Artikeln publicerades 10 oktober 2022

Ny avfallsplan för ett cirkulärt Uppsala

Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Därför innehåller den både fysiska åtgärder som påverkar avfallshanteringen men också åtgärder som leder till beteendeförändringar. Avfallsplanen har satt människan i centrum och syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

Avfallstrappan, uppifrån och ner; förebygga, återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna, deponera

I ett cirkulärt samhälle används allt man tillverkat så länge det går, och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och materialåtervinns så mycket som möjligt om och om igen.

Det betyder att produkter från början behöver designas för att tillverkas av återvunna material och för att kunna lagas och till slut materialåtervinnas, och att samhället uppmuntrar till en livsstil som leder till mindre konsumtion av nyproducerat material.

I Sverige har varje kommun ansvar för insamling och behandling av kommuninvånarnas avfall, det vill säga det som hushållen slänger i soppåsen och matavfallspåsen, det grovavfall som hushållen lämnar till återvinningscentralerna och för hanteringen av farligt avfall och returpapper. Kommunen har ansvar för att ta fram en avfallsplan som beskriver kommunens mål och åtgärder inom avfallsområdet.

Avfallsplanens innehåll

Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi.

Avfallsplanen består av ett program med bilagor som bland annat behandlar nuläge, framtida avfallsmängder, miljöbedömning, samt en handlingsplan.

Läs avfallsplanens program och handlingsplan

En avfallsplan som bidrar till de globala målen

Avfallsplanen är sprungen ur ett brett samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag, kommuninvånarna, föreningslivet och det lokala näringslivet.

Uppsala kommun ska vara ledande i miljö- och klimatomställningen där FN:s Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen visar vägen för en hållbar och klimatsmart kommun. Ett av inriktningsmålen i Uppsala kommuns mål och budget är att Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande. Målet fokuserar på en positiv samhällsutveckling som tar hänsyn till miljö och klimat. Avfallsplanen bidrar till målet genom att sätta fokus på att minska avfallsmängderna, eftersom det är det mest kraftfulla sättet att minska avfallets miljö- och klimatpåverkan.


EPI debug

Created:
2022-10-10T09:31:27
Last modified:
2022-10-10T09:38:29
Published:
2022-10-10T09:38:29
Last published:
2022-10-10T09:38:29
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id