Taxor dricksvatten och avlopp

Intäkterna som Uppsala Vatten får in via VA-taxan ska täcka kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) för alla med kommunalt VA i Uppsala kommun. VA-taxan ska också täcka kostnaderna för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, samt investeringar för att bibehålla och utveckla verksamheten.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Avgiften tas ut vid anslutning av fastigheter och andra avgiftsskyldiga. Anläggningsavgiften består av fem olika delavgifter: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift, tomtyteavgift och grundavgift för dagvatten utan förbindelsepunkt.

  • Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.
  • Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.
  • Lägenhetsavgift: en avgift per lägenhet.
  • Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta.
  • Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består tre avgifter:

Fast avgift. Den fasta avgiften är en årsavgift som alla anslutna fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader för de administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten fastighet, till exempel för planering, abonnentregister, fakturering mm. De allra flesta betalar 1 fast avgift. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar.

Intäkterna som Uppsala Vatten får in via taxan täcker kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) för alla med kommunalt VA i Uppsala kommun.

VA-taxa

Läs taxan för 2024 som nedladdningsbar PDF. Pdf, 874.7 kB.

Här kan du beräkna årskostnad för vatten och avlopp

Avgiftsskyldighet

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster är fastighetsägare skyldiga att betala avgifter för vattenförsörjning och avlopp om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Fastigheten är belägen inom verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen.
  • Fastigheten har ett behov av en eller flera vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten).
  • Fastighetens behov kan inte tillgodoses bättre på annat sätt än genom anslutning till den allmänna VA-anläggningen.

Fastighetens behov av vattentjänster

Bedömningen av om fastigheten har behov av vattentjänster ska göras objektivt och utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att det sätt fastigheten för närvarande används på eller fastighetsägarens uppfattning om behovet inte är avgörande för bedömningen av fastighetens behov. Fastigheter som är bebyggda för bostadsändamål, både fritids- och permanentbebyggelse, anses i regel ha behov av anordningar för vattenförsörjning och avlopp. En obebyggd fastighet är detaljplanelagd för bebyggelse anses ha behov som om fastigheten var bebyggd enligt planen.

VA-försörjning kan tillgodoses bättre på annat sätt

En fastighetsägare som kan visa att behovet avVA-försörjning för fastigheten kan tillgodoses bättre på annat sätt än genom anslutning till den allmänna va-anläggningen kan undvika avgiftsskyldighet. Det krävs att den enskilda anordningen som tillgodoser behovet bättre än genom den allmänna anläggningen redan finns, och det är fastighetsägaren som ska visa för att den enskilda anordningen innebär en större fördel.

När det gäller spillvattenhantering framgår det av praxis att anslutning till en allmän VA-anläggning i princip alltid innebär en större fördel än en enskild avloppsanläggning.

För dricksvatten kan fastighetens behov ibland anses tillgodoses bättre genom en enskild anläggning, om den enskilda vattenbrunnen har vatten av tillräckligt god kvalitet och i tillräckligt stor kvantitet för att tillgodose fastighetens behov. Fastighetsägaren måste kunna uppvisa protokoll och liknande som styrker kvalitet och kvantitet hos den enskilda vattenbrunnen.

Även för dagvatten kan behovet anses tillgodoses bättre på annat sätt om fastighetsägaren kan visa att dagvattnet kan tas om hand på ett tillfredställande sätt inom fastigheten. Det kan vara nödvändigt att i bedömningen ta hänsyn till den omgivande bebyggelsen och områdets karaktär i övrigt.

Tidpunkt för avgiftsskyldighetens inträde

När VA-huvudmannen ordnat en förbindelsepunkt till fastigheten och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge så är fastighetsägaren betalningsskyldig för VA-avgifter. Ibland sker avledning av dagvatten från en fastighet inte genom en förbindelsepunkt utan till exempel via ett dike, då inträder betalningsskyldigheten när anordningarna för bortledande har ordnats och fastighetsägaren har informerats om detta.

Det krävs inte att fastigheten faktiskt ansluts till den allmänna VA-anläggningen för att avgiftsskyldighet ska inträda. Det räcker med att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet och att VA-huvudmannen informerat fastighetsägaren om förbindelsepunkten.

Det är alltid den VA-taxa som gäller vid tidpunkten för meddelande om förbindelsepunkt som fastighetens anläggningsavgift ska beräknas utifrån.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

För fastigheter inom verksamhetsområdet finns möjlighet att ansöka om avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Fastighetsägare inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen ska betala en anläggningsavgift när VA-huvudmannen informerat fastighetsägaren om att en ny förbindelsepunkt upprättats. Anläggningsavgiften är en engångsavgift och avgiftsskyldigheten uppstår när en förbindelsepunkt för någon av vattentjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten har upprättats och meddelats.

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom det förfallodatum som anges på fakturan. Men fastighetsägare kan ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgifter på högst 10 år. Det framgår av 36 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) och gäller endast för privatpersoner och inte vid nybyggnation.

Ansökan om avbetalningsplan kan göras först när fastighetsägaren har fått fakturan för anläggningsavgiften.

VA-huvudmannen prövar i varje enskilt fall om de förutsättningar som enligt 36 § LAV krävs för att en avbetalningsplan ska beviljas är uppfyllda.

Det krävs att anläggningsavgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter. Vid bedömning av om avgiften är ekonomiskt betungande tittar vi bland annat på om anläggningsavgiften är högre än taxeringsvärdet för fastigheten, om fastigheten är ett permanentboende och att fastighetsägaren inte äger flera fastigheter. Det krävs också att fastighetsägaren inte kan finansiera anläggningsavgiften på annat sätt, till exempel genom banklån.

Fastighetsägaren ska också ställa godtagbar säkerhet, i första hand genom pantbrev i fastigheten. Avgiften för pantbrev ska betalas av fastighetsägaren.

Vid beviljad avbetalningsplan tillkommer ränta enligt 5 § räntelagen.

VA-huvudmannen prövar varje ansökan individuellt och det är fastighetsägaren som ska visa att hen inte kan betala avgiften.

Om du har frågor kring avbetalningsplan för anläggningsavgift eller vill lämna in en ansökan kan du kontakta våra abonnenthandläggare på HandlaggareVA@uppsalavatten.se

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-08T13:57:58
Last modified:
2024-02-01T10:48:06
Published:
2019-05-08T13:58:44
Last published:
2024-02-01T10:48:06
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxor-dricksvatten-och-avlopp

EPI.Id
c7c4e54c90984867969642f2e3c64db5