Deponering

Avfall som varken kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas måste förvaras på ett säkert sätt under en lång tid, genom att läggas på deponi.

Mängden avfall till vår deponering har sjunkit de senaste åren, tack vare att vi sorterar ut mer material för återvinning, och idag deponerar vi cirka 1 procent av allt avfall som kommer in till Hovgårdens avfallsanläggning.

Rening av lakvatten

På Hovgården, Uppsala Vattens tillståndspliktig avfallsanläggning, finns Uppsalas deponi. I själva deponin finns avfall från många olika tidsperioder. När det regnar på den uppstår så kallat lakvatten som tar med sig oönskade ämnen. 

Kraven på vad som fick läggas på deponin och kontrollen av lakvattnet har varierat under åren. Vi får idag kännedom om nya förorenade eller övergödande ämnen som kan läcka från deponier, vilket innebär att kontrollen av lakvattnet från avfallsanläggningar kontinuerligt behöver anpassas.

Att deponier läcker föroreningar och näringsämnen som måste renas är inget unikt för Uppsala. Det är en utmaning som alla kommunala avfallsverksamheter hanterar. För Uppsala Vatten innebär det att vi hela tiden övervakar deponin och renar lakvattnet som kommer från den. Under deponin finns ett ett dräneringssystem som leder lakvattnet till ett fullt fungerande reningsverk, som vi kontinuerligt förbättrar och vidareutvecklar. 

Under ett par år har Uppsala Vatten genomfört flera pilotstudier för att hitta metoder att rena Hovgårdens lakvatten från fosfor och PFAS-ämnen. ”PFAS-ämnen” är ett samlingsnamn för per- och polyfluorerade alkylsyror vilket är föroreningar som läcker från många deponier i Sverige. Nya system, både för att rena PFAS och för att minska fosforläckage, är långsiktiga lösningar som håller på att införas i reningen av lakvattnet.

Ett exempel är en metod som kallas för skumfraktionering. Enkelt förklarat tillförs luft till lakvattnet, vilket gör att vissa PFAS-föroreningar bildar ett skum på vattenytan. Skummet kan samlas in, koncentreras och sedan skickas till vår anläggning som tar hand om farligt avfall.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T10:37:40
Last modified:
2022-09-26T16:33:13
Published:
2021-11-05T15:21:04
Last published:
2022-09-26T16:33:13
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
deponering

EPI.Id
9d6f38568abc4a6c981c953df434642b