-huvudmannen prövar varje ansökan individuellt och det är fastighetsägaren som ska visa att hen inte kan betala avgiften.

Om du har frågor kring avbetalningsplan för anläggningsavgift eller vill lämna in en ansökan kan du kontakta våra abonnenthandläggare på HandlaggareVA@uppsalavatten.se

Riktlinje för inlösen av onyttigbliven anläggning

Enligt 40 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska va-huvudmannen, om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän va-anläggning, betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare. 

Denna riktlinje syftar till att fastställa villkoren för sådan ersättning.

Förutsättning för att ersättning ska utgå är att den enskilda anläggningen blivit onyttig, dvs dels att anläggningen varit nyttig och att fastighetens behov av vattentjänster inte längre kommer att tillgodoses genom den enskilda anläggningen.

Ersättningen för onyttigbliven anläggning innebär inte att anläggningen byter ägare. Fastighetsägaren fortsätter att äga anläggningen.

Förutsättningar för ersättning för onyttigbliven enskild avloppsanläggning

 • Fastigheten ingår i verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning, fastställt av kommunfullmäktige.
 • Anläggningen ska ha giltigt tillstånd från miljöförvaltningen och vara slutbesiktad. Tidsbegränsat tillstånd räknas inte som giltigt när det löpt ut.
 • Anläggningen får vara högst 10 år gammal.
 • Ersättning utgår med maximalt belopp motsvarande spillvattenandelen i anläggningsavgiften enligt gällande VA-taxa.
 • Fastighetsägaren ska kunna styrka anläggningens ålder samt kostnad för anläggningen med kvitto. Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts, eget arbete ersätts inte.
 • Avskrivningstid är 10 år och värdet på anläggningen skrivs av med 10 procentenheter för varje påbörjat år efter att anläggningen tagits i bruk.
 • Kan fastighetsägaren inte styrka kostnader för anläggningen tillämpas en schablonersättning. Även för schablonersättning tillämpas avskrivning enligt ovan. Om anläggningens ålder inte kan fastställas genom dokumentation bedömer Uppsala Vatten ensamt anläggningens ålder.
 • För minireningsverk avgör huvudmannen schablonersättning efter besiktning.

Förutsättningar för ersättning för onyttigbliven enskild vattenanläggning

 • Vattenkvaliteten ska vara tjänlig och tillgången på vatten ska gara god och långsiktig. Fastighetsägaren ska framställa underlag som visar detta.
 • Ersättning utgår med maximalt belopp motsvarande vattenandelen i anläggningsavgiften enligt gällande VA-taxa.
 • Fastighetsägaren ska kunna styrka anläggningens ålder samt kostnad för anläggningen med kvitto. Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts, eget arbete ersätts inte. 
 • Avskrivningstid är 20 år och värdet på anläggningen skrivs av med 5 procentenheter för varje påbörjat år efter att anläggningen tagit i bruk.
 • Kan fastighetägaren inte styrka kostnader för anläggningen fastställs ersättningen av Uppsala Vatten, efter en bedömning av anläggningens skick och ålder. 

 

 

Tillbaka till "Aktuellt i Svia-Skölsta"