Storskalig läkemedelsrening

Uppsala Vatten har startat ett pilotprojekt för läkemedelsrening av avloppsvatten på vårt avloppsreningsverk Kungsängsverket.

Målet med pilotprojektet är att utvärdera vilka metoder som lämpar sig bäst och vilken reningseffektivitet som kan uppnås vid avskiljning av mikroföroreningar med hänsyn tagen till avloppsvattnets sammansättning och Fyrisåns behov.

Resultaten i pilotprojektet ska sedan ligga till grund för vilken metod som blir aktuell när vi startar en storskalig läkemedelsrening vid Kungsängsverket.

Bakgrund

Dagens reningsverk är utformade för att rena fosfor, kväve och organiskt material på ett effektivt sätt, men i avloppsvattnet som kommer till reningsverken finns också läkemedelsrester och andra typer av föroreningar som är svåra att rena på ett lika effektivt sätt.

I en studie identifierade Uppsala Vatten ett antal prioriterade substanser, som har stor negativ påverkan på vattenmiljön. I pilotprojektet har vi sedan valt att fokusera på dessa prioriterade substanser.

I pilotstudien testas nu olika tekniker för att rena och bryta ner dessa mikroföroreningar. Det unika med projektet är att vi i så kallade bänk- och containerskala testar ny teknik för att avskilja mikroföroreningar i spillvatten. Vi testar både GAK och anjonbytare.

Projektet innebär att vi är i framkant vad gäller rening av läkemedel och mikroföroreningar, eftersom Uppsala sannolikt kommer att vara en av de första kommunerna i Sverige som installerar fullstor läkemedelsrening. Projektet är en del av ett nationellt lärande i en fråga som är komplex både för teknik och miljö, eftersom det idag är osäkert hur framtida reningskrav kommer att se ut. Parallellt med projektet pågår också en provtagningskampanj för att analysera vilka mikroföroreningar som finns i Fyrisån.

Finansiering

Uppsala vatten med bidrag från Naturvårdsverket.

Projektpartners

Naturvårdsverket, IVL och SLU.

Projekttid

2021 – 2023

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-20T13:19:59
Last modified:
2023-02-28T09:14:34
Published:
2022-07-20T13:56:26
Last published:
2023-02-28T09:14:34
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id