Till sidans huvudinnehåll

Uppsala Vatten och Avfall AB

Vi är ett kommunalt bolag med drygt 290 medarbetare. Vi arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.

Vision

Rent vatten, smarta kretslopp för hållbart liv i ett växande Uppsala.

Affärsidé

Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering som ska kännetecknas av kvalitet, pålitlighet och effektivt hushållande med resurser. Bolaget medverkar aktivt i ett hållbart samhällsbyggande och planerar för långsiktig dagvattenhantering samt verkar för klimatdriven affärsutveckling, ständiga energieffektiviseringar samt tillämpar ny teknik. Bolaget strävar också efter att vara certifierbart inom ramen för bland annat miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Organisation

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag som består av åtta olika avdelningar. Lär dig mer om oss här.

Upphandlingar

Är du intresserad av att etablera ett avtal med Uppsala Vatten och Avfall AB? Läs mer om våra rutiner för upphandlingar här.