Slam som gödsel

Vid rening av avloppsvatten avskiljs det organiska materialet i form av slam från vattnet. Slammet behandlas sedan genom rötning, det vill säga bryts ned i en syrefri miljö, vilket producerar biogas. Varje år bildas cirka 14 000 ton slam i Uppsalas reningsverk. Slammet innehåller växtnäring och organiskt material som kan användas som gödsel på åkermark, precis som gödsel från lantbruksdjur.

Användningen av slam i Sverige har varierat över tid och de senare åren har slamspridning på åkermark ökat. Ungefär hälften av slammet används i dagsläget som gödsel. Det innebar en återföring av 2 384 ton fosfor och 4 031 ton kväve från slam till åkermark. I övrigt används slam i Sverige som anläggningsjord, deponitäckning eller går till förbränning.

Effektivt och cirkulärt kretslopp

Slam innehåller alla näringsämnen en växt behöver och slamspridning på åkermark är ett cirkulärt och effektivt återförande av näringsämnen. Av alla näringsämnen som finns i slammet är det framför allt fosfor som är viktig att återföra till åkermarken. Fosfor är en begränsad resurs och slam minskar behovet av konstgödsel och bidrar därmed till ökad självförsörjning och beredskap för Sverige, både i freds- och krigstid

Slam innehåller även mull som ökar bördigheten och jordens förmåga att binda vatten. Slamhanteringen är förenat med klimatnyttor som biogasproduktion och kolinlagring i mark vilket är positivt. En nackdel är dock att slammet också bidrar till utsläpp av växthusgaser, och därför är det är viktigt att mäta dessa och vidta åtgärder.

Sprida slam av god kvalitet

En förutsättning för ett säkert, cirkulärt och effektivt resursutnyttjande är att sprida slam av god kvalitet. Uppsala Vatten är Revaq-certifierat sedan 2013. Revaq är ett certifieringssystem med syftet att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk och skapa ett hållbart kretslopp av växtnäring och organiskt material genom att sprida slam på åkermark. Det ställer krav på ett slam av god kvalitet med bland annat gränsvärden för ämnen som inte får överskridas. Varje slamparti kontrolleras för att säkerställa att metaller, prioriterade ämnen och salmonella har godkända nivåer enligt kraven. Revaq-certifieringen ställer högre krav än den lagstiftning som finns i dag och är det som Uppsala Vatten förhåller sig till. Slam är troligen det organiska gödselmedel som genomgår mest analyser och noggranna kontroller. Slam som inte uppfyller Revaqs krav förbränns.

Uppsala Vatten har en god slamkvalitet och de senaste fem åren har samtliga partier har kunnat spridas på åkermark. Bolaget strävar efter att kontinuerligt förbättra slammets kvalitet.

Föroreningar i slam

Slammet innehåller utöver nyttigheterna oönskade ämnen som tungmetaller och organiska mikroföroreningar. Uppsala Vatten arbetar aktivt med ständiga förbättringar av kvaliteten på det avloppsvatten som kommer till reningsverket (så kallat uppströmsarbete) och därmed på slammet och utgående vatten till Fyrisån. Detta görs bland annat genom att förhindra att oönskade ämnen kommer från verksamheter samt med informationskampanjer till hushåll om vikten att minimera användningen av skadliga ämnen som hamnar i avloppen.

En förorening som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är PFAS. PFAS finns överallt, i hela samhället och i miljön, och även i våra kroppar, och därav finns PFAS även i avloppsvatten och slam. Uppsala Vatten har länge arbetat med åtgärder för att minska PFAS i slam genom att exempelvis anslutna verksamheter renar sitt avloppsvatten från PFAS innan det släpps till reningsverket. Detta har givit goda resultat och PFAS har minskat markant i inkommande avloppsvatten de senaste åren vilket medfört att halterna i slammet från Kungsängsverket redan idag ligger under föreslagna kommande gränsvärden. Dock är det viktigt att fortsätta arbeta med att minska inkommande PFAS-mängder så mycket som möjligt.

Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering

Uppsala Vattens riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering ger styrning i arbetet med behandling och avsättning av slam. Riktlinjen syftar till att möjliggöra att slammet kan nyttiggöras på ett säkert, cirkulärt och resurseffektivt sätt. Riktlinjen bidrar också till att bolaget står bättre rustat inför kommande lagkrav, regelförändringar och andra omvärldsförändringar.

Läs Uppsala Vattens Riktlinje för långsiktigt hållbar slamhantering Pdf, 121 kB.

Läs mer om slamhantering

Vad är Revaq? – svensktvatten.se Länk till annan webbplats.
Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Slamförsök på åkermark Länk till annan webbplats.
Systematiska fältförsök för att undersöka effekterna på mark och gröda vid spridning av slam på åkermark har pågått i Malmö och Lund sedan 1981 och de pågår fortfarande.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten
Uppsala Vatten har riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T08:11:47
Last modified:
2024-06-05T15:36:42
Published:
2019-05-06T15:52:08
Last published:
2024-06-05T15:36:42
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
slam

EPI.Id
4012fb6143064b72aa5c7169cdbcf9c3