Förebyggande och återanvändning

Mål: Avfallsmängderna ska minska och återanvändningen ska öka.

Avfall ska förebyggas genom att dela, hyra, reparera och återanvända produkter istället för att köpa nytt. Genom att vårda de produkter vi redan har, och använda dem så länge som möjligt, minskar vi uttaget av nya råvaror. De produkter vi köper ska vara resurssnåla, hållbara och fria från farliga ämnen så att de kan återanvändas och behållas i kretsloppet underlång tid. Kommunens verksamheter ska gå före och vara ett gott exempel på hur avfall förebyggs och återanvänds genom att produkters hela livscykel beaktas vid upphandling och inköp av varor och tjänster.

Förändrade beteenden och krav i upphandlingar

Åtgärder inom utvecklingsområdet Förebyggande och återanvändning handlar exempelvis om att ställa krav på avfallsförebyggande och återanvändning i upphandlingar, arbete med minskat matsvinn och att skapa bättre förutsättningar för hållbara konsumtionsbeteenden som att låna, dela, reparera och återanvända. Indikatorerna mäter exempelvis total mängd avfall per person och år, mängden matoch restavfall per person och år, matsvinn samt andel insamlat grovavfall som återanvänds.

Samordnarens ansvar att planera och följa upp åtgärden

Samordnare för respektive åtgärd ansvarar för att åtgärden budgeteras för och planeras in i verksamheten på lämpligt sätt i förhållande till relaterade åtgärder och verksamheten i övrigt, samt att åtgärden genomförs och rapporteras för uppföljning i enlighet med vad som anges i handlingsplanen. Samordnares roll kan även vara att samordna flera olika aktörer eller verksamheters arbete för att genomföra åtgärden.


Åtgärder förebyggande och återanvändning

Nr

Åtgärd

Samordnare

1.1

Stötta kommunens verksamheter i genomförandet av avfallsförebyggande aktiviteter

Uppsala Vatten

1.2

Ställa krav i relevanta upphandlingar som bidrar till en förflyttning uppåt i avfallstrappan

Kommunstyrelsen

1.3

Skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att återanvända möbler och produkter

Kommunstyrelsen

1.4

Säkerställa en hållbar hantering av kommunens telefoni- och IT-utrustning med fokus på reparation, uppgradering, återanvändning och återvinning

Kommunstyrelsen

1.5

Optimera måltidsproduktionen för att minska matsvinn i kommunens egna kök

Kommunstyrelsen

1.6

Ta fram planer för arbetet för minskat matsvinn i kommunala förskolor och skolor, där åtgärder utöver det ordinarie arbetet behövs

Utbildningsnämnden

1.7

Utveckla samarbetet mellan återbruksaktörer och Uppsala Vatten för att öka återanvändningen

Uppsala Vatten

1.8

Utveckla systemen för mottagning och avsättning av återbruksmaterial som kommer in via återvinningscentralerna

Uppsala Vatten

1.9

Utreda hur multihubbar kan utformas för att bidra till cirkulära flöden och avfallsförebyggande

Kommunstyrelsen

1.10

Skapa förutsättningar för boende i flerbostadshus att förebygga avfall och att dela och återanvända produkter och material 

Uppsalahem, kommunstyrelsen

1.11

Medverka till att etablera en lokal marknadsplats för återbruk av byggmaterial i industriell skala

Kommunstyrelsen

1.12

Prioritera och ställa krav på bevarande och återbruk av material samt minimering av spillmaterial i projektering och upphandling av byggnation, ombyggnation och anläggning

Kommunstyrelsen

1.13

Ställa krav på inventering av byggprodukter som kan återanvändas samt återanvändning vid upphandling av rivningsentreprenader

Kommunstyrelsen

1.14

Utreda hur ett masslogistikcenter kan utformas i sydöstra stadsdelarna

Gatu- och
samhällsmiljönämnden

Indikatorer

Idikatorer med målvärden och målår mäter hur vi rör oss mot utvecklingsområdets mål.

Indikatorerna i handlingsplanen har i flera fall målvärden till både 2025 och 2030 för att följa andra målår i omvärlden. De flesta åtgärder i handlingsplanen ska vara genomförda senast 2026, då såväl program som handlingsplan enligt avfallsförordningen ska ses över och vid behov uppdateras.

Indikator 1: Mängd avfall, kilogram per person och år.

Målvärde: Nedåtgående trend.
Utgångsvärde: 399 kilogram per person och år 2020.
Status datum: Presenteras 2024

Indikator 2: Mängd mat- och restavfall, kilogram per person och år.
Målvärde: 25 procent mindre mat- och restavfall per person 2025 jämfört med 20155. Därefter nedåtgående trend. (Avfall Sveriges 25/25-mål)
Utgångsvärde: 206 kilogram per person och år 2015.

Indikator 3: Mängd matsvinn från hushåll, kilogram per person och år.
Målvärde: 20 procent mindre matsvinn i matavfallet och restavfallet 2025 jämfört med 2018. (baserat på Sveriges etappmål för matsvinn)
50 procent mindre matsvinn i mat- och restavfallet 2030 jämfört med 2018.
Utgångsvärde: 22 kilogram per person och år 2018.

Indikator 4: Mängd matsvinn från kommunal pedagogisk verksamhet, gram per portion.
Målvärde: 20 procent mindre matsvinn i kommunal pedagogisk verksamhet 2025
jämfört med 2020. (baserat på Sveriges etappmål för matsvinn)
Utgångsvärde: 66 gram per portion 2020.

Indikator 5: Mängd material och produkter som återanvänds, ton per år.
Målvärde: Fyra procent av grovavfallet som inkommer till återvinningscentralerna
återanvänds 2025.
Utgångsvärde: 3 procent av grovavfallet återanvändes 2020.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-03-03T11:49:13
Last modified:
2023-03-03T13:12:55
Published:
2023-04-19T13:02:08
Last published:
2023-04-19T13:02:08
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id