Till sidans huvudinnehåll

Markanvändning - känslighetskartan

Här finns Uppsala Vattens riktlinjer om riskreducerande åtgärder med avseende på grundvattnets sårbarhet. Den gäller vissa områden som identifierats i känslighetskartan. Uppsala vattens styrelse tog beslut om riktlinjen den 9 dec 2021.

Denna riktlinje har fokus på utformning och krav på riskreducerande åtgärder i områden som klassats som hög eller extremt känsliga enligt känslighetskartan (MÅsen). Det är Uppsala vattens tolkning och förtydligande av Uppsala kommuns ”Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt” (öppnas i ett nytt fönster).

Uppsala Vattens dokument: RIKTLINJE - Riskreducerande åtgärder map grundvattnets sårbarhet.pdf