Dagvattenanläggningen

Dagvatten är ett delat ansvar mellan VA-huvudmannen, Uppsala kommun och enskilda fastighetsägare. Uppsala Vatten är VA-huvudman och har ett ansvar för att omhänderta vattnet. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är Uppsala Vatten inom verksamhetsområde för dagvatten ansvariga för avledning, och vid behov rening av, dagvatten.

Avloppsledningsnätet i Uppsala kommun är uppbyggt enligt duplikatsystemet, vilket betyder att spill- och dagvatten har separata ledningar. Dagvattennätet i Uppsala med kransorter är cirka 537 kilometer långt inklusive servisledningar. I Uppsala leds merparten av dagvattnet till Fyrisån, Sävjaån och Hågaån. Uppsala Vatten har ungefär 25 dammar, fem översilningsytor och tio magasin för fördröjning och rening och av dagvatten.

Vem ansvarar för vad

Skiss över ansvar för de olika delarna av dagvattensystemet. Uppsala Vatten ansvarar för rören i marken, kommunen för brunnarna och gatorna och fastighetsägaren inne på sin fastighet.

Principskiss över ansvar inom verksamhetsområde och detaljplaner. Fastighetsägarens ansvar är markerat med rött, kommunen, i funktion av väghållare och huvudman för allmänna platser, med orange och Uppsala Vatten med grönt. (Bild från Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun)

I korthet kan man beskriva ansvaret för dagvattenanläggningen så här. Inom respektive fastighet ansvarar fastighetsägaren. Uppsala kommun ansvarar för brunnarna på gatorna och Uppsala Vatten för ledningarna under marken.

Öppna och slutna dagvattenanläggningar

Uppsala Vatten renar dagvatten innan det når våra ytvatten i ett 30-tal synliga dagvattenanläggningar som är markerade på kartan.

Karta över de öppna dagvattenanläggningarna i Uppsala kommun.

Karta över öppna dagvattenanläggningar i Uppsala. De består av dammar och översilningsytor.

Det finns också ett drygt 10-tal slutna dagvattenanläggningar som typiskt sett är underjordiska magasin.

Karta över de slutna dagvattenanläggningarna i Uppsala kommun.

Karta över slutna anläggningar i Uppsala, så som underjordiska magasin.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-11-28T10:14:43
Last modified:
2022-11-28T13:20:04
Published:
2022-11-28T10:42:03
Last published:
2022-11-28T13:20:04
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id