Domstolsförhandling PFAS

Försvarsmakten ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen i dag meddelat sin dom den 9 april 2024. Försvarsmakten måste stå för de reningskostnader som hittills uppstått på grund av PFAS-föroreningen.

Försvarsmakten meddelade den 16 april 2024 att de kommer att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut. En överklagan ska lämnas in senast den 7 maj 2024.

Läs mer om Uppsala Vattens process mot Försvarsmakten längre ner på den här sidan.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Det finns fler än 10 000 olika PFAS-ämnen och de mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA. PFAS-ämnen orsakar inte akuta hälsoproblem, men antas påverka hälsa och miljö negativt på lång sikt. Det väldigt stabila ämnen som i princip inte bryts ner, vilket gör spridningen stor samtidigt som de lagras under lång tid i kroppen. På Livsmedelsverkets webbplats (öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats. finns utförlig information om vad PFAS är, var det finns och hur farligt det är.

PFAS hittades i Uppsala 2012

I Uppsala kommun är det Uppsala Vatten som är ansvarig för den allmänna produktionen och distributionen av dricksvatten.

Förhöjda halter av PFAS upptäcktes 2012 i Bäcklösa vattenverk i Uppsala stad. När Uppsala Vatten hittade PFAS i dricksvattnet startades en utredning för att lokalisera källan till PFAS-föroreningen.

Med hjälp av en digital vattenmodell som visar hur vatten rör sig kunde Uppsala Vatten följa vattenströmmarna under marken och lokalisera utsläppet av PFAS till Ärna flygplats som tillhör Försvarsmakten.

Uppsala Vatten renar PFAS med kolfilter

När PFAS upptäcktes i Uppsalas dricksvatten så agerade Uppsala Vatten omedelbart. De förorenade vattentäkterna stängdes av och togs inte i bruk igen förrän en reningsprocess var installerad. Vattnet renas sedan dess med hjälp av filter med aktivt kol.

Reningen har hittills kostat drygt 37 miljoner kronor. Så länge Försvarsmakten inte sanerar sitt område på Ärna flygplats kommer läckagen av PFAS till grundvattnet att fortsätta i samma utsträckning som i dag – och Uppsala Vatten räknar i så fall med en fortsatt årlig kostnad på 4 miljoner kronor för reningen.

Gränsvärden för PFAS och PFAS-halter i Uppsalas dricksvatten

I Uppsala kommun finns fjorton vattenverk där vi producerar kommunalt dricksvatten. Alla Uppsala Vattens vattenverk klarar de PFAS-gränsvärden som gäller idag.

Bäcklösa vattenverk i Uppsala stad är det enda vattenverk där vattnet har PFAS-halter som överstiger Livsmedelsverkets kommande gränsvärden som börjar gälla 1 januari 2026. I dricksvattnet från övriga vattenverk i Uppsala kommun är värdena klart under de kommande gränsvärdena.

Livsmedelsverkets rekommendationer i dag säger att dricksvatten som innehåller mindre än 90 nanogram PFAS 11 per liter kan drickas utan särskild åtgärd. 1 januari 2026 börjar Livsmedelsverkets nya gränsvärden för PFAS att gälla. De omfattar två gränsvärden:

PFAS 4: 4 nanogram per liter
PFAS 21: 100 nanogram per liter

Gränsvärdet för PFAS 4 är det som är mest utmanande för Uppsala. Om PFAS 4-gränsvärdet uppfylls, så uppfylls gränsvärdet för PFAS 21 med god marginal.

PFAS-nivåer i utgående vatten från vattenverk i Uppsala kommun

Läs mer om PFAS-nivåerna i Uppsalas dricksvatten.

Historiska PFAS-nivåer i Uppsala

När PFAS upptäcktes 2012 i dricksvattentäkten i Stadsträdgården stängdes den vattentäkten av. Bäcklösa vattenverk, som fick sitt vatten från Stadsträdgårdens vattentäkt och Sunnerstas vattentäkt, hämtade då bara vatten från Sunnerstas vattentäkt. När PFAS-reningen var på plats i Bäcklösa vattenverk 2014 öppnades vattentäkten i Stadsträdgården igen och förser sedan dess Bäcklösa vattenverk med vatten tillsammans med Sunnerstas vattentäkt.

Från 2014 fram till januari 2023 var halterna för PFAS 4 och PFAS 11 i det utgående dricksvattnet från Bäcklösa vattenverk i medeltal:

PFAS 4: 13 nanogram per liter i medeltal
PFAS 11: 22 nanogram per liter i medeltal

Sedan januari 2023 har Uppsala Vatten arbetat aktivt med att optimera och förbättra den nuvarande kolfilterreningen som en anpassning till de nya krav som börjar gälla från och med 1 januari 2026. Från och med januari 2023 har dricksvattnet från Bäcklösa vattenverk PFAS-värden för PFAS 4 på 3–8 nanogram per liter och 5–15 nanogram per liter för PFAS 21.

Vad är skillnaden på PFAS 4, PFAS 11 och PFAS 21?

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Det finns fler än 10 000 olika PFAS-ämnen och de mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA.

De åtgärdsgränser som Livsmedelsverket har för PFAS i dag gäller PFAS 11, som är en grupp om 11 olika PFAS-ämnen. Därför har Uppsala Vatten historiskt provtagit på PFAS 11.

Från 1 januari 2026 kommer nya gränsvärden från Livsmedelsverket. De nya gränsvärdena gäller PFAS 4 och PFAS 21.

PFAS 4 är en grupp om 4 olika PFAS-ämnen.

Gränsvärdet för PFAS 21 omfattar PFAS 4 samt ytterligare 17 andra PFAS-ämnen.

Gränsvärdet för PFAS 11 omfattar PFAS 4 samt ytterligare 7 andra PFAS-ämnen.

Ronneby-målet om PFAS

Den 13 april 2021 föll domen i den första rättegången i Sverige kring PFAS. Målet gällde de omkring 160 Kallingebor som stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik efter att PFAS läckt ut i det kommunala dricksvattnet.

Blekinge tingsrätt slog fast att Ronneby Miljöteknik ska kompensera de kärande eftersom förhöjda halter PFAS i blodet klassas som en personskada.

Skillnaden mellan målet i Ronneby och domstolsförhandlingen gällande vattnet i Uppsala är stor. I Ronneby handlar det om personskadorna som uppkommer om PFAS inte renas. I Uppsala Vattens mål handlar det om miljösaneringen och om kostnaden för att rena dricksvatten.

Uppsalas mål handlar om att Uppsala Vatten vill fastställa ansvarsfrågan för förekomsten av miljöföroreningen i sig, i syfte att få till åtgärder vid källan. Och att placera kostnaden på förorenaren istället för på Uppsalas VA-kollektiv som idag betalar omkring 4 miljoner kronor för att rena vattnet.

Om processen mot Försvarsmakten

I juni 2019 skickade Uppsala Vatten in en stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och stämde Försvarsmakten på 215 miljoner kronor. En oenig mark- och miljödomstol ansåg 2021 inte att Försvarsmakten behöver ta ansvar för de PFAS-föroreningar som finns i Uppsalas vatten. Den 9 april 2024 ändrade Mark- och miljööverdomstolen beslutet. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att Försvarsmakten är skadeståndsansvarig för PFAS-föroreningen i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården och ska betala skadestånd.

Uppsala Vatten har hittills betalat drygt 37 miljoner kronor för att rena vattnet och beräknar att bolaget kommer att ha en kostnad på i vart fall 4 miljoner kronor varje år framöver.

Det totala beloppet i stämningsansökan inkluderar de kostnader Uppsala Vatten har haft hittills samt för framtida kostnader.

Uppsala Vattens överordnade mål med processen är inte den ekonomiska kompensationen – utan i första hand att skapa incitament för Försvarsmakten att vidta nödvändiga saneringsåtgärder för sin förorening av vårt gemensamma vatten.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-08-17T20:34:25
Last modified:
2024-04-23T15:48:53
Published:
2021-08-17T20:42:13
Last published:
2024-04-23T15:48:54
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
domstolsforhandling-pfas

EPI.Id
ba64778f70634e0cb0d66d43bf597cf2