Verksamhetsredovisning och årsredovisning 2020

01 Inledning - VD har ordet

Uppsala Vatten har, precis som hela samhället i stort, präglats av covid-19 under 2020 och mycket fokus har legat på att vatten och avfallshantering skulle fungera precis som vanligt för kommuninvånarna.

Många medarbetare har jobbat under stränga restriktioner för att förhindra att smitta spridas på bolagets anläggningar och kontor, Till exempel begränsades antalet besökare på återvinningscentralerna, för att skydda både besökare och medarbetare. Positivt är att sjukfrånvaron var lägre än tidigare år, men visst är vi många som längtar efter att kunna träffa alla kollegor igen.

Under året har vi prioriterat att säkra framtidens VA-tjänster. En viktig förutsättning för Uppsalas tillväxt är Kungsängsverkets kapacitet. För att kunna ta emot och rena mer spillvatten pågår ett investeringsprogram för om- och tillbyggnad och ansökan om ett nytt miljötillstånd har lämnats in till Miljödomstolen. Vi har också bidragit med helt ny samhällsnytta: provtagning i spillvatten för att mäta virusrester, något som genomförts i nära samarbete med universiteten och regionen.

I ett växande Uppsala behövs mer dricksvatten och vi har ökat produktionskapaciteten i flera dricksvattenanläggningar, både i Uppsala stad och på landsbygden. Samtidigt har vi infört en ny VA-taxa som stabiliserar VA-ekonomin och ger bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling i Uppsala kommun.

Vattenkonsumtionen under 2020 ökade jämfört med tidigare år, något som kan bero på en ny och mer exakt mätmetod för att beräkna vattenförbrukningen. Att fler jobbade och semestrade hemma under pandemin kan också ha bidragit till ökningen.

Ett hållbarhetsmål som uppnåtts under 2020 är att 25 procent av den totala mängden hushållsavfall som vi hämtar är matavfall. Målet nåddes i december och visar på att hushållen blivit ännu bättre på att källsortera. En bidragande orsak är också att matavfallet från och med 2021 ska samlas in i papperspåsar och under 2020 fick cirka 50 000 hushåll i kommunen papperspåsar och hållare.

Våra konkurrensutsatta verksamheter, biogasanläggningen vid Kungsängens gård och Hovgården, gjorde ett starkt resultat trots att försäljningen av biogas gick ned när busstrafiken minskade som en följd av pandemin.

Sammanfattningsvis går 2020 till historien som ett mycket bra år för bolaget, trots enorma påfrestningar i samhället och på våra medarbetare. Vår verksamhet har varit stabil och utvecklats enligt plan för samhällsnyttan. Ett år att vara riktigt stolt över!

Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten och Avfall AB
Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten och Avfall AB


02 Måluppföljning

Ekonomisk utveckling

Indikator Mäter Resultat Enhet Målvärde När Referens Ref. år Frekvens
Försåld mängd biogas Affärsutveckling för biogas

4 490 000

Nm3/år >4 000 000 2020 3 416 928 2016 mån & år
Mottagen volym substrat Affärsutveckling för biogas

48 000

ton >33 000 2020 28 056 2016 mån & år
Vattenförluster från
vattenledningsnätet
Affärsmässighet i kollektiven 19,6 % <10 2020 15,1 2014-
2016
år
Antal anslutna bostäder
per år till VA-nätet
Bidra till översiktsplan 2016 3385   >3 000 2020     år

 

Hållbarhet

Indikator Mäter Resultat Enhet Målvärde När Referens Ref. år Frekvens
Antal tillfällen med
otjänligt dricksvatten
Rent vatten
och sanitet
0 antal 0 2020 0 2016 mån. & år
Leveransavbrott på
vattenledningsnätet
Rent vatten
och sanitet
7,08 minut/brukare
per år
<15   15 2014
-2016
mån. & år
Utgående halt fosfor
från Kungsängsverket
(P-tot)
Rent vatten
och sanitet
0,1 mg/l (P-tot) 0,1 2020 0,1 2016 år
Öva på krisberedskap Hållbara städer   antal >1   0 2017 år
Öka IT- och
informationssäkerhet
Hållbara städer   enligt
projektplan
ja   ja 2017 år
Andel avloppsslam i
kretsloppet
Hållbar konsumtion
och produktion
100 % >80 2020 58 2017 år
Återanvändning av
grovavfall till ÅVC
Hållbar konsumtion
och produktion
1,95 % >2,5     2017 enl. avfalls-
plan
Utsortering av matavfall
inkl. hemkompost
Hållbar konsumtion
och produktion
60 % >60   52 2016 enl. avfalls-
plan
Elförbrukningen per ansluten
kund (person) minskar
för Kungsängsverket, Gränby
och Bäcklösa vattenverk
Klimat 67 kWh/kund
(person)
<70 2020 72 2016 mån. & år
Producerad mängd biogas
vid Kungsängens gård
och Kungsängsverket ökar
Klimat 9 527 479 Nm3/år >7 500 000 2020 6 577 238 2016 mån. & år
Ökad egen energiproduktion Klimat 42 957 kWh öka 2020 48 235 2016 år
Fossilfria egna transporter
inkl. egna arbetsmaskiner
Klimat 154 ton CO2/år 0 2020 362 2016 år

 

Verksamhetsutveckling

Indikator Mäter Resultat Målvärde När Referens Referensår Frekvens
Nöjd Kund Index (NKI) Kunder och intressenter 68 73 2020 70 2015 år
Nöjd Medarbetar Index (NMI) Medarbetare 73 75 2019 72 2017 år
Ledarskapsindex (LI) Ledare 77 77 2019 75 2017 år
AFS Index Psykosocial arbetsmiljö 69 75 2019 71 2017 år
Attraktiv arbetsgivare Kultur/medarbetare/ledare 77 83 2019 82 2017 år

03 Nyckeltal

Avfall 

Vi har gjort biogas av
48 000
ton matavfall
Mottaget grovavfall på ÅVC
138,1
kg per invånare
Mottaget farligt avfall
1 103
ton totalt
Insamlat hushållsavfall
75 129
ton (ej slam och latrin)

Hushållsavfall

Varje år samlar vi in allt hushållsavfall från alla som bor i Uppsala kommun. Hushållsavfall består av två olika delar, matavfall och restavfall. Under 2020 har andelen insamlat matavfall ökat samtidigt som restavfallet minskat något. Orsaken till att matavfallet sorteras ut något mer noggrant än tidigare misstänker vi är införandet av papperspåsar för matavfallet, något som också påverkar restavfallet

Biogas

Uppsala Vattens biogasanläggning ligger vid Kungsängens gård i Uppsala. Under 2020 tog vi emot och behandlade cirka 48 000 ton matavfall från hushåll och företag. Knappt hälften av det matavfallet kommer från invånare i Uppsala kommun.

Återvinning

På våra åtta återvinningscentraler lämnar boende i Uppsala allt från grov- och elavfall till farligt avfall och förpackningar. Under det gångna året har återvinningscentralerna tagit emot cirka 138,1 kilo grovavfall per kommuninvånare. Under 2020 ökade insamlingen av både grovavfall och farligt avfall.

 

Hushåll

Enhet 2020 2019 2018 2017
Hushållsavfall exklusive slam/latrin kg/invånare 321,3 314,9 331,5 334
Brännbart avfall  kg/invånare 140,3 144,6 151,4 153,8
Mat- och livsmedelsavfall kg/invånare 42,9 43 44,7 45,5
Grovavfall (ÅVC) kg/invånare 138,1 124,8 132,7 131,7
Farligt avfall från hushållen kg/invånare 2,8 2,6 2,7 3
Kostnad för hämtning och behandling av hushållsavfall kg/invånare 654,1 595 605 551

 

 

Verksamhet

Enhet 2020 2019 2018 2017
Insamling hushållsavfall (exklusive slam/latrin)  Ton 75 129 72 667 74 651 73 445
Farligt avfall  Ton 1 103 1 102 1 276 1 313
Deponering  Ton 11 894 11 687 11 280 9 329
Mtrl.återvinning konstr.  Ton 16 593 96 556 90 535 63 048
Materialåtervinning  Ton 41 111 36 469 45 326 34 592
Energiutvinning  Ton 72 305 76 596 71 034 70 194
Kompost/Rötning  Ton 48 771 43 058 39 564 35 076
Gasproduktion/rågas vid biogasanläggningen MWh 42 806 41 000 32 800 30 900

 

Vatten och avlopp (VA)

Producerat dricksvatten
19,1
miljoner kubikmeter
Vattenförbrukning
138 liter
per person och dygn
Behandlat avloppsvatten
19,5
miljoner kubikmeter
Vatten levererat till
209 000
personer

Dricksvatten

Under 2020 producerades totalt 19,1 miljoner kubikmeter dricksvatten, dricksvatten som vi har levererat enligt Livsmedelsverkets föreskrifter till våra anslutna kunder. Under 2020 har vi levererat dricksvatten till uppåt 209 000 personer.

Vattenförbrukningen per person har för första gången på många år ökat något och uppgår nu till 138 liter per person och dygn. Anledningen till ökningen kan vara flera, men vi har bytt till en exaktare beräkningsmodell under 2020 och bedömer att det kan vara en bidragande faktor, delvis tillsammans med pandemin, som medfört att fler personer arbetar hemifrån och även stannat hemma på semestrarna.

Grundvattennivåerna har stabiliserats något sedan den extremt varma och torra sommaren 2018 och inga och bevattningsförbud behövde införas under 2020. I slutet av året var grundvattennivåerna normala i alla de vattentäkter som förser kommunalt anslutna kunder med dricksvatten.

Spillvatten

Den behandlade avloppsvattenmängden har under året uppgått till 19,5 miljoner m3 vilket är en ökning jämfört med senaste åren. Utsläppsvillkoren för avloppsreningsverken uppfylldes med god marginal.

 
  Enhet 2020 2019 2018 2017
Antal anslutna  i tusental 209 206 201 196
Vatten          
Försåld vattenmängd  Mm3 15 14,5 14,7 14,3
Producerad vattenmängd  Mm3 19,1 18,5 18,2 17
Vattenförbrukning till hushållen l/person och dygn 138 135 140 141
Energianvändning – producerat vatten  kWh/producerad m3 0,70 0,71 0,74 0,76
Energianvändning – distribuerat vatten  kWh/m ledning 0,82 0,88 0,92 0,8
Dricksvattenkvalitet          
mikrobiologiska vattenprover  otjänliga prov/totalt antal prov 1/1066 7/1057 1/1048 1/892
kemiska vattenprover  otjänliga prov/totalt antal prov 0/765 0/768 0/727 1/705

04 Årsredovisning

Förvaltningsberättelse 

Styrelse och verkställande direktören för Uppsala Vatten och Avfall AB (556025-0051) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31. Bolaget säte är i Uppsala län.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

Uppsala Vatten och Avfall AB ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (556500-0642), som i sin tur är helägt av Uppsala kommun.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

  • Bolaget har under året påverkats av den världsomfattande pandemin, covid19, och har anpassat sig därefter. Bland annat aktiverades stabsläge del av år och drygt hälften av medarbetarna har jobbat hemifrån sedan mars 2020.
  • Ett skadeståndsanspråk på 252 mnkr har lämnats in i juni 2019 mot Försvarsmakten och rättsprocessen pågår.
  • Om- och tillbyggnation av Kungsängsverket är en viktig förutsättning för att möta tillväxten i Uppsala. Gränsen för verkets nuvarande tillstånd är nått (avseende inkommande belastning) vilket i närtid innebär en allvarlig risk för Uppsala Vatten och kommunen, men som även kan få konsekvenser för tillväxttakten. Planering för dessa om- och tillbyggnationerna pågår nu och arbetena kommer att pågå löpande de kommande tio åren. Parallellt med planeringen för om- och tillbyggnationen pågår processen för nytt miljötillstånd. Tillståndsansökan lämnades till mark- och miljödomstolen i maj 2020 och huvudförhandling är planerat att hållas i maj 2021.
  • Förberedande arbete är även startat för revidering av biogasanläggningens miljötillstånd. Hovgårdens verksamhet har under året installerat utökad fosforrening men tillkommande mängder har varit högre än förväntad, varför det kvarstår risk för villkorsöverskridande på sikt.
  • Under året har bolaget beslutat om och förberett för övertagande av sorteringsuppdraget vid Hovgårdens avfallsanläggning i egen regi.
  • En ny konstruktion och nivåhöjning av VA-taxan har börjat att gälla från 1 april 2020. 
  • Under oktober månad flyttade huvudkontoret in i nya lokaler.

Bolagets ansvar

Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde.

Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.
 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Uppsala Vatten och Avfall AB bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken eller livsmedelslagen. Denna verksamhet utgörs i huvudsak av anläggningar inom vatten och avlopp, avfallshantering och sortering samt produktion av biogas. Tillstånden innebär att verksamheterna är förenade med olika villkor för att minimera påverkan på människors hälsa och miljö, vilket också är syftet med bolagets verksamheter.

Verksamheterna bedrivs i enlighet svensk lagstiftning gällande tillstånd. Tillstånden är en grundförutsättning för att Uppsala Vatten och Avfall AB ska kunna bedriva verksamheten.

Hållbarhetsredovisning

Bolaget upprättar en separat hållbarhetsrapport i enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen och hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på www.uppsalavatten.se/arsredovisning.

Framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget står inför stora investeringsbehov kommande år. Påverkande faktorer är framförallt en ökad befolkning, ökade samhällskrav och klimatförändringar, men även åldrande ledningsnät och teknikutveckling. Behoven är stora i hela branschen för kommunalt vatten och avlopp. Utöver en god planeringsförmåga generellt behöver bolaget bygga vidare på en god ekonomisk framförhållning för att säkerställa finansieringsbehoven, men även balansen mellan kostnader och intäkter över tid.

Likviditeten i bolaget försämras av framtunga investeringar i vissa exploateringsområden eftersom anslutningsavgifter debiteras sent i investeringsprocessen och täckningsgraden är låg i förhållande till den totala investeringskostnaden.

Resultat och ställning

Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 29,6 miljoner kronor, vilket är 5,3 miljoner kronor högre än budget och 5,8 miljoner kronor lägre än föregående år.

För de taxefinansierade monopolverksamheterna skall resultatet i normalfallet vara noll då uppkomna överskott/underskott regleras mot balansposterna ”förutbetalda avgifter” i balansräkningen. År 2018 påverkade VA-monopolet bolagets resultat negativt. Bolaget har under 2019 och 2020 återställt det egna kapitalet för VA och därför regleras återigen uppkomna överskott/underskott mot balansposterna.

VA-monopolet gör ett överskott på 11,6 miljoner kronor vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeten, som beslutades innan bokslut 2019 vilket förklarar differensen. Resultatet hänvisas endast till återställningen av det negativa egna kapitalet som uppkom 2018 till följd av skyfallskostnader. Samtidigt som VA-kollektivet nu har återställt det negativa egna kapitalet, uppgår brukningstaxefond vid årsskiftet till 38,3 mnkr.

Avfallsmonopolet gör ett underskott på 21 miljoner kronor, vilket är 1,9  mnkr större än budgeterat och 15,1 mnkr större än föregående år. Huvudförklaringarna mot föregående år består av ökade kostnader avseende införande av papperspåsar i kommunen och större mottagna volymer på våra återvinningscentraler. Underskottet regleras mot balansposten förutbetalda avgifter, varför den kvarvarande skulden till abonnenterna uppgår till 29,3 miljoner kronor vid årets slut.

Resultatet från den konkurrensutsatta verksamheten uppgår till 18,0 miljoner kronor, vilket är 5,6 miljoner kronor högre än budgeterat resultat och 3,1 mnkr högre mot föregående år. Hovgården gör ett resultat på 11,6 miljoner kronor och biogasverksamheten redovisade ett positivt resultat på 6,4 miljoner kronor. Huvudförklaringarna till ett högre resultat jämfört med föregående år är att föregående år belastades resultatet med en utrangering på biogasen.

Nettoomsättningen i bolaget uppgår till 638 miljoner kronor varav 61 % avser VA-verksamheten och 39 % avser avfallsverksamheten.

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 349 miljoner kronor. Jämfört med budget är årets investeringar 171 mnkr lägre, och 67 % är upparbetade. De största förklaringarna till avvikelsen är att byggstarten avseende ny återvinningscentral i Brillinge är förskjuten till 2021. Även förseningar i projekt på Kungsängsverket och biogasanläggningen påverkar. Merparten av investeringarna hänförs till VA-verksamheten med 314 miljoner kronor, där nyanläggning av VA-ledningar utgör en stor del. Resterande 35 miljoner kronor avser investeringar i avfallsverksamheten där biogasanläggningen står för merparten av utfallet. Skillnaden mot föregående år uppgår till 71 miljoner. Självfinansieringsgraden, det vill säga andelen egenfinansierade investeringar, uppgår 2020 till 85 %.

Bolagets upplåning, via kommunens finansenhet, uppgår till 1 850 miljoner kronor, hela upplåningen avser VA-verksamheten per den 31 december 2020. Bolagets saldo på koncernvalutakontot, inklusive checkräkningskredit på 200 miljoner kronor, uppgick till 72 miljoner kronor per den 31 december 2020. Den utnyttjade checkräkningskrediten på 128 mnkr redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen till Uppsala kommuns finansförvaltning.

Förutbetalda avgifter

Det överskottet som uppstod i VA-monopolet, år 2020, är 11,6 mnkr. Överskottet påverkar bolagets resultat positivt. Brukningstaxefondens utgående värde uppgår till 38,3 mnkr.

Monopolverksamhet Avfall redovisar ett underskott på 21,0 mnkr, vilket gör att årets utgående skuld till hushållsavfallsabonnenterna för förutbetalda avgifter uppgår till 29,3 mnkr.

Vattenkonsumtionen

Vattenkonsumtionen är 2,8 % högre mot föregående år och antal anslutna ökade med cirka 3 000 bostäder mot 
föregående år.

Tabell 1 - Investeringar 2017-2020
Investeringar (mnkr) 2020 2019 2018 2017
Investeringar i produktion vatten 35 27 20 19
Investeringar i distribution vatten 78 57 61 58
Investeringar i avledning spill- o dagvatten  169 133 139 146
Investeringar i behandling avlopp 26 23 39 64
Investeringar i biogas 19 15 74 37
Investeringar i återvinning/deponi 7 12 5 4
Investeringar i återvinningscentraler 6 6 22 9
Övriga investeringar 9 5 2 3

 

Tabell 2 - Ekonomisk sammanställning 2017-2020
Eknomisk sammanställning (tkr) 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 638 208 609 001 576 116 519 835
Resultat efter finansiella poster  29 642 35 429 4 530 21 474 
Rörelsemarginal (%) 7,80% 9,50% 4,50% 8,10%
Balansomslutning 3 379 820 3 258 076 3 090 761 2 654 993
Soliditet (%) 11,50% 11,90% 12,50% 9,20%
Självfinansieringsgrad (%) 85% 49% 49% 52%
Medeltal anställda 248 236 221 206

 

Tabell 3 - Förändring eget kapital
    Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Ingående balans 2019-01-01   5 000 111 0 0 5 111
Överföring resultat föregående år   0 0 0 0 0
Utdelning   0 0 0 0 0
Erhållet aktieägartillskott   0 0 0 0 0
Årets resultat   0 0 0 0 0
Utgående balans 2019-12-31   5 000 111 0 0  5 111
Överföring resultat föregående år   0 0 0 0 0
Utdelning   0 0 0 0 0
Erhållet aktieägartillskott   0 0 0 0 0
Årets resultat   0 0 0 0 0
Utgående balans 2020-12-31   5000 111 0 0 5111

 

 

Förslag till resultatdisposition (tkr)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserade resultat 0
Årets resultat 0
disponeras så att:  
 i ny räkning överförs 0

 

Resultaträkning

Tabell 4 - Resultaträkning
  Not 2020 2019
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 3 638 208 609 001
Punktskatter   -6 226 -3 139
Övriga rörelseintäkter   20 405 17 371
Summa rörelsens intäkter 3,4 652 387 623 233
       
Rörelsens kostnader      
Köp av entreprenadtjänster 4 -87 502 -91 890
Övriga externa kostnader 4,5,7 -230 254 -213 615
Personalkostnader 6 -152 871 -136 078
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar   -130 777 -122 541
Summa rörelsens kostnader   -601 404 -564 124
       
Rörelseresultat 3 50 983 59 109
       
Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter   199 331
Räntekostnader 8 -21 540 -24 011
Finansnetto   -21 341 -23 680
       
Resultat efter finansiella poster 3 29 642 35 429
       
Bokslutsdispositioner 9 -30 324 -35 911
Resultat före skatt   -682 -482
       
Skatt på årets resultat 10 682 482
Årets resultat   0 0

 

Balansräkning

Tabell 5 Balansräkning

TILLGÅNGAR

Not

2020-12-31

2019-12-31
Anläggningstillgångar
     
Materiella anläggningstillgångar 11    
Byggnader/fastigheter och mark   458 102 482 328
Markinventarier, ledningsnät/anordning   1 936 828 1 749 598
Maskiner/inventarier o tekniska andra anläggningar   255 231 234 523
Pågående nyanläggning   325 880 292 490
Summa materiella anläggningstillgångar   2 976 041 2 758 939
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Fordringar hos förvaltning och företag i kommunkoncernen 12 216 044 316 044
Uppskjuten skattefordran 13 25 708 24 655
Övriga långfristiga fordringar 14 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar   241 752 340 699
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   3 217 793 3 099 638
       
Omsättningstillgångar
     
Kundfordringar   114 929 112 589
Fordringar koncernföretag 12 25 365 28 437
Skattefordringar   3 184 0
Övriga fordringar   0 0
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 15 18 549 17 412
Summa kortfristiga fordringar   162 027 158 438
       
Kassa och bank   0 0
       
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   162 027 158 438
       
SUMMA TILLGÅNGAR   3 379 820 3 258 076
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER

     
EGET KAPITAL      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 16 5 000 5 000
Reservfond   111 111
Summa bundet eget kapital   5 111 5 111
       
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   0 0
Årets resultat   0 0
Summa fritt eget kapital 17 0 0
       
SUMMA EGET KAPITAL   5 111 5 111
       
Obeskattade reserver 9 488 234 488 234
       
Avsättningar 18 35 641 38 379
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Skuld Uppsala kommun   1 616 235 1 585 911
Övriga långfristiga skulder   586 027 554 263
Summa långfristiga skulder 19 2 202 262 2 140 174
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   62 091 62 837
Skuld till koncernföretag 19 315 942 359 682
Skuld koncernkonto 20 127 679 45 646
Skatteskuld   0 856
Övriga skulder   527 4 979
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 21 142 333 112 178
Summa kortfristiga skulder   648 572 586 178
       
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL   3 379 820 3 258 076

Kassaflödesanalys

Tabell 6 Kassaflödesanalys
  Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   50 983 59 109
Justering för poster, ej i kassaflödet      
- avskrivningar   130 777 122 541
- Realisationsvinster/- förluster vid
försäljning/utrangering av inventarier
  801 6 931
 - Avsättningar   688 675
 - övriga ej kassapåverkande poster       
Ränteintäkter   199 199
Räntekostnader   -20 609 -20 661
Betald inkomstskatt   -9 746 -3 466
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
  153 093 165 328
       
Förändringar i rörelsekapital      
Förändring av rörelsens fordringar   -417 -20 561
Förändring av rörelsens skulder   93 140 -12 772
Kassaflöde från den löpande verksamheten   245 816 131 995
       
Investeringsverksamhet      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -349 152 -277 901
Försäljning av materiella anläggningstillgångar    472 439
Ökning(-) minskning(+) av övriga finansiella tillgångar   100 000 780
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -248 680 -276 682
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån   300 000 550 000
Amortering av lån   -328 900 -450 000
Ökning(+) minskning(-) långfristiga skulder   31 764 44 687
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 864 144 687
       
Minskning/ökning av likvida medel   0 0
       
Likvida medel från årets början   0 0
       
Likvida medel vid periodens slut   0 0
 

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppsala Vatten och Avfalls AB:s taxefinansierade verksamhet för vatten och avlopp lyder under Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). VA-verksamheten är ett s.k. naturligt monopol och lyder under nämnda speciallagstiftning. En allmän förutsättning är kommunallagens självkostnadsbegrepp samt att vattentjänstlagen anger att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Dessa förutsättningar påverkar redovisningsprinciperna för Uppsala Vatten och Avfall AB generellt, utöver årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens principer, och kommenteras särskilt för vissa områden nedan.

Redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år.

Tydlig särredovisning  
Bolagets verksamhet regleras strikt via lagar, exempelvis VA-lagstiftningen. Det innebär att de taxefinansierade monopolverksamheternas ekonomi måste vara tydligt särredovisad utifrån abonnenternas perspektiv, medan den konkurrensutsatta verksamheten redovisas enligt gängse redovisningsprinciper. Överskott av abonnenternas förutbetalda avgifter i monopolverksamheterna för VA och Avfall redovisas både som kort- och långfristig skuld i bolagets balansräkning och inte som en del av eget kapital.

Den taxefinansierade verksamhetens redovisning skall inte påverka resultaträkningen, utan uppkomna resultat i VA- eller Avfallsmonopolet regleras mot förutbetalda avgifter från abonnenterna. Det resultat som syns i bolagets resultaträkning skall därför enbart komma från den konkurrensutsatta verksamheten.

Koncerntillhörighet
Moderföretaget som upprättar koncernredovisningen i vilken Uppsala Vatten och Avfall AB ingår är Uppsala Stadshus AB (org.nr 556500-0642) med säte i Uppsala. Ägaren till moderföretaget för hela koncernen är Uppsala kommun (org.nr 212000-3005).

Hantering av överskott/underskott i monopolverksamheten
När avgiften över- eller understiger kostnaderna särredovisas dessa i balansräkningen under rubriken ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” under kortfristiga skulder. Periodiseringen av avgifterna återläggs normalt de närmaste tre åren i samband med en taxesänkning eller att nödvändiga kostnadsökningar uppstår.

Fond för framtida investeringar
Överuttag kan även avsättas till en investeringsfond för framtida nyinvesteringar som gynnar hela taxekollektivet.
Fonden löses upp i takt med kostnaderna, såsom avskrivningar, tas för den specifika investeringen.

Redovisning av anläggningsavgifter
Avgifter som avser att täcka direkta kostnader intäktsförs direkt över resultaträkningen. Den del av anläggningsavgiften som avser att täcka investeringen periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivningen).

Intäktsredovisning  
Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som bland annat regleras i VA-lagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Periodisering av debiterade taxeavgifter sker med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter. Intäkter redovisas för den period de avser. Övriga intäkter och avgifter är marknadsmässiga och avser även intäkter från Hovgården och Biogasen.

Redovisning av leasingavtal
Uppsala Vatten och Avfall AB redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Avser hyra. Se not 5.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning 
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar vid uppsägning utgår om företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

På Uppsala Vatten finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Deponifond
Mark som används för avfallshantering vid Hovgården ska återställas då verksamheten upphör. Avsättning har skett för fondering av medel för den framtida återställningen. Fonderingen är beräknad utifrån ett nuvärde på den bedömda framtida återställningskostnaden. Deponifonden löses upp vartefter återställningsarbetet utförs. Deponifondens storlek bedöms vara tillräckligt stor för att täcka den framtida återställningskostnaden.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningar på anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod med start månaden efter det att anläggningen tas i bruk.

Tabell avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas:    
Fastigheter/byggnader   10-50 år
Specifikation komponentindelning    
  Stomme 40-50 år
  Elinstallationer 25 år
  VVS 10-20 år
Markanläggningar   10-50 år
Markinventarier inklusive ledningsnät *   10-70 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar   5-30 år
Fordon   5-10 år
Övriga inventarier   3-10 år

* Ledningsnät och biogasanläggningen omfattas skattemässigt av inventariereglerna.

Anläggningstillgångarnas redovisade värde prövas löpande beträffande eventuellt nedskrivningsbehov. Vid händelser eller ändrade förutsättningar som indikerar att det bokförda värdet överstiger återvinningsvärdet skrivs anläggningstillgången ned till återvinningsvärdet. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar inom va-verksamheten, som lyder under lagen om allmänna vattentjänster, nedskrivningsprövas inte.

 

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Uppsala Vatten och Avfall AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Kundfordringar redovisas till ett belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering.

Låneskulder och leverantörsskulder
Leverantörsskuld tas upp i balansräkningen när faktura har erhållits. Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Inkomstskatt  
Redovisad aktuell skatt innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, uppskjuten skatt och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Se not 10 och not 12. 

Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som övrig kostnad.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Lämnade och mottagna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Offentliga bidrag
Uppsala Vatten och Avfall AB erhåller offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation. Dessa erhålls i förskott och redovisas då som skuld. I takt med att villkoren uppfylls reduceras skulden och en Övrig intäkt redovisas.

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation redovisas som Övrig intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång, redovisas som en förutbetald intäkt. Denna post löses upp linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas då som en intäkt i posten Övriga intäkter.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Definition av nyckeltal

  • Soliditet: justerat eget kapital/totala tillgångar
  • Rörelsemarginal: rörelseresultatet/nettoomsättningen
  • Självfinansieringsgrad: investeringar finansierade via egna medel      

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Uppsala Vatten och Avfall AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Skadestånd och juridiska processer
Skadestånd, exempelvis vid skyfall, bedöms vid uppkomst och löpande över utbetalningstid. Om bolaget är involverad juridiska processer uppskattas inte motparts rättegångskostnad.


Not 3 Rörelsens intäkter mm

Tabell rörelsens intäkter
  2020 2019
VA-verksamheten 386 299 371 167
varav avsättning brukningsavgiftsfond -38 259 0
varav upplösning investeringsfond 3 705 3 705
varav avsättning anläggningsfond -40 730 -43 425
Avfallsverksamheten 266 088 252 066
varav upplösning hushållsavfallsavgifter 21 014 5 861
varav upplösning investeringsbidragsfond 2 740 2 913
Summa intäkter 652 387 623 233

 

Tabell rörelseresultat
  2020 2019
VA-verksamheten 32 743 43 978
Avfallsverksamheten 18 240 15 131
Summa 50 983 59 109
Tabellfot

 

Tabell resultat efter finansiella poster
  2020 2019
VA-verksamheten 11 610 20 500
Avfallsverksamheten 18 032 14 929
Summa 29 642 35 429

 

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom kommunkoncernen

Tabell inköp och försäljning inom kommunkoncernen
  2020 2019
Försäljning 15% 14%
Inköp 6% 6%

 

Not 5 Revisorers arvode

Tabell revisionsuppdrag och skatterådgivning och övriga tjänster
  2020 2019
Revisionsuppdrag    
Ernst & Young 0 0
PWC 250 169
KPMG 0 70
Lekmannarevisorer 22 30
Summa revisionsuppdrag 272 269
Skatterådgivning    
Ernst & Young 72 92
PWC 0 82
Övriga tjänster    
Ernst & Young 0 0
PWC 353 534
Summa arvode 697 977

 

Not 6 Antal anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Tabell antal anställda
  2020 2019
Antal anställda 248 236
varav kvinnor 90 81
varav män 158 155

Löner och sociala avgifter

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse, VD och övriga anställda i tkr. Styrelsen består av 4 kvinnor och 7 män. Företagsledningen består av 5 kvinnor och 6 män.

Tabell löner och sociala avgifter
  2020 2019
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 1 699 1 727
Övriga anställda 118 995 105 944
Totalt 120 694 107 671
     
Pensions- och övriga sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 263 262
Pensionskostnader för övriga anställda 8 477 7 533
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 37 429 33 887
Totalt 46 169 41 682

VD har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 6 månader samt utgår 12 månaders omställningsersättning.

Avgångsvederlag belastar årets resultat med 0 tkr.

Not 7 Operationella leasingavtal

Tabell operationella leasingavtal
  2020 2019
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 7 340 6 249
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:    
     Ska betalas inom 1 år 7 650 7 000
     Ska betalas inom 1-5 år 32 000 28 000
     Ska betalas senare än 5 år 0 0

 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Tabell räntekostnader och liknande resultatposter
  2020 2019
Räntekostnader till koncernföretag, inklusive kostnad checkkredit 21 466 23 976
Övriga räntekostnader 74 35
Totala räntekostnader 21 540 24 011

 

Not 9 Bokslutsdispositioner

Tabell bokslutsdispositioner
  2020 2019
Överavskrivningar, maskiner och inventarier    
Lämnat koncernbidrag 30 324 35 911
Erhållet koncernbidrag    
Summa bokslutsdispositioner 30 324 35 911

 

Not 10 Skatt på årets resultat

Tabell skatt på årets resultat
  2020 2019
Aktuell skatt på årets resultat -549 -558
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 178 0
Uppskjuten skatt på årets resultat 1 053 1 040
Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Summa redovisad skatt 682 482
     
Redovisat resultat före skatt -682 -482
Skatt på redovisat resultat enligt gällande
skattesats (21,4% år 2020 och år 2019):
146 103
Skatteeffekt av:    
     Ej avdragsgilla kostnader -394 -374
     Ej skattepliktiga intäkter 793 793
     Aktuell skatt åter från tidigare år 178 0
     Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år  0 0
     Skatteeffekt pga av förändring av skattesats -41 -40
Redovisad aktuell skatt 682 482

 

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Tabell materiella anläggningstillgångar
  2020 2019
Fastigheter och byggnader    
Ingående anskaffningsvärde 791 741 777 543
Omklassificering 5 510 14 198
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 797 251 791 741
Ingående avskrivningar -349 843 -321 246
Årets avskrivningar -28 862 -28 596
Utgående ackumulerade avskrivningar -378 705 -349 842
Utgående redovisat värde 418 546 441 899
     
Mark och markanläggningar    
Ingående anskaffningsvärde 52 575 25 978
Omklassificering 705 26 597
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 280 52 575
Ingående avskrivningar -12 146 -10 693
Årets avskrivningar -1 578 -1 453
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 724 -12 146
Utgående redovisat värde * 39 556 40 429
     
Pågående nyanläggning    
Ingående anskaffningsvärde  292 490 335 154
Årets nyanskaffning 349 152 277 901
Omklassificering -315 762 -320 565
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 325 880 292 490
     
Markinventarier, ledningsnät/anordning    
Ingående anskaffningsvärde 2 208 643 2 001 173
Omklassificering 260 464 222 518
Utrangering -3 687 -15 048
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 465 420 2 208 643
Ingående avskrivningar -459 045 -398 886
Årets avskrivningar -71 982 -67 837
Utrangering 2 435 7 678
Utgående ackumulerade avskrivningar -528 592 -459 045
Utgående redovisat värde ** 1 936 828 1 749 598
     
Maskiner/inventarier och andra tekniska anläggningar    
Ingående anskaffningsvärde 347 949 292 680
Omklassificering 49 084 57 251
Utrangering -7 690 -1 982
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 389 343 347 949
Ingående avskrivningar -113 426 -90 754
Årets avskrivningar -28 355 -24 654
Utrangering 7 669 1 982
Utgående ackumulerade avskrivningar -134 112 -113 426
Utgående redovisat värde ** 255 231 234 523

* Taxeringsvärde på mark/byggnad ej åsatt.

** Biogasanläggningen klassificeras som inventarie, totalt kvarvarande anskaffningsvärde 224 230 tkr varav årets anskaffning uppgår till 19 164 tkr och ackumulerade avskrivningar är - 68 735 tkr. Restvärdet per 201231 är 155 495 tkr.

 

Not 12 Fordringar hos koncernbolag/kommunen

Tabell fordringar hos koncernbolag/kommunen
  2020 2019
Ingående saldo 344 481 342 023
Tillkommande/avgående fordringar, netto -100 629 2 458
Amorteringar/avgående fordringar 0 0
Summa utgående fordringar 243 852 344 481

 

Not 13 Uppskjutna skattefordringar

Tabell uppskjutna skattefordringar
  2020 2019
Ingående saldo 24 655 23 615
Tillkommande skattefordringar 1 053 1 040
Återförda skattefordringar 0 0

Se även not 10 Skatt på årets resultat.

 

Not 14 Andra långfristiga fordringar

Tabell andra långfristiga fordringar
  2020 2019
Ingående saldo, deposition Energi Sverige AB 0 780
Avgående fordringar, deposition Energi Sverige AB 0 -780
Summa andra långfristiga fordringar 0 0

 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tabell förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2020 2019
Förutbetalda hyror 1 917 1 568
Övriga förutbetalda kostnader 3 315 3 816
Upplupna intäkter 13 317 12 028
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 549 17 412

 

Not 16 Antal aktier och kvotvärde

 
  Antal aktier Kvotvärde (tkr)
Antal A-aktier 5 000 5 000

 

Not 17 Förslag till resultatdisposition (kr)

Tabell förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 2020 2019
Balanserade resultat 0 0
Årets resultat 0 0
  0 0
disponeras så att:    
i ny räkning överföres 0 0

 

Not 18 Avsättningar

Tabell avsättningar
  2020 2019
Avsättningar för skatter, ej uppskjuten skatt 549 3 975
Deponifond Hovgårdens avfallsanläggning 35 092 34 404
  35 641 38 379

Saldot ökar i takt med beräknad diskonteringsränta 688 tkr år 2020. Avsättning motsvaras av ett framtida åtagande att återställa deponin.

 

Not 19 Långfristiga skulder

Tabell långfristiga skulder, med specifikation
  2020 2019
Kommuninternt lån VA * 1 850 000 1 878 900
Kommuninternt lån Avfall * 0 0
Skulder, USAB 66 235 35 911
Förutbetalda anläggningsavgifter 483 179 442 449
Investeringsfond (VA) 48 697 52 402
Investeringsbidragsfond (Avfall) 54 151 59 411
Summa långfristiga skulder  2 502 262 2 469 073
     
Specifikation not 10 förfallotid skulder    
Förfaller mellan 0 och 1 år efter balansdagen    
Skulder till kommunen * 300 000 328 900
Övriga skulder   0 0
Totalt 300 000 328 900
     
Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen    
Skulder till kommunen 1 250 000 1 350 000
Övriga skulder   0 0
Totalt 1 250 000 1 350 000
     
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen    
Skulder till kommunen 300 000 200 000
Övriga skulder   586 027 554 263
Totalt 886 027 754 263

* 300 000 tkr ligger som kort skuld till koncernföretag i balansräkningen, år 2020

Bolaget använder sig inte av finansiella instrument (derivat) i sin kredithantering. Avsikten är att förnya krediterna efter slutförfallodagen. Alla lån är med fast ränta. Den genomsnittliga räntan är vid årsskiftet 1,09 % (1,26 %). Den genomsnittliga räntan är vid årsskiftet 1,09 % (1,26 %). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 3,10 år (2,92 år).

 

Not 20 Checkräkningskredit

Tabell checkräkningskredit
  2020 2019
Beviljad kredit 200 000 200 000
Utnyttjad kredit -127 679 -45 646
Totalt outnyttjad kredit 72 321 154 354

 

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tabell upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2020 2019
Upplupna semesterlöner 5 615 5 290
Upplupna sociala avgifter 2 285 1 662
Upplupna lönekostnader 1 657 0
Förutbetalda brukningsavgifter 38 259 0
Förutbetalda hushållsavfallsavgifter 29 319 50 333
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 65 198 54 893
Summa upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 142 333 112 178

 

Not 22 Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter balansdagen.