Innovationsplan

För att kunna möta kundernas behov och ändrade förutsättningar på grund av klimat och miljö, nu och i framtiden, har Uppsala Vatten tagit fram en innovationsplan.

Innovation, forskning och utveckling

Kraven och utmaningarna för bolaget ökar och därmed ökar behovet av att förtydliga bolagets arbete med innovation, forskning och utveckling.

Syftet med planen är att skapa en tydlighet, långsiktighet och möjlighet att arbeta proaktivt inom bolagets mest prioriterade frågeställningar för innovation, forskning och utveckling. Genom planen förenklas och effektiviseras möjligheten att hitta lösningar på bolagets utvecklingsbehov.

Bild på den så kallade regnparken i Rosendal, där regn- och smältvatten kan samlas för att undvika översvämningar.

Varför innovation?

Uppsala Vatten arbetar strategiskt och förutseende med innovation. Det gör vi för att möta framtidens många krav och utmaningar.

Innovation innebär att vi gör rätt arbete i rätt tid. Att vi tar små steg och stora kliv för ett rent vatten och smarta kretslopp för ett hållbart liv när Uppsala växer.

Mål

Innovationsarbetet är kopplat till affärsplanen och Uppsala Vattens bolagsmål. Det bidrar till smarta, uthålliga och effektiva tjänster för Uppsala Vattens kunder.

Tillsammans i våra samarbeten med universitet, högskolor och branschkollegor bidrar vi till utveckling både i Uppsala, Sverige och världen.

Bildkollage över Uppsala Vattens verksamheter på återvinningscentraler, dricksvatten i hemmet, regnvatten, arbeten med ledningsnät med mera

Sammanfattning

Viktiga frågor för framtiden:

 • Hur vi hanterar de föroreningar som finns i det vatten som ska bli dricksvatten och i vårt avloppsvatten.
 • Hur vi hanterar de utmaningar som kommer med ett förändrat klimat och hur vi klimatanpassar vår verksamhet.
 • Hur vi bidrar till omställningen till ett cirkulärt samhälle och behov av förnybara bränslen.
 • Hur vi möter nya, tuffare lagkrav, krav och behov när Uppsala växer.
 • Hur vi digitaliserar vår verksamhet och kan använda den data vi samlar in på ett bättre sätt.
 • Hur vi bygger och driver våra anläggningar för att minska klimatutsläppen och energianvändningen.

Innovationsprioriteringar

Dricksvatten

Uppsala Vatten och Avfall AB säkerställer en långsiktig, hållbar produktion av dricksvatten av god kvalitet till våra kunder, nu och i framtiden. Produktionen ska hantera föroreningar, effekter från klimatförändringar och nya lagkrav. Den ska också utvecklas för att använda energi och kemikalier effektivt och för att minska klimatavtrycket.

Dricksvatten - prioriterade frågeställningar

 • Hur säkerställer vi att vattenresurserna till dricksvattenproduktionen är tillräckliga och hållbara även på (mycket) lång sikt?
 • Hur vi anpassar reningstekniken på våra vattenverk till framtida vattenkvalitetskrav för att säkra dricksvattenkvaliteten.
 • Hur vi ska förbereda oss för att hantera nya kemiska föroreningar i råvattnet i framtiden. Hur kemikalierna transporteras och förändras i vattentäkterna.
 • Hur det förändrade klimatet med längre torrperioder och kraftigare nedbördsmönster påverkar tillgången och kvalitén på vårt råvatten, och vilka förebyggande åtgärder vi därför bör genomföra.
 • Vilka processkemikalier som är mer hållbara och energieffektiva än de vi använder idag och hur vi bygger våra dricksvattenanläggningar på ett klimatsmart sätt.
 • Hur vi minskar användningen av dricksvatten hos hushåll och verksamheter så att dricksvattnet räcker till fler kunder, vilket i sin tur minskar den totalt klimatpåverkan från dricksvattenproduktionen.

Regn- och smältvatten

Uppsala Vatten och Avfall AB utvecklar utformning av regn- och smältvattenhantering. Vi påverkar lagstiftningen och arbetar med att minska utsläppen av föroreningar i naturmiljön, öka biodiversiteten och minska riskerna för negativa effekter vid extrema väderhändelser. Det gör vi för att bidra till bättre miljökvalitetsnormer och klimatanpassa Uppsala.

Regn- och smältvatten - prioriterade frågeställningar

 • Hur dammar ska fördröja och rena regn- och smältvatten på bästa sätt för att minska utsläppen av föroreningar i naturmiljön.
 • Hur dammar ska byggas för att fungera vid mer extrema väder än tidigare, och vara hållbara ekosystem både vid torra och blöta perioder.
 • Vilka typer av dagvattenanläggningar som fungerar bäst på olika platser.
 • Hur bolaget kan säkerställa en effektiv hantering av regn- och smältvatten som är hållbar över tid avseende dimensionering och lokalt omhändertagande av vattnet.
 • Vilka krav bolaget som VA-huvudman kan ställa på fastighetsägare gällande rening och fördröjning av regn- och smältvatten. Vilka möjligheter det finns för bolaget att äga anläggningar på allmän plats.

Avlopp och slam

Uppsala Vatten och Avfall AB utvecklar hanteringen av avloppsvatten och slam för att minska utsläppen av föroreningar i naturmiljön. Vi vill tillvarata de resurser som finns i avloppsvattnet och bidra till den cirkulära omställningen samtidigt som vi minskar miljö- och klimatpåverkan.

Avlopp och slam - prioriterade frågeställningar

 • Hur reningen av avloppsvattnet ska förbättras och bli mer effektiv och därmed möta behovet i en växande stad, lagkrav och minskad miljö- och klimatpåverkan. Hur bolaget kan minska behovet att dricksvatten genom att producera ett vatten av lägre kvalitet som duger till vissa användningar.
 • Hur bolagets reningsprocesser ska bli mer resurseffektiva och i samverkan med andra minska behovet av ny råvara. Hur bolaget ska hantera behovet av kemikalier till reningen i en krissituation.
 • Vilka åtgärder bolaget ska vidta för att minska växthusgasutsläpp från avloppsvattenrening och slamlager. Hur vi bygger vi om- och till avloppsreningsverken så att klimatpåverkan blir så liten som möjlig.
 • Hur reningen av läkemedel och andra föroreningar från avloppsvattnet ska se ut och hur bolaget kan påverka vilka kemikalier och läkemedel som hamnar i avloppsvattnet. Detta görs för att skydda naturmiljön och för att möta nya lagkrav.
 • Hur bolaget ska nå en kvalitetssäkrad användning av slam från avloppsreningen sett till lagkrav, näringsåterföring, ekonomi och tillförlitlighet.
  Hur det resursverk som bolaget planerar för framtiden tillvaratar värme, energi, näringsämnen och renat vatten på bästa sätt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ledningsnät

Uppsala Vatten och Avfall AB utvecklar ledningsnätet för att minska läckage och öka resurseffektiviteten. Det gör vi för att minska störningar i samhället, bidra till ett säkert livsmedel och en god miljö.

Ledningsnät - prioriterade frågeställningar

 • Hur bolaget kan hitta och åtgärda vattenläckor så snabbt som möjligt och minska inläckage i ledningarna för att slippa onödig belastning på avloppsreningsverken.
 • Hur digitalisering kan hjälpa oss att beräkna kapacitet för utbyggnation och ge bättre prognoser till reningsverken vid kraftiga regn.
 • Hur bolaget ska arbeta för att minska resursanvändningen genom färre felkopplingar och bättre förebyggandearbete hos fastighetsägare och hur mängden dricksvatten som läcker ut innan det når kund kan minska. Hur effekterna av svavelväte i ledningsnätet kan minska och därmed minska slitage på ledningar och förbättra arbetsmiljön?
 • Hur bolaget kan minska klimatpåverkan från materialval och anläggningsmetoder. Hur bolaget kan säkerställa att ledningsnätet klarar ökade flöden från kraftiga regn och andra klimateffekter för att minska risken att orenat avloppsvatten når våra vattendrag.
 • Hur vi kan säkerställa god lukt och smak på dricksvattnet hos alla kunder och att ledningsnätet inte påverkar dricksvattenkvaliteten med avseende på mikroföroreningar?
 • Är ledningsnätet nog robust och flexibelt för att kunna hantera en situation där någon del av anläggningen behöver tas ur drift, exempelvis i ett krisläge?

Avfall och cirkulär ekonomi

Uppsala Vatten och Avfall AB utvecklar avfallshanteringen med fokus på cirkularitet och mindre avfall. Bolaget arbetar för mer materialåtervinning, återanvändning och produktion av förnybara bränslen. När vi gör det lätt att göra rätt bidrar det till omställningen till en cirkulär ekonomi och minskade klimatutsläpp.

Avfall - prioriterade frågeställningar

 • Hur vi maximerar produktionen av biogas, vätgas och gödsel för att påskynda omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.
 • Hur bolaget bidrar till att mer och fler material går till materialåtervinning istället för förbränning. Det minskar behovet av ny råvara i samhället samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.
 • Hur bolaget bidrar till att skapa en cirkulär infrastruktur som möjliggör att avfallsmängderna i Uppsala minskar.
 • Vilka åtgärder bolaget ska vidta för att minska de klimatutsläpp som avfallshanteringen orsakar. Detta gäller byggnation av nya avfallsanläggningar och transporter såväl som hanteringen av avfall.
 • Hur avfallsanläggningarna ska anpassas för att minska sårbarheten vid förändringar av temperatur och nederbördsmönster.
 • Hur kunskapen och engagemanget för resursanvändning i en cirkulär ekonomi ska öka, samtidigt som tillgängligheten till systemen för cirkulär resurshantering blir bättre.

Vill du läsa hela innovationsplanen?

Kontakta Uppsala Vatten på fou@uppsalavatten.se.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2024-06-05T14:17:40
Last modified:
2024-06-12T16:05:42
Published:
2024-06-05T16:14:57
Last published:
2024-06-12T16:05:43
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id