Till sidans huvudinnehåll

Avfall

Vi ansvarar för att ta hand om hushållsavfall, slam, latrin och farligt avfall i Uppsala kommun. I uppdraget finns också återvinning av avfall och deponi av det som inte går att använda på annat sätt. Vi tillverkar också biogas av matavfallet.

Avfallstrappan visar hur avfall ska tas om hand. Den är en del av ett EU-direktiv och innehåller fem nivåer där det högsta steget (1) visar vad som är bäst och lägsta steget (5) vad som bör undvikas. Alla steg visar dock hur man ska hantera avfall inom EU.