Dagvattenanläggningen

I Uppsala tas dagvatten, alltså regn- och smältvatten, omhand i ett system av ledningar och dagvattendammar. Tillsammans bildar dessa Uppsalas dagvattenanläggning.

Dagvattennätet i Uppsala med kransorter är cirka 537 kilometer långt inklusive servisledningar. I Uppsala leds merparten av dagvattnet till Fyrisån, Sävjaån och Hågaån.

Uppsala Vatten har ungefär

  • 25 dagvattendammar,
  • fem översilningsytor och
  • tio magasin för fördröjning och rening och av dagvatten.

Dagvatten kan behöva renas från föroreningar, men har inte på samma sätt som spillvatten (avlopp) ett reningsverk. Dagvattnet renas istället i dagvattendammar och biobäddar i själva ledningssytemet.

Ledningsnätet i Uppsala kommun är uppbyggt enligt duplikatsystemet, vilket betyder att spill- och dagvatten har separata ledningar.

Vem ansvarar för vad

Dagvatten är ett delat ansvar mellan Uppsala Vatten, som är så kallad VA-huvudman, Uppsala kommun och enskilda fastighetsägare. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är Uppsala Vatten ansvarigt för att leda bort dagvattnet inom verksamhetsområde för dagvatten ansvariga för avledning, och vid behov rening av, dagvatten.

I korthet kan man beskriva ansvaret för dagvattenanläggningen så här:

  1. Fastighetsägaren ansvarar inom respektive fastighet,
  2. Uppsala kommun ansvarar för brunnarna på gatorna och
  3. Uppsala Vatten för ledningarna under marken.
Skiss över ansvar för de olika delarna av dagvattensystemet. Uppsala Vatten ansvarar för rören i marken, kommunen för brunnarna och gatorna och fastighetsägaren inne på sin fastighet.

Principskiss över ansvar inom verksamhetsområde och detaljplaner. Fastighetsägarens ansvar är markerat med rött, kommunen, i funktion av väghållare och huvudman för allmänna platser, med orange och Uppsala Vatten med grönt. (Bild från Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun)

Öppna och slutna dagvattenanläggningar

Uppsala Vatten renar dagvatten innan det når våra vattendrag i ett 30-tal synliga dagvattenanläggningar, dagvattendammar och översilningsytor, som är markerade på kartan.

Karta över de öppna dagvattenanläggningarna i Uppsala kommun.

Karta över öppna dagvattenanläggningar i Uppsala. De består av dammar och översilningsytor.

Det finns också ett drygt 10-tal slutna dagvattenanläggningar som typiskt sett är underjordiska magasin.

Karta över de slutna dagvattenanläggningarna i Uppsala kommun.

Karta över slutna anläggningar i Uppsala, så som underjordiska magasin.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-11-28T10:14:43
Last modified:
2023-06-28T13:21:22
Published:
2022-11-28T10:42:03
Last published:
2023-06-28T13:21:22
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id