Domstolsförhandling PFAS

Tisdag den 24 augusti inleddes domstolsförhandlingarna mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012. Dom meddelades den 18 oktober. Försvarsmakten anses inte behöva ta ansvar för de PFAS-föroreningar som finns i Uppsalas vatten. Mark- och miljödomstolen var inte enig och rättens ordförande anser att Försvarsmakten ska bära ansvar för sin förorening. Uppsala Vatten kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens dom att Försvarsmakten inte behöver ta ansvar för sina PFAS-föroreningar i Uppsala Vattens produktionsbrunnar. Det har Uppsala Vattens styrelse beslutat vid möte den 28 oktober 2021. Överklagandet kommer att senast den 8 november lämnas in till mark- och miljödomstolen som lämnar alla handlingar från målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen, som först ska pröva frågan om prövningstillstånd.

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Det finns 4700 olika PFAS-ämnen och de mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA. PFAS-ämnen orsakar inte akuta hälsoproblem, men antas påverka hälsa och miljö negativt på lång sikt. Det väldigt stabila ämnen som i princip inte bryts ner, vilket gör spridningen stor samtidigt som de lagras under lång tid i kroppen.

I Uppsala kommun är det Uppsala Vatten som är ansvarig för den allmänna produktionen och distributionen av dricksvatten.

När Uppsala Vatten hittade PFAS i dricksvattnet startades en utredning för att lokalisera källan till PFAS-föroreningen. Uppsala Vatten kunde genom sina utredningar klargöra att det är Försvarsmaktens verksamhet på Ärna flygfält som är källan till PFAS-föroreningen.

Här följer en sammanfattning av hur Uppsala Vatten har arbetat med PFAS-frågan sedan upptäckten av PFAS i dricksvattnet 2012.

Uppsala Vatten renar PFAS med kolfilter

När PFAS upptäcktes i Uppsalas dricksvatten så agerade Uppsala Vatten omedelbart. De förorenade vattentäkterna stängdes av och togs inte i bruk igen förrän en reningsprocess var installerad. Vattnet renas sedan dess med hjälp av filter med aktivt kol så att halten ligger långt under Livsmedelverkets åtgärdsgräns på 90 nanogram PFAS per liter.

Reningen har hittills kostat drygt 37 miljoner kronor. Så länge Försvarsmakten inte sanerar sitt område på Ärna flygplats kommer läckagen av PFAS till grundvattnet att fortsätta i samma utsträckning som i dag – och Uppsala Vatten räknar i så fall med en fortsatt årlig kostnad på 4 miljoner kronor för reningen.

Källan till PFAS-föroreningen

De förhöjda halterna av PFAS upptäcktes i Bäcklösa vattenverk i Uppsala stad.

Med hjälp av en digital vattenmodell som visar hur vatten rör sig kunde Uppsala Vatten följa vattenströmmarna under marken och lokalisera utsläppet av PFAS till Ärna flygplats som tillhör Försvarsmakten.

PFAS-halter i Uppsalas dricksvatten

Dricksvattnet i Uppsala testas kontinuerligt för PFAS. I Bäcklösa vattenverk där vi har behandling med kolfilter för att sänka halten provtas vattnet varje vecka. I Gränby vattenverk där det finns lägre halter PFAS provtas vattnet varje månad. I resterande vattenverk i Uppsala kommun provtas vattnet två gånger per år.

Det finns idag inga juridiska gränsvärden för PFAS i livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram rekommendationer till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter om vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka halterna av PFAS i dricksvatten på kort och lång sikt.

I början av 2021 röstade EU fram ett nytt vattendirektiv som innebär skärpta gränsvärden för PFAS. Livsmedelsverket arbetar just nu med att ta fram nationella gränsvärden utifrån EU:s nya regelverk. De nya svenska gränsvärdena kommer att börja gälla i samband med att det nya dricksvattendirektivet implementeras i svensk lagstiftning, senast januari 2023.

Halten PFAS i dricksvattnet från Uppsala Vatten ligger i dag långt under Livsmedelsverket rekommenderade värden för PFAS. Det ingående vattnet till Bäcklösa vattenverk har som lägst 115 nanogram PFAS per liter. Det utgående vattnet har omkring 25 nanogram PFAS per liter.

Livsmedelsverket rekommenderar i dag följande åtgärder beroende på vilken halt av PFAS som finns i ditt dricksvatten:

  • Om dricksvattnet innehåller 0-90 nanogram PFAS per liter:
    Ingen särskild åtgärd behövs. Du kan fortsätta att dricka vattnet.
  • Om dricksvattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAS per liter:
    Du kan fortsätta att dricka vattnet men du bör snarast se till att halterna sänks så långt som möjligt under 90 nanogram per liter.
  • Om dricksvattnet innehåller mer än 900 nanogram PFAS per liter:
    Undvik att dricka vattnet eller äta mat som tillagats med vattnet tills halterna sänkts. Att duscha, bada eller diska i vattnet medför ingen risk. Innan vattnet används till mat och dryck bör halten av PFAS sänkas så långt som möjligt under 90 nanogram per liter

Enligt undersökningar som Naturvårdsverket gjorde 2014 på hur höga halter av PFAS och andra perfluorerade ämnen som finns i blodet, är halterna i Uppsala på samma nivåer som i andra delar av landet.

Om processen mot Försvarsmakten

I juni 2019 skickade Uppsala Vatten in en stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och stämde Försvarsmakten på 252 miljoner kronor.

Uppsala Vatten har hittills betalat drygt 37 miljoner kronor för att rena vattnet och beräknar att bolaget kommer att ha en kostnad på i vart fall 4 miljoner kronor varje år framöver.

Det totala beloppet i stämningsansökan inkluderar de kostnader Uppsala Vatten har haft hittills samt för framtida kostnader.

Uppsala Vattens överordnade mål med processen är inte den ekonomiska kompensationen – utan i första hand att skapa incitament för Försvarsmakten att vidta nödvändiga saneringsåtgärder för sin förorening av vårt gemensamma vatten.

Som det är nu får Uppsalaborna betala för Försvarsmaktens förorening och det kan vi aldrig acceptera. Bara för att Försvarsmakten inte verkar anse att rent dricksvatten i Uppsala är prioriterat, betyder inte att vi på Uppsala Vatten kan strunta i vårt ansvar för Uppsalas befolkning.

Hör Uppsala Vattens utvecklingsingengör McCleaf Philip intervjuas i senaste avsnittet av podcasten Pfasology om sin medverkan i Uppsala Vattens PFAS-rättegång mot Försvarsmakten. Öppnas i Spotify (öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Ronneby-målet om PFAS

Den 13 april 2021 föll domen i den första rättegången i Sverige kring PFAS. Målet gällde de omkring 160 Kallingebor som stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik efter att PFAS läckt ut i det kommunala dricksvattnet.

Blekinge tingsrätt slog fast att Ronneby Miljöteknik ska kompensera de kärande eftersom förhöjda halter PFAS i blodet klassas som en personskada.

Skillnaden mellan målet i Ronneby och domstolsförhandlingen gällande vattnet i Uppsala är stor. I Ronneby handlar det om personskadorna som uppkommer om PFAS inte renas. I Uppsala Vattens mål handlar det om miljösaneringen och om kostnaden för att rena dricksvatten.

Uppsalas mål handlar om att Uppsala Vatten vill fastställa ansvarsfrågan för förekomsten av miljöföroreningen i sig, i syfte att få till åtgärder vid källan. Och att placera kostnaden på förorenaren istället för på Uppsalas VA-kollektiv som idag betalar omkring 4 miljoner kronor för att rena vattnet.

Vad är PFAS

Livsmedelsverkets webbplats (öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats. finns utförlig information om vad PFAS är, var det finns och hur farligt det är.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-08-17T20:34:25
Last modified:
2022-09-19T07:38:52
Published:
2021-08-17T20:42:13
Last published:
2022-09-19T08:15:57
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
domstolsforhandling-pfas

EPI.Id
ba64778f70634e0cb0d66d43bf597cf2