Slam som gödsel

Slam som används som gödselmedel på åkermark ska uppfylla höga kvalitetskrav.

I Sverige finns ett nationellt mål att minst 60 procent av fosforföreningarna från avloppet ska användas som växtnäring 2015. För att säkerställa att vårt slam uppfyller dessa krav arbetar vi med att certifiera slammet enligt Revaq.

Varje år bildas cirka 12 000 ton slam i Uppsalas reningsverk. Slammet innehåller växtnäring och organiskt material som kan användas som gödsel på åkermark, precis som stallgödsel från kor och grisar. Det är framförallt återföringen av fosfor till åkermark som är viktig eftersom fosfor är en ändlig resurs och all odling är beroende av tillgång på fosfor.

Certifiering av slam enligt Revaq

Uppsala Vattens slamproduktion är sedan februari 2013 certifierad enligt Revaq för att säkerställa att den uppfyller de krav som ställs av lantbrukare, konsumenter och svensk lagstiftning. Uppsala Vatten arbetar med att förbättra kvaliteten på vårt slam genom att bland annat ställa krav på förbehandling av vatten från verksamheter som industrier, biltvättar och tandläkare. Hushållens användning av vattnet har också en stor påverkan på slamkvaliteten. Som användare kan du göra en stor skillnad genom att inte spola ner fel saker i avloppet och köpa miljövänliga produkter.

Tidigare uppehåll i spridningen på grund av höga kopparhalter

Fram till slutet på 90-talet användes slammet i Uppsala kommun som jordförbättringsmedel på åkrar. Det hårda dricksvattnet gjorde dock att koppar löstes ut från husens dricksvattenledningar vilket hamnade i reningsverkens slam. I slutet av 90-talet slutade därför slammet att spridas på åkermark, eftersom kopparhalterna var för höga.

Det var i huvudsak för att komma till rätta med kopparproblemen som vi byggde nya vattenverk med mjukgörning av dricksvatten. Sedan de togs i drift har kopparhalterna i slammet mer än halverats. Vi återupptar nu användningen av slam som ett gödselmedel och bidrar därmed till att fosfor kan återanvändas och bli kvar i kretsloppet.

Läs mer

Vad är Revaq? – svensktvatten.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T08:11:47
Last modified:
2023-10-26T14:34:34
Published:
2019-05-06T15:52:08
Last published:
2023-10-26T14:34:34
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
slam

EPI.Id
4012fb6143064b72aa5c7169cdbcf9c3