Hållbara innovativa lösningar för behandling av dricksvatten (SIDWater)

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, med en beräknad konsumtion på 2-2,5 liter per dag för vuxna. Den höga konsumtionen innebär att även mycket låga halter av föroreningar kan resultera i ett stort intag, vilket kan leda till hälsorisker.

Bakgrund

Under de senaste åren har det rapporterats om problem med per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i kommunalt dricksvatten som orsakats av kemikalieanvändning (t.ex. Uppsala och Ronneby).

Projektet (SIDWater) fokuserar på bättre rening av PFAS, löst organiskt material (DOM) och andra oönskade, potentiellt toxiska ämnen så som bekämpningsmedel, läkemedel och naturligt bildade alggifter. Syftet är att säkra hållbarheten för dricksvattenproduktion genom att de nya lösningarna leder till att föroreningarna renas bort utan att de släpps ut i miljön igen, dvs stoppa den eviga cykeln av "att rena och släppa ut".

De specifika målen är att

  • utveckla alternativa förbehandlingsprocesser,
  • utvärdera nya behandlingskombinationer som kan nå de nya striktare kraven,
  • använda alternativa metoder för att behandla de koncentrerade avfallsströmmarna så att vattnet kan återanvändas eller släppas ut i miljön,
  • utvärdera hållbarheten av de utvecklade behandlingsalternativen med kostnads- och livscykelanalys och
  • presentera resultaten för vattenproducenter, lagstiftare och övriga dricksvattenintressenter.

I SIDWater arbetar forskare, dricksvattenproducenter och företag inom dricksvattenberedning tillsammans. Vi kommer att undersöka fyra fallstudier med olika råvattenkällor i nära samarbete med dricksvattenleverantörerna.

De utvalda studieobjekten är

  1. konstgjord infiltration med vatten från Fyrisån (Uppsala Vatten),
  2. konstgjord infiltration med vatten från Bolmen och Vombsjön (Sydvatten),
  3. dricksvattenproduktion direkt från Mälaren nära Järfälla (Norrvatten), och
  4. Mälarvatten nära Stockholm (Stockholms Vatten).

Det föreslagna projektet studerar källa-till-kran, dvs vi tar ett helhetsgrepp från rå- till kranvatten, och ska utveckla lösningar för att stoppa PFAS och annan förorening av konstgjort grundvatten, grundvatten och dricksvatten.

Finansiering

FORMAS

Projektpartners

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Länk till annan webbplats., Uppsala universitet, Lunds universitet, Chalmers, Göteborgs universitet, SYdvatten, Norrvatten, Stockholm Vatten

Projekttid
Jan 2022 – nov 2026

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-12-22T10:32:48
Last modified:
2024-06-18T10:40:55
Published:
2022-12-22T10:50:45
Last published:
2022-12-22T10:58:27
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id