Artikeln publicerades 15 mars 2022

Tyck till om Uppsalas nya avfallsplan

Tyck till om Uppsalas nya avfallsplanAvfallsplanen är ute på granskning under perioden 15 mars-1 maj. Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan och att det ska vara lätt att göra rätt.

I ett cirkulärt samhälle används allt man tillverkat så länge det går, och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och materialåtervinns så mycket som möjligt om och om igen.

Det betyder att produkter från början behöver designas för att tillverkas av återvunna material och för att kunna lagas och till slut materialåtervinnas, och att samhället uppmuntrar till en livsstil som leder till mindre konsumtion av nyproducerat material.

I Sverige har varje kommun ansvar för insamling och behandling av kommuninvånarnas avfall, det vill säga det som hushållen slänger i soppåsen och matavfallspåsen, det grovavfall som hushållen lämnar till återvinningscentralerna och för hanteringen av farligt avfall och returpapper. Kommunen har ansvar för att ta fram en avfallsplan som beskriver kommunens mål och åtgärder inom avfallsområdet.

Din synpunkt är viktig

Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. Vad tycker du om Uppsalas föreslagna avfallsplan?

Synpunkter på avfallsplanen lämnas 15 mars-1 maj 2022.

Fysiskt samråd hålls vid två tillfällen den 20 april på Pumphuset.

Tider: kl 13.00-14.00 och kl 18.00-19.00
Adress: Munkgatan 1

Ingen föranmälan krävs.

Avfallsplanens innehåll

Avfallsplanen består av ett program med bilagor som bland annat behandlar nuläge, framtida avfallsmängder, miljöbedömning, samt en handlingsplan.

Läs program och bilagor här Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs handlingsplan här Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster. 

En avfallsplan som bidrar till de globala målen

Uppsala kommun ska vara ledande i miljö- och klimatomställningen där FN:s Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen visar vägen för en hållbar och klimatsmart kommun. Ett av inriktningsmålen i Uppsala kommuns mål och budget är att Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande. Målet fokuserar på en positiv samhällsutveckling som tar hänsyn till miljö och klimat. Avfallsplanen bidrar till målet genom att sätta fokus på att minska avfallsmängderna, eftersom det är det mest kraftfulla sättet att minska avfallets miljö- och klimatpåverkan.

En avfallsplan med människan i centrum

Avfallsplanen är sprungen ur ett brett samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag, kommuninvånarna, föreningslivet och det lokala näringslivet. Tillsammans tittar vi på hur vi vill att Uppsalas avfallshanteringen ska se ut i framtiden. Hur kan vi uppmuntra till en mer hållbar livsstil som genererar mindre avfall? Hur kan vi öka materialåtervinningen? Hur påverkar samhälls- och teknikförändringar avfallshanteringen?

Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Därför innehåller den både fysiska åtgärder som påverkar avfallshanteringen men också åtgärder som leder till beteendeförändringar. Avfallsplanen har satt människan i centrum och syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

EPI debug

Created:
2022-03-15T07:24:02
Last modified:
2023-12-21T12:54:27
Published:
2022-03-15T07:27:07
Last published:
2023-12-21T12:54:27
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
tyck-till-om-uppsalas-nya-avfallsplan

EPI.Id
39a43f1d9f724778acc4b1d293f2e21f