Till sidans huvudinnehåll

Examensarbete inom läkemedelsrening

Vill du göra examensarbete inom vårt pilotprojekt för utvärdering av behandlingstekniker för avskiljning av läkemedelsrester och PFAS vid Kungsängsverket i Uppsala?

Bakgrund

Läkemedelsrester och mikroföroreningar i inkommande avloppsvatten till reningsverk avskiljs bara till viss del i dagens reningsverk som är designade för att avskilja fosfor, kväve och organiskt material. Fyrisån är ett litet vattendrag med låg vattenomsättning vilket motiverar en satsning på ett nytt reningssteg för att minska tillförseln av mikroföroreningar via reningsverket. En förstudie har identifierat ett antal prioriterade substanser som riskerar att ha en negativ påverkan på den akvatiska miljön.

Uppsala Vatten och Avfall renar idag vid Kungsängsverket det kommunala avloppsvattnet via ett mekaniskt, ett biologiskt och ett kemiskt reningssteg, men då den framtida belastningen kommer öka behöver avloppsreningsverket byggas ut och byggas om. I denna ombyggnation ska ett sista steg med rening av mikroföroreningar läggas till, varav olika tekniker är möjliga.

En pilotstudie har påbörjats med inledande bänkskaleförsök våren 2021 som följts upp med fortsatta bänkskaleförsök under 2022. Nu sker en uppskalning till en pilot i containerlösning som tas i drift i september. Pilotförsök kommer pågå under 2021-2023 och resultera i viktiga resultat som används vid utformning och design av det nya reningssteget på Kungsängsverket.

Syfte och mål

Inom ramen för läkemedelsprojektet kommer det finnas stora möjligheter till examensarbete och praktik i samarbete med Uppsala vatten, universitet och högskolor samt andra samarbetspartners inom projektet. Studentprojekten kommer bidra med en viktig del i utvärderingen av vilken eller vilka tekniker som kommer väljas i den framtida reningen. Vilka metoder lämpar sig bäst och vilken reningseffektivitet kan uppnås vid avskiljning av mikroföroreningar med hänsyn tagen till avloppsvattnets sammansättning och Fyrisåns behov? Resursförbrukning och ekonomi kommer vara en viktig aspekt i utvärderingen såväl som driftsäkerhet.

Syfte och mål med de studentprojekt som startas tas senare fram i samråd mellan Uppsala Vatten, examensarbetare och ämnesgranskare.

Genomförande

Under 2022 har två pilotanläggningar startats upp för test av läkemedelsrening. Båda anläggningar testar olika driftstrategier för aktivt kol och jonbytare, men i olika flödesstorlekar. Beroende på när examensarbetet påbörjas kan arbetet antagligen genomföras på kolonn- eller containerpilotanläggningen. Tanken är att examensarbetet ska innehålla en stor andel praktiskt jobb på plats på Kungsängsverket i Uppsala.

Ansökan

För examensarbete VT23 önskas intresseanmälan senast 20 oktober 2022 till annamaria.sundin@uppsalavatten.se

Handledare

Anna Maria Sundin, Uppsala vatten
annamaria.sundin@uppsalavatten.se

Lovisa Olofsson, bitr. handledare Uppsala vatten
lovisa.olofsson@uppsalavatten.se

Handledning kommer även erhållas från IVL som är samarbetspartner i projektet.