Till sidans huvudinnehåll

Dagvatten

För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det viktigt att vattenfrågor hanteras på ett bra sätt. En av dessa frågor är hur dagvatten ska hanteras i en stad som Uppsala, som växer och förtätas.

Dagvattenprogrammet

Dagvattenprogrammet för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla kommunens åtagande enligt vattendirektivet. Programmet togs fram av Uppsala Vatten och Uppsala kommun på uppdrag av kommunfullmäktige och antogs i januari 2014. I dagvattenprogrammet klarläggs övergripande mål, strategier för att nå målen och ansvarsfördelning för hantering av dagvatten i Uppsala kommun.

Dagvattenprogrammet för Uppsala kommun (pdf)

Som en fristående del av dagvattenprogrammet togs också en exempelsamling fram, där vi exemplifierar vad det finns för olika dagvattenlösningar samt vilka för- och nackdelar de har. Dokumentet används som stöd i planeringen, projekteringen och byggandet av dagvattenanläggningar i Uppsala kommun.

Dagvattenhantering – en exempelsamling (pdf)

Vi har även tagit fram en kompletterande dagvattenhandbok, som innehåller specifika råd och fördjupningar för att stötta i arbetet med en hållbar dagvattenplanering.

Dagvattenhandboken - handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun (pdf)

Vi har samlat riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark. 

Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark i Uppsala (pdf)

För att underlätta redovisning av dagvattenhantering i samband med bygglov har vi tagit fram en blankett som fylls i och skickas in tillsammans med bygglovsansökan.

Dagvattenhantering inom fastighet (pdf)

Vi har tagit fram en checklista som ska agera stöd vid utförande av dagvattenutredningar.

Checklista för dagvattenutredningar 220202