02 Måluppföljning

Ekonomisk utveckling

Indikator

Enhet

Utfall

Målvärde

Kostnadsbudget/kostnadsutfall

mnkr

751,6

756,9

Intäktsbudget/intäktsutfall

mnkr

762,5

762,0

Utveckling av fonderna


Brukningstaxefond/taxemond avfall

mnkr

89,0 resp 2,7

35 resp. 0

Resultatkrav biogasverksamheten


och Hovgården.

mnkr

13,5

5

Analys

Bolaget nådde de ekonomiska målen sista december 2021. Bolaget upprättar 10 månadsbokslut och 2 prognoser, inklusive analyser och löpande åtgärder, under ett räkenskapsår för att på så sätt säkerställa slutligt utfall.

Affärsverksamheterna

Bolaget uppnår resultatkravet för Hovgården och biogasanläggningen under 2021, det beror på att budget har kunnat innehållas genom ett kvalitativt budgetarbete men även på grund av ändrade förutsättningar såsom högre erhållna bidrag.

Hållbarhet

Indikator

Enhet

Utfall

Målvärde

Avbrottstid per brukare

minuter/brukare per år

7,4

0

Antal tillfällen med

otjänligt dricksvatten

antal

1

0

Förbrukning per person och dygn

l/person och dygn

138

100

Antal reningsverk med behanlingskapacitet

(flöde eller personekvivalenter) > 10 % över behovet

antal

6/10

10/10

Volym bräddat avloppsvatten till följd av

driftstörningar eller stora regn

2688

Målvärde saknas

Andel ovidkommande vatten till spillvattennätet

%

33

< 33

Mängden mat- och restavfall per person

kg/person och år

183

154

Börja arbeta med systematiskt kemikaliehantering i den egna verksamheten genom systemstöd, uppföljning och kontroll
Mängden eget verksamhetsavfall

ton

FA: 9

IFA: 55 900

Målvärde saknas

Mängden egen vattenförbrukning

382 400

Målvärde saknas

Mängden inkommet grovavfall till ÅVC

som går till återanvändning

%

1,3

2,5

Andel slam certifierat enligt Revaq eller biogödsel enligt SPCR120 som återanvänds på jordbruksmark/i kretslopp

%

100

>80

Specifik el- och värmeanvändning inom VA per m³ producerat dricksvaten

kWh/m³

1,54

< 1,5

Utsläpp av växthusgaser från egna fordon och upphandlade transporter

ton CO2

Egna: 169
Upphandlade: 650

Egna: 180

Mängd försåld fordonsgas

Nm³/år

5 800 000

> 4 000 000

Analys

Dricksvatten

Ökning av produktionskapaciteten har varit ett tema under flera år men arbetet med detta har intensifierats under 2020 - 2021.

Att avbrottstiden har en minskande trend beror säkert på en kombination av olika åtgärder så som att vi medvetet ökat takten på utbyte av problemrör innan läckor hunnit uppstå genom förebyggande underhåll och byte av gamla ledningar.

Under mars visade analyser att vattnet i Björklinge var otjänligt med avseende på bens(a)pyren och summan av 4 PAH, vilket innebär att målvärdet ej uppnåtts. Problemet beror sannolikt på gamla bitumen infodrade gjutjärnsledningar.

Förbrukning per person och dygn har inte minskat under året, troligen är en av orsakerna en pandemieffekt – folk jobbar hemma i större utsträckning.

Under året har bolaget påbörjat en kartläggning av den egna dricksvattenförbrukningen. I dagsläget har vi inte möjlighet att mäta exakt förbrukning. Kartläggningen ger dock en bild över var i verksamheten vi förbrukar störst mängder vatten och kan utgöra ett underlag för framtida prioriteringar kopplat till vattenbesparingsåtgärder.

För att förbättra uppföljningen av vattenförbrukningen har bolaget bland annat börjat använda en app för att registrera hur mycket dricksvatten som används för spolningar på ledningsnätet. En rutin för rapportering av intern vattenanvändning kommer att tas fram under 2022 för att öka kvaliteten på uppföljningen ytterligare.

Spillvatten

Samtliga reningsverk har en väl fungerande rening men målsättningen att ha 10 % överkapacitet uppnås inte för fyra av anläggningarna och målet bedöms därför inte vara uppfyllt. För de anläggningar där man inte uppnår en kapacitet över 10 % är åtgärder nödvändiga för att säkerställa tillräcklig kapacitet i framtiden.

För Kungsängsverket pågår en tillståndsansökan och om- och nybyggnationer för att kunna säkerställa nödvändig kapacitet för en växande befolkning. Tillståndsansökan lämnades in under 2020 och under 2021 har arbete med kompletteringar och yttranden pågått. Under året har också byggnation av ny grovrening och försedimentering på Kungsängsverket påbörjats för att utöka kapaciteten. Framtagande av ett principförslag för framtida Kungsängsverket har också påbörjats.

Befolkningsökningen i Storvreta och Vattholma riskerar att begränsas av reningsverkens nuvarande kapacitet. I Storvreta planeras för om- eller nybyggnation av reningsverket för att anpassa reningsverket för kväverening och ökad kapacitet. En vägvalsutredning planeras i samband med de inledande utredningarna för Vattholma, Skyttorp och Storvreta för att utreda framtida utformning för omhändertagande av spillvattnet i nordöstra delarna.

I Järlåsa har man en hög andel tillskottsvatten vilket kan innebära problem med höga flöden som överskrider reningsverkets dimensionerande kapacitet. I nuläget fungerar reningen väl men åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten och/eller åtgärder i reningsverket för att hantera höga flöden bör genomföras för att säkerställa reningen även i framtiden.

Årsnederbörden i Uppsala var 466 mm2021, vilket innebär att Uppsala fick mindre nederbörd än normalt. Årsmedelvärde för normalperioden 1981 – 2021är 550 mm.År 2020 föll 503 mm regn. Trots en lägre nederbördsmängd är den bräddade volymen större 2021 än 2020. Bräddningarna har framförallt skett vid kraftig snösmältning och långvarigaregn.

För att minska volymen bräddat avloppsvatten har bolagetbytt pumpar i ett antal pumpstationer för att öka kapaciteten att avleda vatten vid stora flöden, till exempel vid intensiva regn eller snösmältning. Bolaget har även påbörjat en utredning och gjort flödesmätningar kring pumpstationen Vallbysom avleder spillvatten tillGåvstareningsverk,samt filmatledningsnäteti området. Fortsatta utredningarkrävs för beslut om åtgärd. Flödesmätningar har även utförts i Vängedär det är problem med slamflykt på reningsverket vid stora flöden. För att minska mängden tillskottsvatten har bolaget arbetat med att identifiera ledningar med nedsatt funktion och förnya dem. Flödesmätningar och olika typer av inventeringar och utredningar för att hitta områden med mycket tillskottsvatten har genomförts.

Avfall och återvinning

Under 2021 har arbetet med att ta fram Avfallstaxa 2022 pågått. Avfallstaxa 2022 ska uppmuntra till generellt minskade avfallsmängder, ökad källsortering av kommunalt avfall, vilket innebär uppdelning av restavfall och matavfall samt till en hög grad av utsortering av förpackningar och annat avfall.

Projektet med att införa papperspåse för matavfallsinsamling har pågått under hela 2021. Övergång till papperspåse minskar användningen av plastpåsar i samhället och bidrar till klimatvinst genom minskat koldioxidutsläpp och förhoppningen är att det kommer att bli lättare att sortera rätt och att det genererar mindre rejekt (avfall) från biogasanläggningen. Kärlhantering i egen regi med fokus på reparation, återanvändning och materialåtervinning av kärl har utvecklats under 2021.

Under 2021 har Avfall Sveriges nationella skyltsystem implementerats på samtliga ÅVC:er. Detta för att förenkla för kunderna att sortera rätt.

Arbetet med återbruksmaterial på våra ÅVC:er har påverkats den rådande pandemin vilket har inneburit att försäljningskanalen för återbruk har varit stäng halva året. Detta har gjort att våra ÅVC:er inte har kunnat ta emot material.

Under 2021 har många inlägg i Uppsala Vattens kanaler, t.ex. Facebook, Instagram och uppsalavatten.se, haft som mål att inspirera följare och kunder att leva mer hållbart. Inläggen handlar om allt från återbruk, minskat matsvinn, mer och bättre återvinning och bidrar till kommunikationen för det bolagsövergripande målområdet effektiv resursanvändning.

Klimat och energi

Ett arbete för att klimatanpassna bolaget är arbetet med skyfallsfrågorna, där flera arbeten pågått under året. Bolaget projektleder kommunens projekt för framtagande av en skyfallsplan under ägarskap av kommunens säkerhetschef. För skyfallsplanen har det även tagits fram en skyfallsanalys och att arbete pågår med att ta fram en strukturplan för vatten. Hydrauliska modeller har tagits fram för dag- och spillvattennätet. Arbete pågår för närvarande med att kalibrera modeller för att kunna justera modellerna så de bättre överensstämmer med verkligheten och kan visa hur ledningsnätet påverkas av olika typer av regn och belastning. Översvämningskarteringen för Fyrisån håller på att revideras av MSB, vilket kan ha effekt på vilka av bolagets anläggningar som påverkas vid ett högt flöde.

En anledning till att indikatorn för el och värmeanvändningen inte har minskat är att värmeförbrukningen varit något högre under 2021 jämfört 2020 på grund av lägre temperaturer 2021 under de kallaste månaderna. Energikartläggningar har genomförts under 2021 både på biogasanläggningen och Kungsängsverket, flera potentiella effektiviseringar har identifierats som när de genomförs kommer minska energianvändningen och bidra till ett mer energieffektivt Uppsala Vatten på sikt.

Bolaget har under 2020 och 2021 i upphandlingar av transporttjänster ställt krav på förnybara drivmedel vilket lett till utsläppsminskningar under året som gått. Målet om att våra fordon och våra upphandlade transporter endast ska drivas av förnybara drivmedel till 2023 är möjligt att nå men kräver fortsatt samarbete med entreprenörer och att det inte uppstår drivmedelsbrist avseende HVO.

Bussarna flyttade till ny depå under feb 2021 och har därefter kraftigt utökat sin användning av biogas. Personbilsförbrukningen har ökat bland annat genom att en ny tankstation etablerats i Librobäck. Coronarestriktionerna har lättats och mera transporter utförs och ingen reduktion i busstrafiken under 2021. Biogassektionen har börjat köpa in biogas som komplement till egen produktion då den ökningen har varit större än väntat. Utifrån en utredning gällande biogasens affärsmässighet har en handlingsplan för biogasens utveckling tagits fram vilken ramar in flera aktiviteter och projekt som utvecklar biogasanläggningen.

Verksamhetsutveckling

Indikator

Enhet

Utfall

Målvärde

Nöjd Medarbetar Index (NMI)

index

73

73

Ledarskapsindex (LI)

index

79

77

Sjukfrånvaro

%

3,1

3,81

Nöjd Kund Index (NKI)

index

67

73

Klagomål

antal

227

målvärde saknas

Analys

Verksamhetsutveckling

Bolaget ser en positiv utveckling inom området och samtliga indikatorer ses ha en hållbar positiv trend. Systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter, trots utmaningar i genomförandet under åren med pandemi. Insatser genom utbildningar, utökade resurser för HR-Sektionen samt utarbetade rutiner förväntas bidra till en positiv utveckling inom arbetsmiljöområdet. Både för medarbetare och chefer i deras strävan att gemensamt forma arbetsplatser som främjar prestation och hälsa.

Kund

Som helhet har bolaget tagit flera kliv framåt under 2021. Webbplatsen som är den främsta kanalen för kundkontakt har tillgänglighetsanpassats.

Servicegraden i kundservice är fortsatt hög. Vi klarar målet på 3 minuter i svarstid med råge då vi har 1 minut och 23 sekunder i svarstid. Vi har ungefär 40 000 inkommande ärenden till kundservice per år och flertalet är via telefon och mejl. Vi har infört chattfunktion på webben för att underlätta kommunikationen för kunderna.

NKI-undersökning för 2021 visar bland annat att kännedomen om bolaget har ökat och att många kunder vill att bolaget delar ännu mer tips om hur de kan leva hållbart. Under 2021 har bolaget också fått testa kommunikationen med kunder under en kris, när PAH upptäcktes i Björklinge. Utvärderingar av det arbetet visar att kunderna var nöjda med kommunikationen, även om det fanns ett missnöje när ett fåtal hushåll och kunder inte kunde dricka vattnet i kranen under ett par månaders tid

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-03-31T11:12:06
Last modified:
2024-05-07T11:06:21
Published:
2021-05-06T14:53:31
Last published:
2024-05-07T11:06:21
Template
Sida


EPI.PageType
ReportSectionPage

EPI.PageURLSegment
maluppfoljning

EPI.Id
c232df5b6b17477682f193020c53e80c