Till sidans huvudinnehåll

Avfallshämtning, slam- och latrintömning

Avfallshämtning och avfallskärl

Fastighetsägare är skyldig att ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall vilket regleras i Kommunala föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun. Hushållsavfallet som hämtas består av brännbart avfall och matavfall.

Kärl för hushållsavfall beställer du på lnflyttningsanmälan (privat/enfamiljshus) (företag/flerbostadshus). Blanketten ska vara oss tillhanda senast 3 veckor innan du flyttar in.

Brännbart avfall

Alla fastighetsägare är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av brännbart avfall. Enbostadshus kan normalt välja att få kärlet tömt en eller två gånger per månad. För andra hämtningsintervall eller typ av fastigheter var vänlig kontakta vår kundtjänst.

Matavfall

Alla fastighetsägare ska ha abonnemang för hämtning av matavfall varannan vecka. Enbostadshus kan efter anmälan till Miljökontoret, hemkompostera matavfall i egen godkänd kompostbehållare och på sådant sätt att olägenhet för hälsa och miljö inte uppstår.

Gemensamt hämtställe

Uppsala Vatten ser positivt på att fastighetsägare till en- och tvåfamiljshus går ihop och ordnar gemensamt hämtställe.

Här hittar du ansökan om gemensamt hämtställe.

Slam- och latrintömmning

Alla fastigheter med enskilda avloppsanläggningar är skyldiga att ha abonnemang för tömning av slamavskiljare, sluten tank eller latrintank. Enligt Kommunala föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ska en slamavskiljare tömmas minst en gång per år. Har du sluten tank beror tömningsintervallet på hur stor tanken är och hur många som nyttjar den.

På inflyttningsanmälan anger du vilken typ av enskild avloppsanläggning du har. Kontakta vår kundtjänst för information om vilket tömningsintervall du bör ha.

Taxor

Här hittar du gällande priser för hämtning av hushållsavfall.

Här hittar du gällande priser för tömning av slam.

Här hittar du gällande priser för hämtning av latrin.